Деловодна информация
02716Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен
ПО-09-40 21/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
21/11/2017 (дд/мм/гггг)
02716-2017-0128 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен 2016176540306
ул. Васил Коларов 92
Средец BG341 8300 България
инж. Иван Сяколов +359 55513393
dgssredets@uidp-sliven.com +359 55513412

Интернет адрес/и

www.dgssredets.uidp-sliven.com

http://uidp-sliven.com/procedures


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://uidp-sliven.com/procedures
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

стопанисване на управление на горски територии - държавна собственост, ловностопански дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рут
30230000      
Доставки

. Предмет на процедурата: „В предмета на процедурата се включва, доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника компютри, преносими компютри, мултифункционално устройство принтери, скенери, копирни машини, монитори за нуждите на ТП ДГС Средец
4.2. Описание на предмета. Техническа спецификация. - Предметът на настоящата обществена поръчка включва 5 (пет) групи артикули, обособени както следва:
1. Артикул №1 – настолен компютър – 3 (три) броя, със следните технически спецификации.
Чипсет H110M
Процесор INTEL PENTIUM 3.6GHZ/3M
Памет 4GB DDR4
Твърд диск 1T SATA3 7200rpm
Оптично у-во DVD RW BLACK
Мрежа Ethernet LAN 10/100/1000
Захранване 450W 12CM FAN
Изходи USB 3.0; VGA port; DVI port; HDMI port
Клавиатура US+BG
Мишка Оптична
Гаранция Минимум - 36 месеца
2. Артикул №2 – преносим компютър – 1 (един) брой, със следните технически спецификации.
Екран 15.6“ FHD IPS 1920x1080 Anti-glare
Процесор Intel Core i7 3.8GHz 6MB cache
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30230000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Доставката следва да бъде извършена в административната сграда на ТП ДГС Средец, находяща се на адрес: гр. Средец ул. Васил Коларов 92, общ. Средец, обл. Бургас

. Предмет на процедурата: „В предмета на процедурата се включва, доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника компютри, преносими компютри, мултифункционално устройство принтери, скенери, копирни машини, монитори за нуждите на ТП ДГС Средец
4.2. Описание на предмета. Техническа спецификация. - Предметът на настоящата обществена поръчка включва 5 (пет) групи артикули, обособени както следва:
1. Артикул №1 – настолен компютър – 3 (три) броя, със следните технически спецификации.
Чипсет H110M
Процесор INTEL PENTIUM 3.6GHZ/3M
Памет 4GB DDR4
Твърд диск 1T SATA3 7200rpm
Оптично у-во DVD RW BLACK
Мрежа Ethernet LAN 10/100/1000
Захранване 450W 12CM FAN
Изходи USB 3.0; VGA port; DVI port; HDMI port
Клавиатура US+BG
Мишка Оптична
Гаранция Минимум - 36 месеца
2. Артикул №2 – преносим компютър – 1 (един) брой, със следните технически спецификации.
Екран 15.6“ FHD IPS 1920x1080 Anti-glare
Процесор Intel Core i7 3.8GHz 6MB cache 4-core
Памет 8GB DDR4
Твърд диск 1T SATA 7200rpm
Видео карта nVidia 4GB
Оптично у-во DVD RW
Изходи USB 3.0;USB Type-C; HDMI port
Аксесоари Чанта за лаптоп 15.6“
Гаранция Минимум 24 месеца
3. Артикул № 3 – UPS - устройство – 2 (два) броя, със следните технически спецификации.
Мощност 800VA
Технология Line-Interactive
Изводи 4 x IEC 320
Гаранция Минимум 24 месеца
4. Артикул № 4 принтер – 1 (един) брой .
Натоварване, стр./месец Up to 80 000 pages (A4)
Скорост 38 ppm (A4)
Резолюция Up to 4800 x 600 dpi
Медия, размер A4; A5; A6; B5
Интерфейс USB 2.0
Мрежа Ethernet 10/100/1000
Капацитет за хартия - Входяща тава Up to 250 sheets
Капацитет за хартия - Изходяща тава Up to 150 sheets
Двустранен печат Auto-duplex
Консумативи Black Original Toner Cartridge 3100 pages
Съвместими операционни системи Windows 10/8.1/8/7
Гаранция Минимум 12 месеца
5. Артикул № 5 – скенер 1 (един) брой
Натоварване, стр./месец 30 000 pages (A4)
Скорост на скенер 24 стр/мин
Резолюция 1200x1200dpi
Медия, размер A4, A5, A6, B5, B6
Листоподаващо устройство 50 страници
Двустранно сканиране Да, автоматично
Файлови формати JPEG, TIFF, PDF
OCR софтуер да
Интерфейс USB
Съвместими операционни системи Windows 10/8.1/8/7/XP
Гаранция Минимум 24 месеца
ПРЕДМЕТЪТ НА ДОСТАВКАТА Е РАЗДЕЛЕН НА 5 (пет ) ГРУПИ АРТИКУЛИ, С ОГЛЕД ПО ТОЧНО И ЯСНО КОНКРЕТИЗИРАНЕ. ОБЩЕСТВЕНТА ПОРЪЧКА НЕ Е РАЗДЕЛЕНА НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИ. ВСЕКИ УЧАСТНИК СЛЕДВА ДА ПРЕДЛОЖИ ЦЕНА ЗА ВСИЧКИ ОТ АРТИКУЛИТЕ ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Доставката и инсталацията на компютърните конфигурации и мултифункционалните устройства е за сметка на изпълнителя. Изпълнителят се задължава да обучи посочени от Възложителя лица, за работа с доставените стоки. Обучението на персонала е за сметка на изпълнителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

6.2.Технически и професионални способности.
1. Списък на дейностите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително сумите, датите и получателите. Необходимо е участникът да е извършил/предоставил поне една еднаква или сходна дейност, с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката в определения период. Обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.1б).
Възложителят си запазва правото да извършва проверки на декларираното. Доказателствата да са под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. Под еднаква или сходна услуга следва да се разбира: доставка на офис техника – компютри(преносими, настолни), офис оборудване.
2. Изисквания към персонала на участника
Участникът трябва да разполага с необходимия персонал за извършване на доставката и лице притежаващо необходимата квалификация, което ще монтира, инсталира и обучи персонала на ТП ДГС Средец, който ще работи с офис техниката предмет на доставката, който да покрива изпълнението на предмета на обществената поръчка. Минимум 1 (едно) лице, на което ще бъде възложено изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка. Това обстоятелство трябва да се опише в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.6.


посочените по-горе
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/03/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/01/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Средец, находяща се на адрес: гр. Средец ул. Васил Коларов 92

Съгласно документацията за участие. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците подали оферти, както и представителите на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящото обявление с подава на основание Решение РД-10-163/21.11.2017 год. на Дирекотра на ТП ДГС Средец

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал.1 , т .2 от ЗОП, решението подлежи на обажлване пред КЗК в 10 дневен срок считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва