Деловодна информация
01268СО-район Овча купел
РОК17-ВК08-553/2/ 16/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
01268-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СО-район Овча купел 0006963270648
бул. Цар Борис ІІІ №136В
София BG411 1618 България
Диана Димитрвоа/инж. Искра Панчева +359 29554462
sook@mail.bg +359 29559568

Интернет адрес/и

www.ovchakupel.bg

http://ovchakupel.bg/category/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ovchakupel.bg/profil-na-kupuvacha/%d1%81%d0%bc%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bf-1%d0%b1/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв.“Горна баня“. Подетап I "Б".
45332000      
Строителство

Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв.“Горна баня“ по договор № DIR-51011119-C025/17.02.2012 за проект № DIR-51011119-27-61 "Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н "Овча купел" за м.Овча купел-стара част и кв."Горна баня" по OП "Околна среда 2007-2013"; подобект „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.Горна баня – кл.27,44,43, 28,161,160,178, Гл.кл.III,кл.171,169,39,40,168,153,154,23,36,29,51,62“ и подобект „Работен проект на канализационна мрежа на кв.Горна баня – Гл.кол.I - ГБ, Гл.кол.I – ГБ/8,9,10,11; кл.7,14,20,21,21/24,25,23,26,46,56;Гл.кол II-ГБ, Гл.кол.II-ГБ/62,64; кл.66,67,68,130,132, 134, 135,142,146,152, район „Овча купел”, гр.София“ –Пoдетап I”Б”-Канализационни клонове: Доизграждане на Гл.кол. II,Кл.66,Кл.130,Кл.132, Кл.134,Кл.135 и Водопроводни клонове: k-39,k-40,k-23,k-36,k-28,k-29“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2448692.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото за изпълнение на поръчката е Столична община- р-н „Овча купел”, кв. „Горна баня”

Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв.“Горна баня“ по договор № DIR-51011119-C025/17.02.2012 за проект № DIR-51011119-27-61 "Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територията на р-н "Овча купел" за м.Овча купел-стара част и кв."Горна баня" по OП "Околна среда 2007-2013"; подобект „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.Горна баня – кл.27,44,43, 28,161,160,178, Гл.кл.III,кл.171,169,39,40,168,153,154,23,36,29,51,62“ и подобект „Работен проект на канализационна мрежа на кв.Горна баня – Гл.кол.I - ГБ, Гл.кол.I – ГБ/8,9,10,11; кл.7,14,20,21,21/24,25,23,26,46,56;Гл.кол II-ГБ, Гл.кол.II-ГБ/62,64; кл.66,67,68,130,132, 134, 135,142,146,152, район „Овча купел”, гр.София“ –Пoдетап I”Б”-Канализационни клонове: Доизграждане на Гл.кол. II,Кл.66,Кл.130,Кл.132, Кл.134,Кл.135 и Водопроводни клонове: k-39,k-40,k-23,k-36,k-28,k-29“.
Общата дължина на ново изградената ВиК мрежа и съоръженията към тях (предвидена за изпълнение в Подетап I „Б”) е: канал. мрежа -1576,92м и водопр. мрежа-1169,70м. Необходимите СМР са налични на интернет адреса на Възложителя „Профил на купувача"
Критериите по-долу
 
ДА П1 – Срок за изпълнение на строителните и монтажни работи    10
П2 - Предложение за организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    20
П3 – Методология за гарантиране на качеството на крайния продукт    15
П4 - Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности    15
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2448692.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти ІV група, ІІ категория или по-висока, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел A, включително с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.60, ал.1 от ЗОП - Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителството за вреди причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора.
Забележка:
За участник, установен/регистриран в Р България Застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съгласно чл. 5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участикът.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за затраховка „Професионална отговорност” се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват


Застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съгласно чл. 5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно част IV Критерии за подбор, раздел Б, включително с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа;
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 2 от ЗОП - Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1) Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.
Под „дейности, сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира извършване на строителни дейности по изграждане и/или реконструкция минимум 1 500 линейни метра канализационна и водопроводна мрежа, независимо от тяхната стойност.
2) Участникът трябва да притежава сертификати за внедрени "Системи за управление на качеството» ISO 9001:2008, "Системи за управление на околната среда" ISO 14001:2004 или еквивалентни, като обхвата на сертификатите трябва да отговаря на предмета на поръчката (в области изграждане/реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи).
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности по т. 2) се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.


При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения в т. 1) критерии за подбор в ЕЕДОП (Образец № 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В — Технически и професионални способности, като представя изчерпателна информация относно изпълнението от него дейности идентични или сходни с предмета на поръчката;
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно: Списък на дейностите (Образец 11), идентични или сходни с предмета на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 1 от ЗОП - Списък на строителството (Образец № 11), идентично или сходно с предмета на поръчката, най-много за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;. Списъкът се подписва от лицето представляващо участника.
Относно изискването по т. 2) участникът попълва информация в ЕЕДОП раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: „Критерии за подбор" ЕЕДОП .
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, а именно:
1. сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството - ISO 9001:2008 и/или еквивалентно - за управление на качеството
2. сертификати, издадени от акредитирани лица, за екологично управление - ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 10 от ЗОП - сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи стандарти - ISO 9001:2008 и/или еквивалентно - за управление на качеството; сертификати, издадени от акредитирани лица, за екологично управление - ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда; Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Евр. организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/06/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Сградата на районната администрация, адрес: гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В – заседателна зала, ет. 2-ри

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В съответствие с чл.54, ал.1, т.1 -7 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
? за престъпление по чл. 108а, чл.159а - 159г, чл.172, чл.192а, чл.194 - 217, чл.219 - 252, чл.253 - 260, чл.301 - 307, чл.321, 321а и чл.352 – 353 е от НК;
? престъпление, аналогично на тези по горната точка в друга държава членка или трета страна;
2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал.5 от ЗОП;
4. За когото е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
5. Е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл.128, чл.245 и чл.301 - 305 от КТ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
6. Е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. В съответствие с чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
Основанията по т.1. и т.6. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Когато участникът е обединение, изискванията на чл.54, ал.1, т.1-7 и по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП преди подаване на офертата той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл.56 от ЗОП. При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл.57 от ЗОП. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП. При подаване на оферата участникът декларита липсата на основанията за отстраняване, чрез информация в ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника са: свидетелство за съдимост; удостоверения от органите по приходите, от общината по седалището на Възложителя и на участника и от органите на ИА „Главна инспекция по труда“. Възложителят отстранява от участие участник освен на основанията, посочени по-горе, и съгласно разпоредбата на чл.107 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за подване на жалби се определя съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва