Деловодна информация
00044Агенция "Пътна инфраструктура"
 
да
да
07/09/2017 (дд/мм/гггг)
00044-2017-0055 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Пътна инфраструктура 000695089
бул. Македония № 3
София BG411 1606 България
инж. Елена Асенова/ инж. Мария Йорданова +359 29173396
e.asenova@api.bg +359 29173398

Интернет адрес/и

www.api.bg

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=913
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Проектиране, поддържане, ремонт и строителство на републикански пътища

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“
45233110      
Строителство

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде разработен Технически проект и да се модернизират и приведат към магистрален габарит 16.9472 км от път І-8 в направлението „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20, без да се излиза от одобрения парцеларен план. Предвидената модернизация на участъка ще увеличи капацитета на пътя и икономическата ефективност за движението.
Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга. В изпълнение на дейностите е необходимо да се изготвят Технически проект, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
117000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233110      
71311220      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Област София

А)Изготвяне на Технически проект (ТП):
1)Извършване на необх. проучвателни работи и изготвяне на ТП,съгл. изискванията на Възл-ля и изискванията на действащите към момента норм. док-ти,в обем и съдържание,определени в Заданието за изработване на техническия проект (ЗИТП).
2)Изготвяне на ТП,съгл. изискванията на ЗИТП,който следва да се разработи за проектна скорост Vпр=110 км/час и габарит 27м.
3)С изготвянето от Изп-ля на ТП се съставя и Количествено–стойностна сметка (КСС),която се одобрява от Инженера по дог-ра и Възл-ля с утвърждаването на ТП.КСС се остойностява в съотв-е с приетите офертни ед. цени за различните видове работи,като общата стойност не може да надвишава Цената за изп-е на СМР и Разбивка на предл. цена за изп-е на дог-ра по сметки.
4)В случай,че в КСС от ТП е налице нов вид работа,тя следва да се остойности с нова ед. цена,образувана съгл. елементите на ценообразуване,посочени в Ценовото предл-е на Изп-ля и одобрена от Възл-ля.
5)Извършване на всички съгласувания на ТП с експлоатационните дружества и администрации,чието разрешение,съдействие или становище е необходимо за изп-ето на предмета на общ. поръчка (ОП).
6)Изпълнение на задълженията си като проектант и извършване на авторски надзор по време на стр-вото и въвеждането в експлоатация на строежа,в съотв-е с действащото бълг. закон-во.
7)Отстраняване за своя сметка на недостатъците на ТП,установени в хода на извършване на проверките от Възл-ля и/или Консултанта,извършващ оценка на съответствието на проекта със съществ. изисквания към строежите и Техн. контрол по част „Конструктивна” съгл. ЗУТ,вкл. и по време на извършване на стр-вото.
8)Поемане на отговорност за качеството на ТП по време на изп-е на стр-вото.
Б)Строителство,съгл. одобрен ТП,изготвен от избрания Изп-л:
1)Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР),съгл. изготвения от Изп-ля и утвърден от Възл-ля ТП за строежа,в съответствие с Техн. предложение за изпълнение на ОП,предписанията и заповедите в Заповедната книга и КСС.
2)Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техн. спецификации и на ТП стр. продукти.
3)Производство и/или доставка на стр. детайли/елементи и влагането им в строежа.
4)При необходимост ще осигури терени за нуждите на стр-вото,в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата–за временно строителство,за производствени полигони (бази) за нуждите на стр-вото,за складиране на материали и техника и др. нужди,във връзка с изпълнение на стр-вото,установени с Плана за безопасност и здраве,само в случаите,когато същите са извън територията,в/у която се изгражда строежа.
5)При необходимост от извършване на работи по преместване,при изпълнение на стр-вото,на подземни и надземни мрежи и съоръжения.
6)Организиране на дейностите по събиране,транспортиране,обезвреждане и оползотворяване на строителните и др. отпадъци,възникнали в резултат на осъществяване на дейностите,в съотв-е с изискването на бълг. закон-во.
7)Извършване на геодезическо замерване на теренната основа на строежа.
8)Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на стр-вото.
9)Извършване на необх. изпитвания и лабораторни изследвания.
10)Съставяне на стр. книжа и изготвяне на екзекутивна док-ция на строежа.
11)Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.
12)Отстраняване на недостатъците,установени при предаването на строежа и приемането му от Възл-ля.
13)Гаранционно поддържане на строежа,вкл. отстраняване на проявени дефекти през гаранц. срокове.
14)Всички останали дейности,необходими за изпълн-ето на предмета на ОП и гаранц. поддържане на строежа.
15)Преди откриване на стр. площадка избраният Изп-л,следва да:Допълни и актуализира Плана за управление на строителните отпадъци,съгл. чл. 11 от Закона за управление на отпадъците и Плана за безопасност и здраве,съгл. чл. 10 от Наредба №2 от 22.03.2004г. и да ги представи на Възл-ля за заверка в съотв. община преди подписване на Протокол обр.2а,съгл. Наредба №3 от 31.07.2003г.
Критериите по-долу
 
ДА Б1 - Оценка по качествени показатели за проектиране - Изпълнение на дейностите по проектиране    9
Б2 - Оценка по качествени показатели за строителство    31
подпоказател: Бx - Екологични характеристики, свързани с изпълнението на строителството    5
подпоказател: Бy - Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации    26
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
117000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
910

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Общ. поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл.70,ал.2,т.3 от ЗОП.Комплексната оценка се формира:КО=А+Б,където А-Оценка по финансови показатели за проектиране и стр-во и вътрешен баланс по единични цени за стр-вото по формулата А=А1+А2+А3 и Б-Оценка по технически показатели.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, I-ва категория или да притежава такава регистрация в търговски или професионален регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от втора група, I-ва категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в сферата на строителството на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
1. удостоверения от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и
3. справка (в свободен текст) за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от 150 000 000,00 (сто и петдесет милиона) лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 70 000 000,00 (седемдесет милиона) лв. без ДДС, в сферата на строителството на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата:
1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката със съответната носимоспособност на пътната конструкция, дължина и габарит.
*Забележка: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя!
2. Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
3. Да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството.
4. Да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен).
5. Да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
*Забележка 1: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
*Забележка 2: За изпълнен обект се счита обектът, за който има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя!
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискванията се доказват с представянето на:
*по т. 1 - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
*по т. 2 - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
*по т. 3 - Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване;
*
по т. 4 - Валидни Сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответния стандарт;
*по т. 5 - Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.


1.През последните 5г. от датата на подаване на офертата,да е изпълнил строителство,идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.За строит-во,сходно с предмета и обема на поръчката,се приема ново строителство (НС) и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната (ЕХИС) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11.5т/ос,с обща дължина мин. 16км и с габарит не по–малък от Г20м.
2.Да разполага с инструменти,съоръжения и техническо оборудване,необходими за изпълнение на поръчката,но не по-малко от:Статичен самоходен валяк,съгл. ТС 2014-2бр.;Багер-4бр.;Челен товарач-4бр.;Булдозер-4бр.;Грейдер-4бр.;Самосвал-4бр.;Цистерна за вода-2бр.;Асфалтополагаща машина-2бр.;Автогудронатор-2бр.;Пневматичен самоходен валяк-2бр.; Вибрационен валяк,съгл. ТС 2014-2бр.;Фреза за асфалтобетон-1бр.;Бетон помпа-2бр. и Бетоновоз-2бр.
3.Да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството,вкл. за проучване и изследване,както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството,а именно:Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на стр. материали и продукти на строежа.
4.Да прилага система за управление на качеството,сертифицирана съгл. стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат,издаден от органи,установени в др. държави членки) с обхват,включващ проектиране и стр-во на пътища.
5.Да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката,включващ най-малко:
А.Ръководител на проекта-1бр.:ПО (квал-я):висше образование по специалност ТС или ПС,или ССС,или ПГС,или еквивалентна. СО:участие в екип,свързано с извършване на цялостно ръководство в мин. 1 изпълнен обект за НС и/или реконструкция,и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях,и/или на пътища с ЕХИС.
Б.Ръководен състав при изпълнение на Проект. работи:
Б.1.Проектант по част „Пътна“-1бр.:Професионална област (квал-я) (ПО):висше образование по специалност „Транспортно строителство” (ТС) или „Пътно строителство” (ПС),или еквивалентна,с пълна проектантска правоспособност (ППП) по специалността или еквивалент.Специфичен опит (СО):участие в екип,свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изпълнен технически или работен проект за изпълнение на НС и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях,и/или на пътища с ЕХИС.
Б.2.Проектант по част „Конструктивна“-1бр.:ПО (квал-я):висше образование по специалност „Строителство на сгради и съоръжения” (ССС) или „Промишлено и гражданско строителство” (ПГС),или ТС,или ПС,или „Строителство на транспортни съоръжения“ (СТС),или „Железопътно строителство“ (ЖС),или еквивалентна,с ППП по специалността или еквивалент.СО:участие в екип,свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълнен технически или работен проект за изпълнение на НС и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях,и/или на пътища с ЕХИС.
Б.3.Проектант по част „Геодезия“-1бр.:ПО (квал-я):висше образование по специалност „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”,или еквивалентна,с ППП по специалността или еквивалент.СО:участие в екип,свързано с извършване на полско–измервателни работи в мин. 1 изпълнен технически или работен проект за изпълнение на НС и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях,и/или на пътища с ЕХИС.
Продължава в поле VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се от участие уч-к,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 и чл.107 от ЗОП,обст-вата по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,както и ако с/д покана от страна на Възл-я и в опр. в нея срок,откаже да удължи срока на валид-ст на офертата си или представи оферта с по-кратък срок на валид-ст.На осн-е чл.114 от ЗОП,дог-рът влиза в сила с/д подписв. му,като изпълн-то на дейн. по него следва да започнат с/д осигурено финанс-не,за което обст-во Изп-ят ще бъде писмено уведомен.В случай,че в срок от 3мес. от подписването на дог-ра,това усл-е не бъде изпълнено,всяка от страните ще може да прекратисъщия едностранно без предизв-е.Изп-ят предоставя Гар-я за обезп. на изп-ето по дог-ра-5% от Цената за изп-е на дог-ра в лв. без ДДС,Гар-я за обезп. на аванс. предоставените средства за изп-е на ПР-10% от Цената за изп-е на ПР лв. с ДДС и Гар-я за обезп. на аванс. предоставените средства за изп-е на СМР-10% от Цената за изп-е на СМР в лв. с ДДС,без вкл. Допълн. разходи.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/11/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура"

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от поле III.1.3... Б.4.Проектант по част „Геология“-1бр.:ПО (квал-я):висше образование по специалност „Инженерна геология и хидрогеология” или „Хидрогеология и инженерна геология”,или „Геология“ или „Геология и геоинформатика“,или еквивалентна,с ППП по специалността или еквивалент.СО:участие в екип,свързано с извършване на инженерно–геоложки проучвания в мин. 1 изпълнен технически или работен проект за изпълнение на НС и/или реконструкция,и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях,и/или на пътища с ЕХИС.
В.Ръководен състав при изпълнение на Строително–монтажните работи (СМР):
В.1.Зам. ръководител на обекта-1бр.:ПО (квал-я):висше образование по специалност ТС или ПС,или ССС,или ПГС,или еквивалентна.СО:участие в екип,свързано с извършване на цялостно ръководство на обект и/или свързано с извършване на дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изпълнен обект за НС и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях,и/или на пътища с ЕХИС.
В.2.Инженер по част „Пътна“-1бр.:ПО (квал-я):висше образование по специалност ТС или ПС,или еквивалентна. СО:участие в екип,свързано с извършване на дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изпълнен обект за НС и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях,и/или на пътища с ЕХИС.
В.3.Инженер по част „Конструктивна“-1бр.:ПО (квал-я):висше образование по специалност ССС или ПГС,или ТС,или ПС,или СТС,или ЖС,или еквивалентна.СО:участие в екип,свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълнен обект за НС и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях,и/или на пътища с ЕХИС.
В.4.Инженер по част „Геодезия“ - 1бр.:ПО (квал-я):висше образование по специалност „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”,или еквивалентна.СО:участие в екип,свързано с извършване на полско–измервателни работи в мин. 1 изпълнен обект за НС и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях,и/или на пътища с ЕХИС.
В.5.Инженер по материалите-1бр.:ПО (квал-я):да има висше образование по специалност ПС или ТС,или ССС,или ПГС,или квалификация инженер химик,или еквивалентни. СО:участие в екип,свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на стр. работи в мин. 1 изпълнен обект за НС и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с ЕХИС.
В.6.Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)-1бр.:ПО (квал-я):професионална квалификация, свързана със строителството, със завършен курс за КБЗ или еквивалент.СО:участие в екип,свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве в мин. 1 изпълнен обект за НС и/или реконструкция,и/или рехабилитация,и/или основен ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съоръжения към тях,и/или на пътища с ЕХИС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва