Деловодна информация
00479
27 21/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
00479-2018-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Балчик 000852544
общ. Балчик, гр. Балчик, пл. 21ви септември №6
Балчик BG332 9600 България
Димитър Димитров +359 57971065
m.dimitrov@balchik.bg +359 57974117

Интернет адрес/и

www.balchik.bg

http://46.252.49.4:8081/index.php/pk


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://46.252.49.4:8081/index.php/pk
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Оброчище, община Балчик“
45232311      
Строителство

В настоящия проект е разработена реконструкция на улични водопроводи и са предвидени нови сградни водопроводни отклонения към съответните имоти. Общата дължина на предвидения за реконструкция водопровод е 1618,10 м. Общата дължина на проектираната смесена канализация е 2651,60 м. Заложените дейности в проекта обхващат основни артерии в водоснабдителната и канализационната инфраструктура на с. Оброчище. В населеното място живеят постоянно 2 487 души, като в селото е развит и туристическия отрасъл, представен от няколко места за настаняване, хранене и развлечения. Еквивалент жителите в обхвата на проектното предложение са 2984 д.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1193304.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с. Оброчище, Община Балчик, Област Добрич

Предмета на поръчката включва изпълнение на СМР в съответствие с одобрен проект, който включва изграждане на водопровод и канализация на част от село Оброчище, Община Балчик
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1193304.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник да притежава и да престави валидна застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
За доказване съответствие на това изискване, участника следва да представи заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

• През последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил минимум 1 бр. услуги, сходни с предмета на поръчката. Под сходен предмет се разбира: изграждане на водопроводни и канализационни мрежи.

Всеки участник трябва да разполага с технически състав от правоспособни лица, необходими за изпълнение на поръчката, който включва:
- ръководител на дейността – 1бр. - лице с професионален опит в дейностите, предмет на поръчката, не по-малък от 3 години;
- технически ръководител – 1бр. със минимум средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област „Водоснабдяване и канализация” с минимум 3 години професионален опит в областта на предмета на поръчката;
- отговорник по контрола на качеството – 1бр., който да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и качеството на строителните продукти или еквивалентен документ с опит минимум 1 г.
- координатор по ЗБУТ: лице, притежаващо съответното удостоверение и професионален опит в дейностите, предмет на поръчката не по-малко от 1 година.
- персонал от правоспособни лица
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/05/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Общинска администрация - гр. Балчик, пл 21-ви септември № 6

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В сроковете и реда по чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва