Деловодна информация
00884Университет по хранителни технологии
1387 25/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
25/04/2017 (дд/мм/гггг)
00884-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет по хранителни технологии 000455440
бул. Марица № 26
Пловдив BG421 4002 България
инж. Володя Каменов +359 32643005
pom_rektor_uht@abv.bg +359 32644102

Интернет адрес/и

http://uft-plovdiv.bg/

http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1297


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1297
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Университет по хранителни технологии
09310000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Университет по хранителни технологии (УХТ) в гр. Пловдив - Възложител, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
450000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за доставка на електрическа енергия е Университет по хранителни технологии на територията на община Пловдив и община Пещера.

Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за обекти, собственост на УХТ, разположени на територията на община Пловдив и община Пещера. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на доставките и балансирането са систематично свързани и неделими, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един доставчик и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.
Задълженията на изпълнителя ще включват:
1)Да продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в мястото/местата на доставка, съгласно ПТЕЕ;2)Да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, посредством изграждане на стандартна балансираща група, на която е координатор, без Възложителят да заплаща такса за участие;3)Да оказва съдействие в процеса на регистрация на обекта/обектите на Възложителя;4) Да уведомява Възложителя в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от настъпване на събитието при: невъзможност или забавяне изпълнението на задълженията му по договора, промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия във връзка с изпълнението на настоящия договор, промяна в данните на регистрация, данните за издаване на фактури и др.;5)Да предоставя на Възложителя данни, документи и информация по чл.38б от Закона за енергетиката;6) Да изготвя дневни почасови товарови графици за целия срок на договора, като дневният график обхваща 24 часа от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден;7)Да регистрира графици за доставка на електроенергия през Уебпортал, да генерира графични и таблични справки за договорените и измерени количества електроенергия, както и небаланси;8)Да поддържа и предава електронната база данни за часовото и месечно електропотребление на Възложителя;9)Да координира и балансира количествата нетна електрическа енергия;10)Да спазва разпоредбите на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове към него, ПТЕЕ и разпорежданията на Мрежовите оператори така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия;11)Да осигури онлайн мониторинг на всяка измервателна точка от обектите на Възложителя, като мониторинг системата бъде достъпна и за Възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
450000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участникът следва да да притежава лиценз, издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
2.Участникът следва да e регистриран в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.
Съгласно чл. 60 от ЗОП чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за упражняване на професионална дейност се доказват от всеки участник в обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“ съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на двете горепосочени изисквания съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Документи за доказване на изискванията за правоспособност за упражняване на професионална дейност, подлежащи на представяне преди сключване на договора (или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП), от избрания за изпълнител участник:
1)Копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.
2)Декларация, в свободен текст, с която участникът да декларира, че е регистриран в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, с посочване на EIC код.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.

Под „дейност с предмет и обем, сходни с тези на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изпълнението на поне един договор за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени до краен клиент в количество не по-малко от посоченото от Възложителя в Раздел IV на Техническата спецификация прогнозно количество ел.енергия, което се очаква да бъде потребено за срока на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Прогнозната стойност на поръчката е до 450 000, 00 лв. (четиристотин и петдесет хиляди лева) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. Участниците следва при подготовка на офертата си да съобразят обстоятелството, че потребената електроенергия за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. е 1 474 396,77 kWh.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/05/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/08/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, бул. Марица № 26, Ректорат, заседателна зала

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията ще разглежда, оценява и класира офертите на участниците по стандартния ред на чл.54 ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Документацията за участие (Приложение 1 към обявлението ),съдържаща Техническите спецификации и проект на договор, както и Образците на необходимите за изготвяне и окомплектоване на офертата документи (Приложение 2 към обявлението) са достъпни за всички заинтересовани лица на електронния адрес, посочен в Раздел I.3) от настоящето обявление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Редът за обжалване е уреден в Част шеста, Глава двадесет и седма от ЗОП, а сроковете за обжалване са съгласно чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва