Деловодна информация
00752
5785опм27-5785р-19271 29/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/08/2017 (дд/мм/гггг)
00752-2017-0074 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на вътрешните работи 000695235
ул. 6-ти септември №29
София BG411 1000 България
Гергана Манева +359 29824466
int.82@mvr.bg +359 29813010

Интернет адрес/и

https://www.mvr.bg/default.htm

https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г/преглед/обществени-поръчки-открити-след-01.10.2014-г/test-kaseti-draeger-narkotichni


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г/преглед/обществени-поръчки-открити-след-01.10.2014-г/test-kaseti-draeger-narkotichni
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Дирекция Управление на собствеността и социални дейности - Министерство на вътрешните работи 129010157
ул. Княз Борис I № 124
София BG 1301 България
Ивелина Колева +359 29824676
int.82@mvr.bg +359 29813010

Интернет адрес/и

http://dussd.mvr.bg/

http://dussd.mvr.bg/profil_kupuvach.htm

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Обществен ред и безопасност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на тест касети за анализатор “Drаeger Drug Test 5000” за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС“
33690000      
Доставки

Доставка на тест касети за анализатор “Drаeger Drug Test 5000” за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
116666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр.София, кв. “Захарна фабрика”, ул. “Кукуш” № 1, склад на Полицейска техника – сектор “Управление на собствеността” - ГД ”Национална полиция”, централни технически складове на МВР.

Доставка на тест касети за анализатор “Drаeger Drug Test 5000” за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС - 4 165 броя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
116666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (ако не е производител, установен на територията на Република България) да е вписан в регистъра по чл. 81 от ЗМИ на лицата имащи право на търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България с обхват инвитро диагностични изделия. Тази информация се посочва в част ІV "Критерии за подбор", раздел А "Годност" от представения от участника ЕЕДОП към офертата си.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът представя към офертата си ЕЕДОП, като в част ІV "Критерии за подбор", раздел В "Технически и професионални способности" - т. 1б и раздел Г "Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление", посочва информация за установяване изпълнението на следните критерии:1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, дейности, които са с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.Съответствието с този критерий се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършена доставка. 2.Участникът следва да посочи, че притежава валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по БДС ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден на името на участника от акредитирана ИА “БСА” или от чуждестранен орган за акридитация – пълноправен член на Европейската служба по акридитация с обхват продажба на тестове за наркотични вещества.Съответствието с този критерий се доказва със сертификат, издаден на името на участника за внедрена система за управление на качеството по БДС ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват сходен с този на поръчката.
Информацията за съответствие с критериите за подбор се посочва в ЕЕДОП, част от офертата на участника, а доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал.5 и ал. 6 от ЗОП.


1.Участникът следва да е изпълнил доставка на минимум 4 165 броя стоки идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 3 (години), считано от датата на подаване на офертата.
* Под сходен предмет се разбира доставка на тестове, касети за анализатори и други, чрез които се извършва проверка на употреба на наркотични вещества.
2.Участникът следва да прилага система за управление на качеството с обхват на действие продажба на тестове за наркотични вещества в съответствие с БДС ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати. Сертификатите по ISO следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг от чуждестранен орган за акридитация – пълноправен член на Европейската служба по акридитация с обхват продажба на тестове за наркотични вещества.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/10/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

ДУССД-МВР, ул. "Княз Борис I" № 124

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка по всяка обособена позиция е 5%(пет на сто)от стойността му .В случай,че изпълнителят е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания,гаранцията за изпълнение е 2%(две на сто)от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете свързани с гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл.54 от ЗОП, както и по чл. 55, ал. 1, т. 1 и/или т. 4 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и участник който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри ” елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея.
Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация или е допуснал аритметична или техническа грешка в ценовото си предложение.
3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка. 4.Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал.1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Сектор Правно-нормативно обслужване - ДУССД - МВР
ул. Княз Борис I № 124
София 1301 България
int.82@mvr.bg +359 29822567
http://dussd.mvr.bg/default.htm +359 29813010

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва