Деловодна информация
00396
12-00-30 12/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
00396-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Борово 000530479
ул. Никола Вапцаров №1А
Борово BG323 7174 България
Валентин Панайотов - Кмет на Община Борово +359 081402253
borovo_op@b-trust.org +359 081771774

Интернет адрес/и

www.borovo.org

www.borovo.org/bg/oporachki.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.borovo.org/bg/oporachki.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“
71521000      
Услуги

Oсъществяване на строителен надзор при реализирането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово. Предвидени за изпълнение са следните дейности: упражняване на строителен надзор, включващ отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други приложими разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в Република България.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
68000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Територията на Община Борово

Oсъществяване на строителен надзор при реализирането на проект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово. Предвидени за изпълнение с следните дейности: упражняване на строителен надзор, включващ отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други приложими разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в Република България. Упражняването на строителния надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове. Подробно описание се съдържа в Техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпъление на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
68000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР 2014-2020, мярка 7, подмярка 7.2, Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 18/07/2/0/00016 от 10.11.2017г., сключен между Община Борово и ДФЗ-РА.

В случай, че участник, подал оферта по настоящата обществена поръчка, предложи цена за изпълнение, която надхвърля определения от Възложителя пределен финансов ресурс за поръчката, офертата му ще бъде отстранена от участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да e вписан в регистъра при ДНСК за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Изискването се декларира в ЕЕДОП, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, графа 2.При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение/Лиценз за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ или Удостоверение за правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ на лицата по чл. 166, ал. 7 от ЗУТ или еквивалент.Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя заверено копие на валидно Удостоверение/лиценз за упражняване на строителен надзор. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по осъществяване на строителен надзор. При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с осъществяването на услугата. Участникът следва да предостави посочената информация в част IV Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние т. 5 от ЕЕДОП (като се посочва вид и размер на изискуемото покритие и валидност). При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ с изискуемото покритие. При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ , с минимална застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството, за трета категория, за консултант, извършващ строителен надзор.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Опит при изпълнение на услуга, сходна или идентична с тази на поръчката. Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 1б). При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, т.2. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява обществената поръчка и членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен, с обхват, съгласно предмета на поръчката. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП. При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.Поставеното изискване се доказва с документ за валиден сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на поръчката, еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството, обхват съгласно предмета на поръчката.

1.Участникът следва за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, да е изпълнявал поне една услуга, сходна или идентична с тази на поръчката. За услуга „сходна“ с предмета на обществената поръчка, следва да се разбира: „Осъществяване на строителен надзор“.2.Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. състоящ се от минимум:Експерт „Пътен инженер“-Висше образование, образователно-квалификационна степен “Магистър”, Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Пътно строителство“или„Транспортно строителство“ или еквивалент. Да има опит по специалността минимум 5 години;Експерт„Геодезия“-Висше образование, образователно - квалификационна степен “Магистър” по специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или „Геодезия“ или еквивалент. Да има опит по специалността минимум 5 години.Всички експерти следва да са вписани в одобрения списък на одобрените лица, неразделна част от Удостоверението за вписване в регистъра на консултантите за упражняване на строителен надзор или в еквивалентен документ за чуждестранните лица.3.Участникът да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008(2015) или еквивалентен, с обхват, съгласно предмета на поръчката.Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителен надзор. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с посочения критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него ( с изключение на изискването за система за упр. на качеството).При използване на капацитета на трети лица, съгласно чл. 65 от ЗОП, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. При чуждестранни участници, за доказване съответствие с критериите за подбор се представят аналогични документи, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/04/2018 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

гр.Борово, ул. "Никола Вапцаров" №1А, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когато са налице обстоятелства, посочени в чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 б. “а“ и б. “б“ от ЗОП, чл. 101, ал.11 от ЗОП чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, посочени в Документацията за участие в поръчката. На основание чл.55, ал.1. т.2 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от процедурата, ако е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието: за дейност „строителен надзор“. Възложителят предоставя безплатен и пълен достъп до Документацията за участие и всички документи към нея на интернет адрес http://www.borovo.org/bg/oporachki.html - Профил на купувача. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Същата може да се предостави в една от следните форми: Парична сума; Банкова гаранция; Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията относно гаранцията за изпълнение са описани в документацията за участие и проект на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва