Деловодна информация
02716Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен
ПО-09-42 05/12/2017 (дд/мм/гггг)
не
02716-2017-0138 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен 2016176540306
ул. Васил Коларов 92
Средец BG341 8300 България
инж. Иван Сяколов +359 55513393
dgssredets@uidp-sliven.com +359 55513412

Интернет адрес/и

www.dgssredets.uidp-sliven.com

http://uidp-sliven.com/procedures


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://uidp-sliven.com/procedures
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

стопанисване на управление на горски територии - държавна собственост, ловностопански дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни, касови и факс апарати, сървъри, UPS устройства, модеми, рутери, ком
72000000      
Услуги

В предмета на поръчката се включват следните неизчерпателно изброени обслужващи и ремонтни дейности, описани в Техническа спецификация от настоящата документация:
- предоставяне на комплекс от услуги, поддържащи работоспособността на всички компютри и компютърни периферии чрез ЕЖЕСЕДМИЧНО посещение на адреса на Възложителя в гр. Средец, ул. „Васил Коларов“, №92- за обслужване на компютри /стационарни и преносими/ и периферни устройства;
- инсталиране и абонаментна поддръжка на следните неизчерпателно изброени офис-техника и софтуерни продукти: Сървър-Софтуерна и техническа поддръжка; Познания и опит за инсталация и поддръжка на Windows и интернет, Компютърни мрежи –Инсталиране и поддръжка; SORT –Програма под DOS за сортиментиране; GS – Програма под DOS за отчитане на лесокултурни дейности; LP-Електронен вариант на лесоустройственият проект; GF-Програма за баланса на горските територии-годишен отчет; FORESTER- Програма за отчитане на превозните билети; LESOTEST- Програма за лесоуст
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Административната сграда на ТП ДГС Средец, находяща се на адрес: гр. Средец ул. Васил Коларов 92, общ. Средец, обл. Бургас

В предмета на поръчката се включват следните неизчерпателно изброени обслужващи и ремонтни дейности, описани в Техническа спецификация от настоящата документация:
- предоставяне на комплекс от услуги, поддържащи работоспособността на всички компютри и компютърни периферии чрез ЕЖЕСЕДМИЧНО посещение на адреса на Възложителя в гр. Средец, ул. „Васил Коларов“, №92- за обслужване на компютри /стационарни и преносими/ и периферни устройства;
- инсталиране и абонаментна поддръжка на следните неизчерпателно изброени офис-техника и софтуерни продукти: Сървър-Софтуерна и техническа поддръжка; Познания и опит за инсталация и поддръжка на Windows и интернет, Компютърни мрежи –Инсталиране и поддръжка; SORT –Програма под DOS за сортиментиране; GS – Програма под DOS за отчитане на лесокултурни дейности; LP-Електронен вариант на лесоустройственият проект; GF-Програма за баланса на горските територии-годишен отчет; FORESTER- Програма за отчитане на превозните билети; LESOTEST- Програма за лесоустройствения проект,SYSTEM IAG-Информационна система на IAG
Поддръжката обхваща наличната към откриване на процедурата офис техника и придобитата такава след този момент, като към момента на откриване на процедурата наличната офис техника, софтуер и др. (неизчерпателно изброени) е следната и обособена в три групи:
№ Предмет на поръчката БРОЙ
I ГРУПА КОМПЮТРИ, МОНИТОРИ, ПРИНТЕРИ, UPS – УСТРОЙСТВА, СЪРВЪРИ, РУТЕРИ, ФАКС АПАРАТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА МРЕЖИ.
1. Настолни компютри с монитори 18
2. Преносими компютри 3
3. Принтери 13
4. UPS – устройства 14
5. Сървъри 1
6. Рутери 2
7. Факс апарати 1
8. Копирни машини
4
№ Предмет на поръчката БРОЙ
II - ГРУПА Софтуерни програми и продукти
1. SORT –Програма под DOS за сортиментиране; GS – Програма под DOS за отчитане на лесокултурни дейности; LP-Електронен вариант на лесоустройственият проект; GF-Програма за баланса на горските територии-годишен отчет; FORESTER- Програма за отчитане на превозните билети; LESOTEST- Програма за лесоустройствения проект; SYSTEM IAG-Информационна система на IAG; "Forestsoft"7.11.
№ Предмет на поръчката Брой
III - ГРУПА
1. Телефонни централи 1
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително сумите, датите и получателите. Необходимо е участникът да е извършил поне една еднаква или сходна услуга в определения период. Обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.1б).
Възложителят си запазва правото да извършва проверки на декларираното. Доказателствата да са под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. Под еднаква или сходна услуга следва да се разбира: поддръжка на офис техника.
2. Сервизна база
Участникът да притежава сервизна база с техническото оборудване за обслужване, изпитване, изследване и отстраняване на повреди, със срок не по-малък от срока на изпълнение на поръчката – собствена или наета. Това обстоятелство трябва да се опише в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.9.
3. Изисквания към персонала на участника
Участникът трябва да разполага с необходимия персонал с квалификация за обслужването, който да покрива изпълнението на предмета на обществената поръчка. Минимум 1 (едно) лице, на което ще бъде възложено изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка. Това обстоятелство трябва да се опише в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.6.
На основание чл. 64, ал. 1 от ЗОП за доказване на горепосочените изисквания, участниците следва да представят: съответно списък по чл. 64, ал.1, т. 2 за изискването по т.1 от критериите за подбор: списък по чл. 64, ал.1, т. 4 за изискването по т. 2 от критериите за подбор; списък по чл. 64, ал.1 т. 3 за изискването по т. от критериите за подбор.


посочените по-горе
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

28/03/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/01/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Средец, находяща се на адрес: гр. Средец ул. Васил Коларов 92

Съгласно документацията за участие. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците подали оферти за участие, представители на участниците подали оферти, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал.1 , т .2 от ЗОП, решението подлежи на обажлване пред КЗК в 10 дневен срок считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва