Деловодна информация
00044Агенция "Пътна инфраструктура"
 
да
да
08/09/2017 (дд/мм/гггг)
00044-2017-0057 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Пътна инфраструктура 000695089
бул. Македония № 3
София BG411 1606 България
Станислава Костова/ инж. Биляна Влаева +359 29173382/382
s.kostova@api.bg +359 29173398

Интернет адрес/и

www.api.bg

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=924
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Проектиране, поддържане, ремонт и строителство на републикански пътища

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”
45233124      
Строителство

Целта на настоящата процедура е изработване на технически проект и строителство, на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” в участъка от км 1+000 до км 15+500 да се изгради привързване (етапна връзка) от габарит 25,5 м към съществуващият габарит на пътя 7,50 м. Поръчката ще бъде изпълнена в съотв., с договорните условия на FIDIC Жълта книга и Доп Спораз (Договор). В изп. на дейностите е необход. да се изготвят техн. проекти, раб. чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатац.посоченият участък и етапната връзка.За начало на обекта е км 1+000, който представл.излизане от зоната на ГКПП ”Калотина”. Краят на обекта е км 15+500 на около 1100м след надлез п.в. при гр. Драгоман. Етапната връзка е от км 15+500 до км 15+700. Съществуващият път от км 1+000 до км 2+200 е трилентов с настилка 10.50м. В уч. от км 2+200 до км 15+500 е двулент.с настилка 7.50м и в някои 8.00м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
141667715      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
71311220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Област София

Дейност проектиране включва следните задълж.1.Изготвяне на Тех. проект за строит.на АМ „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 с габарит 25,5 м. (26,50 м в обхвата на големите съоръжения) и етапна връзка съгласно предост. идеен проект, в обем и съдържание, определени в Задание за изработване на технически проект.КСС към изготвения от Изпълнителя тех. проект се остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на СМР, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя 1.2. Изпълнение на предвидените в офертата дейности за изготвяне на технич,проект, съгласно идейния проект, Заданието за проектиране и ТС на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г., както и необходимостта от извършване на такива, която е установена след сключване на договора, необходими за цялостното завършване на строежа.1.3.Извършване на всички необход,съгласувания на технич. проект с всички компетентни органи, експлоатационни дружества и администрация, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.1.4. Изпълнение на задълженията като Проектант и извършване на авторски надзор, по време на строит. и въвеждането в експлоатация на Строежа, в съответствие с действащото българско, включително осъщ.на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството на обекта.1.5.Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възлож. и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна“ съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството.1.6.Поемане на отговорност за качеството на Проекта по време на изпълнение на строит..Б). Дейност строителство на участъка от км км 1+000 до км 15+500 на АМ „Калотина -СОП” и етапна връзка, съгласно одобрен технически проект изготвен от избрания Изпълнител.2.1. Изпълнение на СМР,съгласно изготвения и утвърден от ВъзложитеТехнически проект за строежа, в съответствие с Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията и заповедите в Заповедната книга и КСС.2.2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и Техническия проект Строителни продукти; 2.3. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в Строежа.2.4. При необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за БЗ, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда Строежа.2.5. При необходимост извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения.2.6. Организ.на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на Дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.2.7. Извършване на геодезическо замерване на теренната основа2.8. Извършване на необходимите изпитвания и лаборат.изследвания.2.9.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството.2.10. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на Екзекутивна документация.2.11. Извършване на геодезич.заснемане на строежа 2.12.Отстраняване на Недостатъците, установени при предаването на Строежа и приемането му от Възложителя.2.13. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експл.2.14. Гаранц.поддържане на Строежа.2.15. Всички останали Дейности, необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка и Гаранц. поддържане на Строежа.В)Изп. на мерки за инфор
Критериите по-долу
 
ДА Б1 - Оценка по качествени показатели за проектиране    9т.
Б2 - Оценка по качествени показатели за строителство    31т.
подпоказател: Бx - Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството    5 т.
подпоказател: Бx - Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството    26 т.
Цена
60 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
141667715      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
852

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансиране изпълнението на проекта със средства от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа, както и със средства от Републиканския бюджет.

Точките на всички предложения се изчисляват поотделно по следната формула:КО=А+Б,където:А-фин. показ.за проектир.и строит.; А=А1+А2+А3, А1-фин.показ.за прокт-5т.;А2_фин.показ.за строит-35т.;А3-Вътр.баланс на с-ки за строит-20т.; Б-технич. показ. Б1-кач.показ.за ПР-макс.ст.-9т.; Б2-кач.показ.за СМР"-макс.-31т.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, I-ва категория или да притежава такава регистрация в търговски или професионален регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения и подизпълнителите.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от втора група, I-ва категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален общ , включително минимален оборот в сферата на строителство на пътища- ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) и/ или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната, изчислен на база годишните обороти на участника . Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците,членовете на обединения,подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на: 1. удостоверения от банки или 2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква,както и 3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст). Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от 150 000 000,00 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 70 000 000,00 лв. без ДДС, в сферата на строителството на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.
Изискуемите от възл.обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата:
1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката със съответната носимоспособност на пътната конструкция, дължина и габарит. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя!
2.Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване,необходими за изпълн. на поръчката;3. Да разполага с необх. техн.средства и механизация за осиг. на качеств, включ.за проверка и изследв.,както и да прилага мерки за осиг.на качеств.
4. Да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен),включващ в обхвата си проектиране и стр-во на пътища.
5. Да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
За изпълнен обект се счита обектът, за който има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя!
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискванията се доказват с представянето на:
*по т. 1 - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
*по т. 2 - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
*по т. 3 - Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване;
*по т. 4 и т. 5 - Сертификати по чл. 64, ал. 10 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с изискуемия се стандарт;
*по т. 6 - Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.


1.През последните 5г. от датата на подаване на офертата,да е изпълнил строит.,идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.За строит-во,сходно с предмета и обема на поръчката,се приема ново строителство (НС) и/или реконстр.,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръж.към тях и/или на пътища с еквивал.характеристики извън страната (ЕХИС) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11.5т/ос,с обща дължина мин. 14км и с габарит не по–малък от Г20м.
2.Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване,необходими за изпълн. на поръчката,но не по-малко от:- Статичен самоходен валяк, съгласно ТС 2014-2 бр.;Багер-4 бр.;Челен товарач-4 бр.;Булдозер-4бр.;Грейдер-4бр.;Самосвал-4бр.;Цистерна за вода-2бр.;Асфалтополагаща машина-2бр.;Автогудронатор- 2бр.;Пневматичен самоходен валяк-2 бр.;Вибрационен валяк,съгласно ТС 2014-2 бр.;Фреза за асфалтобетон-1 бр.;Бетон помпа-2 бр.;Бетоновоз- 2 бр.;Трошачно – сортировъчна инсталация- 1бр. 3.Да разполага с необход.технич.средствa. и механизация за осигур. на кач.,вкл. за проверка и изследване,както и да прилага опред. мерки за осигуряване на кач.,а именно:Акредитирана строит.лаборатория за извършване на задълж. Лаборат. изпитвания на стр. материали и продукти на строежа.4.Да прилага система за управл. на кач.,сертифиц. съгл. стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквива. сертификат,включващ в обхвата си проектиране и стр-во на пътища.5.Да разполага с ръководен състав с определена профес. компетентност за изпълн. на поръчката,включващ най-малко:А А.Ръководител на проекта – 1 бр: Професионална област (ПО:)висше образов. по специалност „Трансп.строит.“ (ТС) или „Пътно строит.“ (ПС) „Строителство на сгради и съоръжения”(ССС) или „Промишлено и гражданско строителство” (ПГС) или еквивалентна., с пълна проект. правоспос. (ППП)по спец.или еквивал.;Спец.опит (СО): уч. в екип, свързано с извършв.на цялостно ръководство на обект в минимум 2 (два) изпълнени обектa за ново строит.и/или реконстр., и/или рехаб., и/или осн.ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с ЕХИС извън страната.;Б.Ръководен състав при изпълнение на Проектантските работи (ПР): 1. Проектант по част „Пътна“-1бр.: (ПО):висше образов. по спец."ТС" /"ПС"или еквивал.с ППП по спец.или еквивал.;(СО):уч.в екип,свързано с извършв.на проект. дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изпълнен технич. или работен проект за НС и/или реконстр.,и/или рехаб.,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръж. към тях,и/или на пътища с ЕХИС;2.Проектант по част „Конструктивна“-1бр.:ПО (квал-я):висше образов. по спец."ССС" или „Промишлено и гражданско строителство” (ПГС),или"ТС",или"ПС",или „Строителство на транспортни съоръжения“ (СТС),или „Железопътно строителство“ (ЖС),или еквив.,с ППП по спец. или еквив.СО:участие в екип,свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълн.технич или работен проект за НС и/или реконстр.,и/или рехаб.,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръж. към тях,и/или на пътища с ЕХИС;3.Проектант по част „Геодезия“-1бр.:ПО (квал-я):висше образов. по спец.„Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”,или еквивал.,с ППП по специалността или еквивалент.СО:уч. в екип,свързано с извършване на полско–измерв. работи в мин. 1 изпълн.технич.или работен проект за НС и/или реконстр.,и/или рехаб.,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръж. към тях,и/или на пътища с ЕХИС..прод.VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се от участие уч-к,за когото са налице основ. по чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 и чл.107 от ЗОП,обст-вата по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,както и ако с/д покана от страна на Възл-я и в опр. в нея срок,откаже да удължи срока на валид-ст на офертата си или представи оферта с по-кратък срок на валид-ст.На осн-е чл.114 от ЗОП,дог-рът влиза в сила с/д подписв. му,като изпълн-то на дейн. по него следва да започнат с/д осигурено финанс-не,за което обст-во Изп-ят ще бъде писм. уведомен.В случай,че в срок от 3мес. от подписването на дог-ра,това усл-е не бъде изпълнено,всяка от страните ще може да прекратисъщия едностранно без предизв-е.Изп-ят предоставя Гар-я за обезп. на изп-ето по дог-ра-5% от Цената за изп-е на дог-ра в лв. без ДДС,Гар-я за обезп. на аванс. предоставените средства за изп-е на ПР-10% от Цената за изп-е на ПР лв. с ДДС и Гар-я за обезп. на аванс. предоставените средства за изп-е на СМР-10% от Цената за изп-е на СМР в лв. с ДДС,без вкл. Допълн. разходи.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/11/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура"

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продълж. от III.1.3.... 4.Проектант по част „Геология“-1бр.:ПО (квал-я):висше образов.по спец. „Инж. геология и хидрогелог.”или „Хидрогеолог. и инж.геолог.”,или „Геология“ или „Геология и геоинформ.“,или еквивал.,с ППП по спец. или еквив.СО:уч. в екип,свързано с изв. на инж.–геоложки проучвания в мин. 1 изпълнен технич.или работен проект за НС и/или реконстр.,и/или рехаб., и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръж. към тях,и/или на пътища с ЕХИС; В.Ръководен състав при изпълнение на СМР: 1.Зам. ръководител на обекта-1бр.:ПО:висше образов. по спец. ТС или ПС,или ССС,или ПГС,или еквивал.СО:уч. в екип,свързано с извършване на цялостно ръководство на обект и/или св. с извършв.на дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изп. обект за НС и/или реконстр.,и/или рехаб.,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръж. към тях,и/или на пътища с ЕХИС; 2.Инж. по част „Пътна“-1бр.:ПО :висше образов. по специалност ТС или ПС,или еквив. СО:уч. в екип,свързано с изв.на дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изпълнен обект за НС и/или реконстр.,и/или рехаб.,и/или осн.ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръж. към тях,и/или на пътища с ЕХИС.3.Инж. по част „Конструктивна“-1бр.:ПО:висше образов. по спец. ССС или ПГС,или ТС,или ПС,или СТС,или ЖС,или еквивал.СО:уч. в екип,свързано с извършв. на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълнен обект за НС и/или реконстр.,и/или рехаб.,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръж. към тях,и/или на пътища с ЕХИС; 4.Инж.по част „Геодезия“ - 1бр.:ПО:висше образов.по спец. „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”,или еквивал..СО:уч. в екип,свързано с извършв. на полско–измерват. работи в мин. 1 изпълнен обект за НС и/или реконстр.,и/или рехаб.,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръж. към тях,и/или на пътища с ЕХИС; 5.Инж. по материалите-1бр.:ПО: висше образов.по спец. ПС или ТС,или ССС,или ПГС,или квалифик. Инж. химик,или еквивал. СО:уч. в екип,свързано с извършване на контрол на кач.и приемане на стр. работи в мин. 1 изпълнен обект за НС и/или реконстр.,и/или рехаб.,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с ЕХИС;
6.КБЗ-1бр.: профес. квалифик., свързана със строит., със завършен курс за КБЗ или еквивал.СО:уч.в екип,свързано с изв. на дейности по БЗ в мин. 1 изпълнен обект за за НС и/или реконстр.,и/или рехаб.,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръж. към тях,и/или на пътища с ЕХИС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва