Деловодна информация
05401ДКИС-МВР
5290оп-322 19/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
19/07/2017 (дд/мм/гггг)
05401-2017-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР 129010698
ул. Шести септември № 29
София BG411 1000 България
Емил Тодоров +359 29822776
etodorov.cis@mvr.bg +359 29885050

Интернет адрес/и

http://www.mvr.bg/dcis

http://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача/процедури-по-зоп/oткрита-процедура/преглед/открита-процедура/оп305
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР 129010698
ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 23
София BG411 1000 България
Татяна Латинова +359 29827789
dkis@mvr.bg +359 29885050

Интернет адрес/и

http://www.mvr.bg/dcis

http://www.mvr.bg/dcis/дирекцията/профил-на-купувача

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Обществен ред и безопасност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на единна платформа за интегриране на системи за видеонаблюдение и обмен на информация
48800000      
Доставки

Осигуряване на единна платформа за интегриране на системи за видеонаблюдение и обмен на информация, включващо изграждане на интегрирано решение за сигурност, осигуряващо управлението на ресурси и интеграция с регистри и системи за видеонаблюдение
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48800000      
48517000      
30210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

- Компютърен център на МВР, гр. София – кв. Лозенец;
- Компютърен център на МВР, гр. Банкя;
- Компютърен център на МВР, гр. София – Централна сграда

Осигуряване на единна платформа за интегриране на системи за видеонаблюдение и обмен на информация включва изпълнението на следните дейности:
1. Етап 1 - Приложно и инфраструктурно обезпечаване и Комутатори за прихващане на видео потоци, включващи:
1.1. Доставка и монтаж на 2 бр. Комутатор за прихващане на видео потоци;
1.2. Доставка на 1 бр. оптичен кабел за външно полагане с дължина минимум 6 км;
1.3. Доставка, монтаж и инсталация на 1 бр. Система за прихващане на видео потоци;
1.4. Доставка, монтаж и инсталация на 1 бр. Система за видео анализ;
1.5. Доставка, монтаж и инсталация на 1 бр. Система за разпознаване на регистрационни табели.
1.5. Приложно инфраструктурно обезпечаване:
1.5.1. Доставка и монтаж на 2 бр. Сървърна система от модулен тип.
1.6. Сървъри за сървърна система от модулен тип:
1.6.1. Доставка и монтаж на 5 бр. Сървър за видео запис;
1.6.2. Доставка и монтаж на 15 бр. Сървър за анализ на видео потоци;
1.6.3. Доставка и монтаж на 6 бр. Сървър за интегрирана автоматизирана система за сигурност (ИАСС);
1.7. Сървъри за директен монтаж:
1.7.1. Доставка и монтаж на 4 бр. Сървър за системата за разпознаване на регистрационни табели.
1.8. Дискови масиви за съхранение на данни:
1.8.1. Доставка и монтаж на 2 бр. Дисков масив – FLASH базиран;
1.8.2. Доставка и монтаж на 2 бр. Дисков масив за архивни данни.
1.9. Доставка и монтаж на 4 бр. Комуникационен шкаф, оборудван с необходимите компоненти.
1.10. Доставка и инсталация на 1 бр. Система за резервни копия за виртуална инфраструктура.
1.11. Обслужващи софтуерни системи:
1.11.1. Доставка и инсталация на 1 бр. Система за управление на web съдържание (CMS);
1.11.2. Доставка и инсталация на 1 бр. Система за управление на база от данни;
1.12. Доставка и инсталация на 5 бр. Работни станции за достъп до ИАСС;
1.13. Доставка и инсталация на 15 бр. Монитори за работни станции.
2. Етап 2 - Пускане в експлоатация на Системите – Прихващане на видео потоци, Видео анализ и Разпознаване на регистрационни табели.
3. Етап 3 - Пускане в експлоатация на Централна компонента (ЦК) на Интегрирана автоматизирана система за сигурност (ИАСС).
Критериите по-долу
 
ДА 1. Техническо предложение    60 %
1.1 Реализация на приложно и инфраструктурно обезпечаване    25 т.
1.2 Реализация на Система за прихващане на видео потоци    25 т.
1.3 Реализация на Система за видео анализ    25 т.
1.4 Описание за устойчиво развитие на Централна компонента на ИАСС    25 т.
Цена
40 %
II.2.6) Прогнозна стойност
6500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
9

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
3. Участниците да прилагат системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания.


1. Участниците да са изпълнили минимум една дейност, с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. Под дейности, сходни с предмета на обществената поръчка се разбира изпълнени дейности по: Доставка, инсталация, конфигурация, интеграция и поддръжка на системи за запис на видео-потоци и анализ за автоматично идентифициране на нарушители на периметър или други охранявани зони. Под дейности със сходен обем се разбира изпълнени дейност със стойност, която покрива минимум половината от стойността на настоящата поръчка.
За доказване на изискването участниците представят Списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените дейности.
2. Участниците да разполагат с персонал и с ръководен състав за изпълнение на поръчката със следната професионална компетентност:
Участниците трябва да осигурят екип от експерти, ангажирани с изпълнението на поръчката, които да отговарят на следните минимални изисквания:
Ръководител – 1 брой с изисквания за образование, квалификация, умения и опит: Висше образование; сертификат за професионален ръководител на проекти (PMP), издаден от международно призната организация за управление на проекти (PMI) или еквивалентен; най-малко 5 (пет) години опит в ръководене на проекти; опит като ръководител на най-малко 3 (три) успешно завършени проекта в областта на информационните технологии и/или системи за видеонаблюдение.
Експерт комуникации – 1 брой с изисквания за образование, квалификация, умения и опит: висше образование в областта на комуникационните технологии, или информационните технологии, или компютърни системи и технологии, или информатика, или технически науки или еквивалентна; сертификат(и) за преминато обучение за работа с предлаганото(ните) от участника комуникационно оборудване; опит в реализирането на минимум 2 (два) проекта за инсталиране на комуникационно оборудване.
Експерт Системи за съхранение на данни – 1 брой с изисквания за образование, квалификация, умения и опит: висше образование в областта на комуникационните технологии, или информационните технологии, или компютърни системи и технологии, или информатика, технически науки или еквивалентна; сертификат за преминато обучение за работа с предлаганите от участника системи за съхранение на данни; опит в реализирането на минимум 2 (два) проекта за инсталиране на хардуерно и/или комуникационно оборудване, необходими за изграждане и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение.
Експерт Администрация на сървъри и сървърни операционни системи – 4 броя с изисквания за образование, квалификация, умения и опит: сертификат експертно ниво за работа с предложените от участника сървърни операционни системи (пр. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Cloud Platform and Infrastructure или еквивалент); опит в реализирането на минимум 2 (два) проекта за инсталиране и администрация на сървърни операционни системи; минимум 5 (пет) години опит в сферата на информационните технологии
Експерт видео аналитичност – 1 брой с изисквания за образование, квалификация, умения и опит: Сертификат за преминато обучение за работа с предложения от участника видео аналитичен софтуер или еквивалент; опит в реализирането на минимум 2 (два) проекта за инсталиране на системи за видеонаблюдение; минимум 5 (пет) години опит в областта на системи за видеонаблюдение.
3. Участниците да са сертифицирани за управление на качеството ISO EN 9001:2008 или ISO EN 9001:2015 или еквивалент с обхват на дейност, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Продължение в раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/08/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Шести септември № 29, дирекция Комуникационни и информационни системи - МВР

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и участник който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията, или който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация, не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или оферта му не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП, както и когато в ценовото си предложение е посочил обща стойност без ДДС за изпълнение на поръчката, която надвишава общата прогнозна стойност, посочена в раздел II.1.5) на обявлението за поръчка и/или е допуснал аритметична грешка или грешка в закръглянето в ценовото предложение.
2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.
3.Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. Възложителят определя 20% от гаранцията за изпълнение да служи за обезпечаване на гаранционното поддържане по предмета на поръчката.
4. За обезпечаване на авансово предоставените средства Изпълнителят предоставя на Възложителя гаранция в размер на 100 на сто от общата стойност на договора, която обезпечава нейния размер.
Продължение от раздел III.1.3
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата за наличие на екип от експерти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва