Деловодна информация
00164Министерство на отбраната
30-10-66 10/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
10/11/2017 (дд/мм/гггг)
00164-2017-0041 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1000 България
главен експерт Елена Донева +359 29220668
e.doneva@mog.bg +359 29879693

Интернет адрес/и

http://www.mod.bg

http://pp.mod.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-031
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Дирекция Отбранителна аквизиция 000695324
ул. Иван Вазов № 12, етаж 5
София BG411 1092 България
главен експерт Красимира Ангелова +359 29220675
k.angelova@mod.bg +359 29220643

Интернет адрес/и

http://www.mod.bg

http://pp.mod.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нови и рециклирани и/или използвани автобуси-рамково споразумение. 30-10-66
34121500      
Доставки

Доставка на нови и рециклирани и/или използвани автобуси - рамково споразумение. Поръчката е разделена на осем обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1- Доставка на нови автобуси с брой места за сядане до 22. Обособена позиция № 2 -Доставка на нови автобуси с брой места за сядане от 23 до 35.Обособена позиция № 3 - Доставка на нови автобуси с брой места за сядане от от 36 до 45.Обособена позиция № 4 -Доставка на нови автобуси с брой места за сядане от 46 до 55.Обособена позиция № 5 -Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане до 22. Обособена позиция № 6 - Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от 23 до 35. Обособена позиция № 7 - Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от от 36 до 45. Обособена позиция № 8 - Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от 46 до 55.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
14800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на нови автобуси с брой места за сядане до 22 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34121500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Военно формирование 52370 Негушево

Доставка на 12 бр. нови автобуси с брой места за сядане до 22, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС В 01.2320.16.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на общ брой места във всички автобуси    15
Оценка на гаранциенен пробег в км.    10
Оценка на гаранционен срок в месеци    15
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на нови автобуси с брой места за сядане от 23 до 35 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34121500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Военно формирование 52370 Негушево.

Доставка на 8 бр. нови автобуси с брой места за сядане от от 23 до 35, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС В 01.2318.16.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на общ брой места във всички автобуси    15
Оценка на гаранциенен пробег в км.    10
Оценка на гаранционен срок в месеци    15
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на нови автобуси с брой места за сядане от 36 до 45 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34121500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Военно формирование 52370 Негушево

Доставка на 12 бр. нови автобуси с брой места за сядане от 36 до 45, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС В 01.2322.16.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на общ брой места във всички автобуси    15
Оценка на гаранционен пробег в км.    10
Оценка на гаранционен срок в месеци    15
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
3600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на нови автобуси с брой места за сядане от 46 до 55 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34121500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Военно формирование 52370 Негушево.

Доставка на 8 бр. нови автобуси с брой места за сядане от 46 до 55, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС В 01.2316.16.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на общ брой места във всички автобуси    15
Оценка на гаранционен пробег в км.    10
Оценка на гаранционен срок в месеци    15
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
3200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане до 22 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34121500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Военно формирование 52370 Негушево

Доставка на 12 бр. рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане до 22 в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС В 01.2319.16.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на среден гаранционен пробег в километри    10
Оценка на среден гаранционен срок в месеци    25
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от 23 до 35 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34121500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Военно формирование 52370 негушево

Доставка на 4 бр. рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от 23 до 35, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС В 01.2317.16.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на среден гаранционен пробег в километри    10
Оценка на среден гаранционен срок в месеци    25
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от от 36 до 45 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34121500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

военно формирование 52370 Негушево

Доставка на 12 бр. рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от от 36 до 45, в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС В 01.2321.16.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на среден гаранционен пробег в километри    10
Оценка на среден гаранционен срок в месеци    25
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
1800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от 46 до 55 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34121500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

военно формирование 52370 Негушево

Доставка на 12 бр. рециклирани и/или използвани автобуси с брой места за сядане от 46 до 55 в съответствие с изискванията на техническа спецификация ТС В 01.2315.16.
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на среден гаранционен пробег в километри    10
Оценка на среден гаранционен срок в месеци    25
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
2400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др.) по преценка на участника и които участникът, определен за изпълнител представя преди сключване на рамково споразумение. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. Под „сходни“ се разбира „доставка на автобуси“. Документите могат да бъдат изискани и при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП.

1.Участникът трябва да е изпълнил през изискуемия период поне две доставки, като общият брой на автобусите за тези доставки е не по-малко от пет, независимо дали участва за една, няколко или всички обособени позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Условията при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, финансовите условия и начини на плащане са подробно описани в Приложение № 11 от документацията - "Проект на рамково споразумение". Гаранцията за обезпечаване изпълнението на всеки конкретен договор е в размер на 5% от стойността му без ДДС. Задържането и освобождаването на гаранцията се урежда в договора. Всички банкови разходи, включително при нейното възстановяване, са за сметка на участника.Участникът избира форма на гаранцията, съгласно предвидени такива в чл.111,ал.5 от ЗОП: парична сума или банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изискванията към гаранциите са подробно описани в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  3
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/01/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Иван Вазов, 12, етаж 5 Дирекция Отбранителна аквизиция

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране на поръчката, Възложителят предвижда в проекта на рамковото споразумение клауза за отложено изпълнение, съгласно чл.114 от ЗОП.
2. Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото са налице основания за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, както следва:
2.1. По чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Отсъствието на тези обстоятелства, както и описание на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо за участника/се декларира в част трета от ЕЕДОП.
Участникът за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП има право да предприеме мерки за доказване на надежност съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл.45, ал.2 от ППЗОП.
2.2. По чл. 107 от ЗОП.
2.3. По чл.3, т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). В случай, че процедурата е приключила със сключен договор с такова лице, последиците са съгласно чл.5, ал.1, т.3, буква "б" и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Тези обстоятелства се декларират в част трета, раздел "Г" от ЕЕДОП.
2.4. По чл.327"б" от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България (ЗОВСРБ) и при липса на декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ .
Отсъствието на обстоятелствата по чл.327 "б" от ЗОВСРБ се декларира в част трета, раздел "Г" от ЕЕДОП, а за отсътсвието на обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя декларация към ЕЕДОП.
В част трета, раздел "Г" от ЕЕДОП се декларира отсъствието на обстоятелства по чл.101, ал.11 от ЗОП, както и отсъствието на присъда за престъпление по чл.194-208; чл.213а-217; чл.219-252 и чл.254а-260 от НК.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Ватикана
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване наобстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Дирекция Отбранителна аквизиция
ул. Иван Вазов, 12
София 1092 България
e.doneva@mod.bg +359 29220668
http://www.mod/bg +359 29879693

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва