Деловодна информация
00233
ЖИ- 29540 22/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
22/08/2017 (дд/мм/гггг)
00233-2017-0053 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза №110
София BG411 1233 България
Снежана Кусорова +359 29326120
s_kusorova@rail-infra.bg +359 29310663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrqeKwKKC%2fWaw%3d%3d
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза №110
София BG411 1233 България
Георги Узунов +359 29322623
s_kusorova@rail-infra.bg +359 29310663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура 130823243
бул. Княгиня Мария Луиза №110
София BG411 1233 България
Евгения Русимова +359 29326115
s_kusorova@rail-infra.bg +359 29310663

Интернет адрес/и

www.rail-infra.bg

http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

поддръжка на железопътната инфраструктура

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на проект “Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичане“
79400000      
Услуги

Настоящата обществена поръчката обхваща изпълнението на дейности, чрез които ще бъде осигурено финансиране от ЕФ (ОПТТИ) за реализацията на инвестиционното предложение „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“. Поръчката включва актуализирането на финансовата и икономическа информация по проекта, качественото и обосновано представяне в съответствие с приложимите методологии, процедури и правила на инвестиционния проект във Формуляра и като резултат от това постигане на основната цел – одобрение за финансиране на проекта от УО на ОПТТИ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Основните дейности, които трябва да бъдат извършени са:
Дейност 1 – Преглед и подбор на предоставените от Възложителя материали за нуждите на разработването на Формуляр за кандидатстване за финансиране на реконструкцията на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.
Дейност 2 - Разработване на Формуляр за кандидатстване за финансиране на изпълнението на реконструкцията на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/207 от 20 януари 2015 г. и Насоките за кандидатстване по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.
Дейност 3 – Консултации и услуги в процеса на преглед и одобрение на Формуляра за кандидатстване от УО на ОПТТИ.
При изпълнението на дейностите изпълнителят трябва да се ръководи от условието за приложимост на подготвените документи и осигуряване на цялостна положителна оценка от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструкутура“ на Формуляра за кандидатстване за финансиране.
Резултатите, които трябва да бъдат постигнати са:
Прегледани, проверени и адаптирани за нуждите на Формуляра за кандидатстване на представената от Възложителя първична информация (проектните разработки, документи)
Разработен качествен, пълен и обективен Формуляр за кандидатстване за осигуряване на финансиране;
Подаден за одобрение от УО на ОПТТИ Формуляр за кандидатстване, посредством уеб базираната система ИСУН 2020;
Положителна оценка и одобряване от УО на ОПТТИ на Формуляра за кандидатстване за финансиране изпълнението на реконструкцията на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ос 3 „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“ на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изискват

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
За целите на настоящата поръчка за „дейност с предмет идентичен или сходен с предмата на поръчката“ се разбира дейност за услуга включваща: изработване на Заявление за потвърждаване на помощта (Формуляр за кандидатстване за финансиране на инфраструктурни инвестиции), необходим за финансиране на проект в областта на транспорта.
2. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
При подаване на офертата, съответствието с критериите за подбор за технически и професионални способности се посочва в Част ІV Критерииза подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б, т. 6 от ЕЕДОП.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1 и т. 2 се доказва от обединението участник.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване.
Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изискванията на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване.
3.За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:
- Списък на услугите с предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени за последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството се предоставя под формата на удостоверение за добро изпълнение (еквивалентен документ)/ получено одобрение от Управляващ орган на Оперативна програма, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга.
- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
Документите се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.


1. Участникът трябва да е изпълнил минимум една дейност за услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да разполага с персонал, който ще изпълнява поръчката и ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението, с определена професионална компетентност, както следва:
2.1. Ръководител проект и ключов експерт с техническа компетентност, за когото е налице:
- Образование и професионална квалификация: образователно квалификационна степен магистър, професионална квалификация инженер или архитект;
- Професионален опит - да е участвал в минимум 1 (един) завършен проект за изпълнение на дейности по услуги свързани с инвестиционен проект за изграждане, или модернизация или реконструкция на инфраструктурни обекти/административни сгради в сферата на транспорта;
2.2. Ключов експерт по икономика, за когото е налице:
-Образование и професионална квалификация: образователно квалификационна степен магистър – професионална квалификация икономист.
-Професионален опит - да е участвал в:
• минимум в 1 (един) завършен проект, свързан с подготовка и/или процедиране и/или актуализация на Формуляр за кандидатстване за финансиране на инфраструктурен проект в сферата на транспортния сектор
• да е участвал минимум в 1 (един) завършен проект за изготвяне или актуализация на финансов и икономически анализ „Разходи-ползи“ за финансиране на инфраструктурен проект в сферата на транспорта.
Участието на експерта, доказващ горните изисквания, може да е в един общ проект или в отделни проекти.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Плащане:Първо плащане в размер на 30 % от цената на договора без ДДС, което ще бъде извършено до 30 дни от одобрението от Възложителя на доклада за изпълнение на работите по Дейност 1 и представяне на оригинал на данъчна фактура;
Окончателно плащане в размер на 70 % от цената на договора без ДДС, което ще бъде извършено до 30 дни след одобрението от Възложителя на предадения от Изпълнителя Заключителния доклад за изпълнение на работите по договора и представяне на оригинал на данъчна фактура за това. 2. Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора -5% от стойността на договора без ДДС.Гаранцията се представя под формата на паричен депозит,банкова гаранция, застраховка. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията се уреждат в договора за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/09/2017 (дд/мм/гггг)   16:45 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ДП НКЖИ, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 110, заседателна зала, партер.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП НКЖИ.Документът за упълномощаване,оригинал,или заверено копие(върху копието се записва"вярно с оригинала" има подпис и печат)се предоставя на комисията
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП,както и участници,за които са налице обстоятелствата по чл.55,ал.1,т.1,т.4 и т.5 от ЗОП,възникнали преди или по време на процедурата. Възложителят отстранява от процедурата участник,когато той е обединение от физически и/или юридически лица,и за член на обединен.е налице някое от основанията за отстраняване по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП и са налице обстоятелства по чл.55,ал.1,т.1,т.4 и т.5 от ЗОП.Възложителят изисква замяна на предложен от участника подизпълнител и/или трети лица, за коеото е налице някое от основанията за отстраняване по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП и са налице обстоятелства по чл.55,ал.1,т.1,т.4 и т.5 от ЗОП.
При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП и липсата на обстоятелства по чл.55, ал.1,т.1,т.4 и т.5 от ЗОП чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по стандартен образец.Когато участникът е обедин.от физически и/или юридически лица,при подаване на офертата за участие,за всеки член на обединението се представя отделен ЕЕДОП.Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители и/или трети лица,при подаване на офертата за участие,за всeки от тях се представя отделен ЕЕДОП.Участник,за когото са налице основания по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП и обстоятелства по чл.55,ал.1,т.1,т.4 и т.5 от ЗОП,има право да представи доказателства,че е предприел мерки,които гарантират неговата надеждност.
При подаване на офертата за участие участникът декларира,че не е свързано лице с други участници в процедурата(декларира се в ЕЕДОП.).
Възложителят отстранява от процедурата участника, за когото са налице обстоят.относно забраната и свързаните с нея изключения по чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (декларира се в ЕЕДОП).
Възложителят няма условие за създаване на юрид. лице,когато участникът избран за изпълнител е обединение на физ.и/или юрид.лица. Когато участникът е обединение,което не е юрид.лице,задължително се представя копие от документ,от който да е видно правното основание за създаване на обединението,със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.Документът трябва да съдържа и:1. правата и задълженията на участниците в обединението;2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.
Органите в Република България, от които участниците могат да получат информация за:
задълженията, свързани с данъци и осигуровки - Национална агенция за приходите, електронен адрес: www.nap.bg,
опазване на околната среда - Министерство на околната среда и водите, електронен адрес: www.moew.government.bg;
закрила на заетостта - Агенция по заетостта, електронен адрес: https://www.az.government.bg;
условията на труд в страната - Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, електронен адрес:www.gli.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
ДП Национална компания Железопътна инфраструктура - отдел Правен
бул. Княгиня Мария Луиза №110
София 1233 България
d_kirilova@rail-infra.bg +359 29323212
www.rail-infra.bg +359 29310663

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва