Деловодна информация
1585
ЦУ-02-34 07/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
1585-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национална служба за съвети в земеделието 130339616
ул. Банско шосе №7
София BG411 1331 България
Иванка Тодорова +359 28100990/+359 889102616
itodorova@naas.government.bg +359 28100992

Интернет адрес/и

www.naas.government.bg

http://www.naas.government.bg/bg/1036/3052/3739


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.naas.government.bg/bg/1036/3052/3739
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност 

консултантски услуги в земеделието

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на автомобили за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието
34110000      
Доставки

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на автомобили за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието”, с две обособени позиции:
Обособена позиция №1- Доставка на 1 (един) брой лек автомобил за нуждите на Централно управление на НССЗ;
Обособена позиция №2- Доставка на 2 (два) броя леки автомобили за нуждите на Териториалните областни офиси на НССЗ
Обществената поръчка включва доставка на леки автомобили за нуждите на НССЗ, извършване на първоначална регистрация в КАТ и извършване на техническо обслужване в рамките на гаранционния срок.
Обществената поръчка е разделена на обособени позиции, в зависимост от техническите параметри на автомобилите.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

Доставка на 1 (един) брой лек автомобил за нуждите на Централно управление на НССЗ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. Банско шосе №7

Обществената поръчка включва доставка на 1 (един) лек автомобил за нуждите на Централно управление на НССЗ, извършване на първоначална регистрация в КАТ и извършване на техническо обслужване в рамките на гаранционния срок.
Критериите по-долу
 
ДА срок на доставка, дни    15%
гаранционен пробег, км    15%
гаранционен срок на поддръжка, години    15%
Цена
55
II.2.6) Прогнозна стойност
75000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Автомобилите, предмет на настоящата поръчка, следва да бъдат нови и неупотребявани. Участникът следва да е официален представител на марката или оторизиран от официалния представител – търговец /следва да се представи удостоверение или декларация в свободен текст/.
Участникът следва да достави автомобили с доказан произход, придружени с декларация за произход и сертификат за съответствие.

II.2) Описание 1

Доставка на 2 (два) броя леки автомобили за нуждите на Териториалните областни офиси на НССЗ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. Банско шосе №7

Обществената поръчка включва доставка на 2 (два) леки автомобили за нуждите на ТОО на НССЗ, извършване на първоначална регистрация в КАТ и извършване на техническо обслужване в рамките на гаранционния срок.
Критериите по-долу
 
ДА срок на доставка, дни    15%
гаранционен пробег, км    15%
срок на гаранционна поддръжка, години    15%
Цена
55
II.2.6) Прогнозна стойност
75000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Автомобилите, предмет на настоящата поръчка, следва да бъдат нови и неупотребявани. Участникът следва да е официален представител на марката или оторизиран от официалния представител – търговец /следва да се представи удостоверение или декларация в свободен текст/.
Участникът следва да достави автомобили с доказан произход, придружени с декларация за произход и сертификат за съответствие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма поставени изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма поставени изисквания за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците да имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват включващ доставка и гаранционна поддръжка на автомобили.
Участниците предоставят информация (декларират) в част IV, раздел „Г“ в ЕЕДОП за наличието на валиден сертификат ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден от независими акредитирани органи.


Участникът да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват включващ доставка и гаранционна поддръжка на автомобили
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% (пет) от цената на договора без включен ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
- заверено копие на платежно нареждане за парична сума, преведена по сметката на Национална служба за съвети в земеделието
IBAN – BG69 UNCR 7630 3100 1133 72
BIC – UNCRBGSF
в Уни Кредит Булбанк (UniCredit Bulbank)
- банкова гаранция в оригинал, издадена при посочените в проекта на договор условия;
- заверено копие на застрахователна полица за застраховка, която обезчечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Национална служба за съвети в земеделието, ул. Банско шосе №7, гр. София, заседателната зала на ет.3

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП разглеждането и оценката на представените оферти, съгласно избрания критерий за възлагане, ще се извърши от комисията по реда на чл. 61 от ППЗОП, като техническите и ценовите предложения на участниците се оценяват преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
Документите, доказващи липсата на основания за отстраняване са посочените в чл. 58 от ЗОП и се представят от участника избран за изпълнител преди сключване на договор за обществена поръчка.
Документите, доказващи съответствието с критериите за подбор се представят преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП и са: Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 или еквивалент.
При подписване на договор се представя декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерки срещу изпирането на пари.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- Интернет адрес: http://www.nap.bg/.
2. Относно задълженията за опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14:00 до 17:00 ч.;
- София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, Телефон: 02/ 940 63 31;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/.
3. Относно задълженията за закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- София 1051, ул. „Триадица“ № 2, Телефон: 02/ 811 94 43;
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 5 % (пет процента) от общата му стойност без ДДС.
2. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договор.
3. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
4. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал, парична сума (оригинал на платежно нареждане) или застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметка
Национална служба за съвети в земеделието
IBAN – BG69 UNCR 7630 3100 1133 72
BIC – UNCRBGSF
в Уни Кредит Булбанк (UniCredit Bulbank)
като банковите такси по превода са за сметка на наредителя. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва