Деловодна информация
00285ЮЗУ "Неофит Рилски"
ОП-09-00-25 08/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
08/09/2017 (дд/мм/гггг)
00285-2017-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Югозападен университет Неофит Рилски 000017149
ул. Иван Михайлов, 66
Благоевград BG413 2700 България
Петина Андреева +359 882566904
op@swu.bg +359 73885516

Интернет адрес/и

www.swu.bg

http://op.swu.bg/proc/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.swu.bg/proc/00285-2017-0009/
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Югозападен университет Неофит Рилски 000017149
ул. Иван Михайлов, 66
Благоевград BG413 2700 България
Мая Близнакова; Камелия Илиева +359 73588561/+359 73885501
op@swu.bg +359 73885516

Интернет адрес/и

www.swu.bg

http://op.swu.bg/proc/

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Югозападен университет Неофит Рилски 000017149
ул. Иван Михайлов, 66, Ректорат, кабинет 202
Благоевград BG413 2700 България
Красимира Златкова +359 73885505
op@swu.bg +359 73885516

Интернет адрес/и

www.swu.bg

http://op.swu.bg/proc/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
45000000      
Строителство

Сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти – публична собственост, предоставени за управление на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Основни, но не само, работи за възлагане: ново строителство, основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална планировка, изграждане на стадиони, спортни площадки и съоръжения и др.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Обекти – публична собственост, предоставени за управление на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.

Сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти – публична собственост, предоставени за управление на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Основни, но не само, работи за възлагане: ново строителство, основен и/или текущ ремонт на сгради; енергоефективно саниране; достъпна архитектурна среда; газифициране; зидарски работи и преградни вътрешни стени; мазачески работи; бояджийски работи; облицовъчни работи; дърводелски работи; изолационни работи - хидроизолационни, топлоизолационни и пароизолационни; облицовъчни работи и дограми - фасадни и интериорни, инсталационни работи - ВиК, Ел и ОВКИ; тротоари; вертикална планировка, изграждане на стадиони, спортни площадки и съоръжения и др.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
6000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Финансирането на част от дейностите е със средства от бюджета на университета.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани по реда на чл. 27, т. 3 от Закона за Камарата на строителите в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на обекти, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ от първа до пета категория.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да докажат, че: 1. имат реализиран минимален общ оборот за последните три финансови години, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти без ДДС; 2. имат застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт, съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството; 3. да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви, установено на база на показател „Коефициент за обща ликвидност“.

Участниците следва да докажат: 1.че имат реализиран минимален общ оборот 2000 000 (два милиона) лева за последните три финансови години, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер на 1500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева без ДДС; 2. да са постигнали положително минимално допустимо съотношение – 2,2, между определени активи и пасиви, установено на база на показател „Коефициент за обща ликвидност“.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години от датата на подаване на офертата.
2. Да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
3. Участникът да притежава разработени, внедрени и сертифицирани системи за управление на качеството и околната среда, с обхват на приложение, идентичен или сходен с обхвата на поръчката.


1. Участникът да е изпълнил минимум 3 (три) дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 5 години, считано от подаване на офертата, в зависимост от датата на учредяване или започване на дейността.
2. Участникът да предложи екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка, както следва: ръководител обект/технически ръководител, отговорник по контрола на качеството; Координатор по ЗБУТ.
3. Участникът да притежава разработени и внедрени системи, и валидни сертификати: по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалентен за управление на качеството с обхват на приложение, идентичен или сходен с обхвата на поръчката; по стандарт БДС EN ISO 14001:2004 или БДС EN ISO 14001:2015, или еквивалентен за управление на околната среда с обхват на приложение, идентичен или сходен с обхвата на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Липса на основания за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.т. 1-3 от ЗОП или приложени доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност.
2. В случай че участник не представи документ или представи документ, който не отговаря на поставените изисквания, той ще бъде предложен за отстраняване, на основание чл. 107, т. 1 и/или т. 2 от ЗОП, при спазване на изискванията на чл. 54, ал. 8 - ал. 13 от ППЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  3
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

12/03/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/10/2017 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, ректорат, втори етаж, Заседателна зала.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП офертите се отварят в публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 (пет) процента от прогнозната стойност на конкретния договор за обществена поръчка и се представя при сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, внесена по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград - BIC: SOMBBGSF, IBAN:BG53 SOMB 9130 3360 6130 00, Общинска банка АД, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Срок на валидност на банковата гаранция и на застраховката – не по-малък от удължения с един месец срок на конкретния договор за изпълнение.
Участниците са изцяло отговорни за допуснати аритметични или други грешки в представените оферти. С подаването на офертата участниците се съгласяват и приемат комисията да извършва корекции, както следва:
а) когато има разминаване между изписването "цифром" и "словом", се взема под внимание изписването "словом";
б) когато има допусната сборна грешка - всички несъответствия могат да бъдат коригирани от комисията, на база на представените единични цени;
в) когато има разминаване между единична цена и обща сума, меродавна е посочената единична цена, като всички несъответствия могат да бъдат коригирани от комисията, на база на представените единични цени.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва