Деловодна информация
00701
СП-5831 30/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00701-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Сливо поле 000530657
пл. Демокрация №1
Сливо поле BG323 7060 България
Виктор Стоянов +359 81312895
slivopole@slivopole.bg +359 81312876

Интернет адрес/и

http://slivopole.bg/

http://slivopole.bg/zop/order/2017-005


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://slivopole.bg/zop/order/2017-005
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция и рехабилитация на "Довеждащ път до помпена станция"
45233000      
Строителство

Изпълнението на обществената поръчка с предмет на дейност „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВА ПЪТЯ ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА И ПЪТ RSE ІІ-21 РУСЕ – СИЛИСТРА, КАКТО И С ПЪТ ІІІ-2102 /СЛИВО ПОЛЕ – КУБРАТ/” ПОДОБЕКТ: ДОВЕЖДАЩ ПЪТ ДО ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЕТАП I - Реконструкция на довеждащ път за помпена станция от кръстовище на km 18+886 (дясно на път RSE ІІ-21 Русе – Силистра), през имот 323, имот 325 по КВС на с. Борисово, община Сливо поле, до регулационната граница на с. Борисово”с дължина 390 м. ЕТАП II - Възстановяване на асфалтово покритие на улица „Софроний Врачански“, с. Борисово, Община Сливо Поле в участъка от регулационната граница на с. Борисово – ОТ2-ОТ6-ОТ7-ОТ19-ОТ20, с дължина 285 м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
281833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG32

Мястото за изпълнение на дейностите е територията на община Сливо Поле – пътна и улична мрежа.

Изпълнението на обществената поръчка с предмет на дейност „Реконструкция и рехабилитация на два пътя от общинската пътна мрежа, осъществяващи връзка между индустриална зона и път RSE ІІ-21 Русе – Силистра, както и с път ІІІ-2102 /Сливо Поле – Кубрат/” обхваща изпълнението на строително монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на местни пътища на територията на Община Сливо поле, предвиден за изпълнение на два участъка:
Участък 1 - Реконструкция на довеждащ път за помпена станция от кръстовище на km 18+886 (дясно на път RSE ІІ-21 Русе – Силистра), през имот 323, имот 325 по КВС на с. Борисово, община Сливо поле, до регулационната граница на с. Борисово”с дължина 390 м.
Участък 2 - Възстановяване на асфалтово покритие на улица „Софроний Врачански“, с. Борисово, Община Сливо Поле в участъка от регулационната граница на с. Борисово – ОТ2-ОТ6-ОТ7-ОТ19-ОТ20, с дължина 285 м.
Критериите по-долу
 
ДА Ниво на изпълнение, като измерител на качеството    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
281833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката ІI-ра група, минимум III-та /трета/ категория.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
1. Деклариране. Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 1), Раздел А:„Годност“
2. Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
1. Деклариране: Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
2. Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ в размер на 200 000 лв, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън РБългария, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участикът.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за затраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.
1.1. Деклариране: Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект с минимален общ обем на строително монтажни дейности, – минимум 600 /шестстотин/ л.м. - чрез посочване от страна на участниците в процедурата на линейността на всяка от дейностите, на които участникът се позовава за покриване на този критерий за подбор в ЕЕДОП.
1.2. Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документи (референции, удостоверения за добро изпълнение и др., Обявления /информация/ за изпълнени договори и др.), удостоверяващи изпълнените строителни дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП и които документи съдържат: информация за изпълнено строителство, за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на обекта на поръчката, със собствени или наети ръководни служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка.
1. Деклариране: Участникът попълва поле 2 на раздел В:„Технически и професионални способности“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2. Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят ще изисква от участника, определен за изпълнител, списък на ръководният персонал, който ще отгаваря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.


1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект с общ обем на строително монтажни дейности, с минимална дължина 600 м.
Забележка: Под „дейности, сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и или основен или текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа с асфалтова настилка с обща линейност едновременно не по-малко от 600 /шестстотин/ л.м.
2. Участникът следва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на обекта на поръчката, със собствени или наети ръководни служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, включващ минимум:
- Технически ръководител – един, с висше образование, квалификация строителен инженер със степен „магистър” или строителен техник с четиригодишен курс на обучение или еквивалентна образователна/професионална квалификация за дипломи придобити извън Република България ;
- Длъжностно лице /координатор/ по безопасност и здраве – един, с придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, притежаващ валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за завършен курс на обучение съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ бр. 37/2004 г.) или еквивалент при чуждестранни лица.
Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност, приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.
Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт – този списък се представя чрез попълване на съответното поле на ЕЕДОП.
Едно лице, предложено от участниците, не може да съвместява длъжности. Участникът може да посочи и други експерти, които да включи при изпълнението на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/11/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Сливо поле, гр. Сливо поле, пл. Демокрация № 1,

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Настоящата обществена поръчка е финансирана със средства за строителство и ремонт на общинските пътища, осигурени от Републиканския бюджет .
2. Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема:
- Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността по чл. 3, ал. 1 от договора, платимо в срок до 10 (десет) календарни дни след представяне на следните документи:
а) подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);
б) представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% от стойността на договора, при изпълнение на всички предвидени дейности, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на следните документи:
а) Протокол за приемане на действително извършените СМР (бивш образец Акт 19), съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ и Консултант - строителен надзор на обекта. Представя се на хартиен и електронен носител (MS Office Excel или еквивалент). Към протокола се представя и цялата техническа документация, установяваща количеството и качеството на извършените СМР;
б) Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация;
в) Фактура за одобрената сума по Протокола за приемане на извършени СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
При окончателното плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приспада от одобрената по съответния протокол стойност за действително извършените СМР остатъка от авансовото плащане.
Разплащането при изпълнението на обществената поръчка се осъществява до размера на осигурените средства, включително и авансовото плащане.
Останалите условия са разписани в проекта на договор.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
3.1. Парична сума;
3.2. Банкова гаранция;
3.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
4. Изисквания към личното състояние на уч-ците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.1 - т.7 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите - част от Документацията за поръчката. Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. (Обр. №1).
5. Място за получаване на оферти е сградата на Община Сливо поле, гр. Сливо поле, пл. "Демокрация" № 1.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва