Деловодна информация
02716ТП ДГС Хасково
ПО-05-58 04/12/2017 (дд/мм/гггг)
не
02716-2017-0136 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЮИДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Хасково 2016176540012
бул.Г.С.Раковски 6
Хасково BG422 6300 България
Шенер Енвер Али +359 38662232
dgshaskovo@uidp-sliven.com +359 38662232

Интернет адрес/и

http://uidp-sliven.com

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1683


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/1683
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Териториално поделение на държавно предприятие с основна дейност горско стопансто, съгл.чл.165 от ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутъри и др. вкл. и техника
50320000      
Услуги

Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности:
1. Поддръжка на офис техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на офис техниката и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство.
2. Доставката на резервни части за офис техниката в случай на необходимост от ремонт.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

гр.Хасково, административна сграда

1. Поддръжка на офис техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на офис техниката и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство.
Вложеният труд за диагностика, ремонт и профилактика на офис техниката, инструктажът за правилна експлоатация, когато последният е необходим, както и транспортът на сервизните специалисти до адреса на възложителя и обратно, е за сметка на договорената обща едногодишна цена за подръжка на офис техниката.
В случай, че техниката не може да бъде отремонтирана на място доставянето на офис техниката до сервизната база-офис на Изпълнителя и обратно е за сметка на Възложителя.
Диагностиката и профилактиката на офис техниката се извършва веднъж месечно.
Ремонтът се извършва при необходимост.
В цената на подръжката на офис техниката не се включва цената на резервните части.
2. Доставката на резервни части за офис техниката в случай на необходимост от ремонт.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка включва и стойността на вложените резервни части.
Офис техниката е описана в Техническата спецификация, както и видовете дейности по подръжка – неизчерпателно изброени.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Обща едногодишна цена за подръжка на офис техниката    90
Процент на отстъпка от актуалната единична цена на всички резервни части    10
II.2.6) Прогнозна стойност
7600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника:
- Участникът трябва да има изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата минимум една услуга с предмет, сходен с предмета на поръчката.
- Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на поръчката експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата – минимум двама експерти.
- Учасникът трябва да разполага с минимум една офис-сервизна база на територията на Община Хасково(собствена или наета).
- Документи, доказващи покриването на изискванията на Възложителя
- Участникът трябва да представи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга. Еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка са договори за „поддръжка на офис техника“.
- Документи, доказващи професионална квалификация и опит на участника.
-Документ, доказващ наличие на офис-сервизна база на територията на Община Хасково (собствена или наета) документ за собственост, договор за наем/ползване и/или други.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/01/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/01/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административна сграда на ТП ДГС Хасково, гр.Хасково, бул.Г.С.Раковски 6

След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителя ще назначи комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти.
Отварянето на офертите публично, могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва