Деловодна информация
02716Териториално поделение Държавно горско стопаснтво Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен
ПО-09-27 20/03/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
20/03/2018 (дд/мм/гггг)
02716-2018-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопаснтво Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен 2016176540306
ул. Васил Коларов 92
Средец BG341 8300 България
инж. Иван Сяколов +359 55513393
dgssredets@uidp-sliven.com +359 55513412

Интернет адрес/и

http://dgssredets.uidp-sliven.com/

http://dgssredets.uidp-sliven.com/procedures?cid=profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dgssredets.uidp-sliven.com/procedures?cid=profile
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и управление на горски територии - държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Механизирани ППМ – поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км“
77000000      
Услуги

Oбект на обществената поръчка е предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал.1, т. 3 от ЗОП. В предметът на обществената поръчка се включва поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари - Механизирани противопожарни мероприятия – минерализовани ивици по смисъла на пар. 1 ДР от Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
19250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Отдели намиращи се в държавни горски територии стопанисвани от ТП ДГС Средец, общ. Средец, обл. Бургас

Oбект на обществената поръчка е предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал.1, т. 3 от ЗОП. В предметът на обществената поръчка се включва поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари - Механизирани противопожарни мероприятия – минерализовани ивици по смисъла на пар. 1 ДР от Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

2.3.Технически възможности и квалификации
2.3.1. Опит.
Списък на дейностите/услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително сумите, датите и получателите. Необходимо е участникът да е извършил/предоставил поне една еднаква или сходна дейност/услуга в определения период. Обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.1б).
Възложителят си запазва правото да извършва проверки на декларираното. Доказателствата да са под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за дейността/доставката. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. Под еднаква или сходна доставка следва да се разбира: дейност изразяваща се в механизирани противопожарни мероприятия.
2.3.2. Технически средства – механизирана техника
Участникът трябва да разполага за срока на изпълнение на поръчката с минимум 2 бр.(собствени или наети) верижни булдозери с наклонена лопата от клас Т-130 или Т-170, преминали задължителен годишен технически преглед.
Булдозерите следва да са регистрирани по реда на „Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника” (ЗРКЗГТ) (обн. ДВ. бр.79/1998 г., изм. и доп., ДВ бр. 22/2003 г.) и да са преминали технически преглед, съгласно правното предписание на чл. 232, т. 2 от ЗГ, който да е в сила към датата на откриване на процедурата. Това обстоятелство трябва да се опише в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.9.
Възложителят си запазва правото да извършва проверки на декларираното. Доказателствата да са под формата на: документ удостоверяващ право на собственост, договор за наем или др. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;
2.3.3. Изисквания към персонала на участника
Участникът трябва да разполага с необходимия персонал - правоспособни водачи по един за всеки булдозер – минимум 2-ма, които да притежават свидетелството за правоспособност, издадено съгласно чл.13, ал. 4 от З Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника. Това обстоятелство трябва да се опише в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.6, буква „а“. В това поле участниците следва да посочат персонала – експерти технически лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнение предмета на поръчката, като под формата на списък се декларира информация, както следва:
Участникът следва да има наети на трудов или граждански договор минимум четири лица - правоспособни водачи за всеки багер и булдозер, които да притежават свидетелството за правоспособност, издадено съгласно чл.13, ал. 4 Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.


поставените по-горе
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/04/2018 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

административната сграда на ТП ДГС Средец, ул. Васил Коларов 92, гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас

Отварянето на подадените оферти за участие е публично и на заседанието на комисията могат да присъстват, представители, пълномощници, както и представители от средставта за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197 и сл. от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва