Деловодна информация
0652
9600-30 31/08/2017 (дд/мм/гггг)
не
0652-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
Община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Кирил Герасимов +359 3561-7777
municipality@septemvri.org +359 3561-7779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/130-96-00-30-17


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/130-96-00-30-17
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември
45232151      
Строителство

Предмета на обществената поръчка за реконструкция на водопроводната мрежа, обхваща отделни улици от регулациите в 11 броя населени места в Община Септември с обща дължина на линейните трасета /без отклонения в пресечки и за ПХ/ - 5,553км.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1185120.26      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232150      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

населените места на община Септември

Настоящата обществена поръчка за реконструкция на водопроводната мрежа, обхваща отделни улици от регулациите в 11 броя населени места в Община Септември с обща дължина на линейните трасета /без отклонения в пресечки и за ПХ/ - 5,553км.: с.Бошуля, ул. „13-та” /о.т.68-30-29/ и ул. „30-та” /о.т.133-134-135-т.135-.3/; с.Карабунар, ул.„29-та” /о.т.72-259-71-69-68-67/; с.Семчиново, ул.„38-ма” /о.т.69б-99-97-94-91/; с.Лозен, ул.„4-та” /о.т.84-91-90-95/ и ул.„17-та” /о.т.40-62/; с.Варвара, ул.„3-та” /о.т.156-85/ и ул.„32-ра” /о.т.185-180-178/; с.Симеоновец, ул.„15-та” /о.т.117-141-142-143/ и ул.„17-та” /о.т.150-149-156/; гр. Ветрен, ул.„21-ва“ /о.т.308-305/ и ул.„51-ва” /о.т.287-286-333-331-214-213-212-211/; с.Славовица, ул. „26-та” /о.т.15-14-13/ и ул.„29-та” /о.т.94-95-96-97/; гр. Септември, ул.„Чайковски“ /о.т.280-278/; с.Ковачево, ул.„1-ва” /о.т.3-4-5-6-13-14-15-85-86-127-77-76-75-71-69а-66а-65-63а/, ул.„7-ма” /о.т. 153-156/, ул.„23-та” /о.т.123-124-140/; с.Злокучене, ул.„4-та” /о.т.39-40-41-42-43-44-45-46/, ул.„6-та” /о.т.26-27-28/, ул.„2-ра” /о.т.28-20/ и ул.„9-та” /о.т. 48-49/, които ще бъдат обект на бъдеща рекострукция на надземната инфраструктура за неблагоустроените улици или силно амортизирана на първо място от честите аварии по уличните водопроводи и сградните водопроводни отклонения.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показатели    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1185120.26      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в търговския регистър и/или в съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени с предмет строителство – строеж четвърта група, III – та (трета) категория, съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. За доказване на горепосоченото минимално изискване участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП, а при подписване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи копие от удостоверението от Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка – строежи четвърта група, III категория, съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за Технически и професионални способности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 % от прогнозната стойност на договора без ДДС и е със срок на валидност 10 (десет) дни след датата на приключване на договора за изпълнение.
Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Септември:
IBAN: BG69SOMB91303347055701
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик
или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност 10 (десет) дни след датата на приключване на договора за изпълнение. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.
Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на договора към настоящата процедура.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/09/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Септември - гр. Септември, ул. “Александър Стамболийски” №37А, Заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва