Деловодна информация
00467
04-00-117 27/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
27/03/2017 (дд/мм/гггг)
00467-2017-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крумовград 000235913
пл. България № 5
Крумовград BG425 6900 България
Карамфилка Тюрдиева - Директор на дирекция Образование и социални дейности +359 36417348
minkrum@abv.bg +359 36417024

Интернет адрес/и

http://www.krumovgrad.bg/

http://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/otkriti-protzeduri.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/otkriti-protzeduri.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хранителни продукти, необходими за ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
15000000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на хранителни продукти, необходими за ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград”, със следните обособени позиции:
№ 1 – „Хляб и хлебни изделия”;
№ 2 – „Мляко и млечни продукти”;
№ 3 – „Месо, месни продукти и риба”;
№ 4 – „Плодове и зеленчуци”;
№ 5 – „Други хранителни продукти и подправки”;
№ 6 – „Консерви и захарни изделия”.
Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
687501      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Хляб и хлебни изделия”– 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15810000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград, с. Каменка, с. Аврен, с. Егрек, Странджево, с. Токачка, с. Поточница, с. Гулийка

Ежедневна доставка на хляб и хлебни изделия след подадени заявки от домакините на ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград .
Общото количество на доставките на хляб и хлебни изделия не може да бъде определено, предвид спецификата на доставките и невъзможността да се определи предварително броя на столуващите /потребителите/ за периода на договора, ето защо в документацията за участие са посочени количества за всяка обособена позиция поотделно, които са ориентировъчни /прогнозни/ към момента на провеждане на процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/06/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Мляко и млечни продукти” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград, с. Каменка, с. Аврен, с. Егрек, с. Странджево, с. Токачка, с. Поточница, с. Гулийка

Периодична доставка на мляко и млечни продукти след подадени заявки от домакините на ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград .
Общото количество на доставките на мляко и млечни продукти не може да бъде определено, предвид спецификата на доставките и невъзможността да се определи предварително броя на столуващите /потребителите/ за периода на договора, ето защо в документацията за участие са посочени количества за всяка обособена позиция поотделно, които са ориентировъчни /прогнозни/ към момента на провеждане на процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
141667      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/06/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Месо, месни продукти и риба” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград, с. Каменка, с. Аврен, с. Егрек, с. Странджево, с. Токачка, с. Поточница, с. Гулийка

Периодична доставка на месо, месни продукти и риба след подадени заявки от домакините на ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград .
Общото количество на доставките на месо, месни продукти и риба не може да бъде определено, предвид спецификата на доставките и невъзможността да се определи предварително броя на столуващите /потребителите/ за периода на договора, ето защо в документацията за участие са посочени количества за всяка обособена позиция поотделно, които са ориентировъчни /прогнозни/ към момента на провеждане на процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
289200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/06/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Плодове и зеленчуци” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград, с. Каменка, с. Аврен, с. Егрек, с. Странджево, с. Токачка, с. Поточница, с. Гулийка

Периодична доставка на плодове и зеленчуци след подадени заявки от домакините на ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград .
Общото количество на доставките на плодове и зеленчуци не може да бъде определено, предвид спецификата на доставките и невъзможността да се определи предварително броя на столуващите /потребителите/ за периода на договора, ето защо в документацията за участие са посочени количества за всяка обособена позиция поотделно, които са ориентировъчни /прогнозни/ към момента на провеждане на процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
79167      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/06/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Други хранителни продукти и подправки” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград, с. Каменка, с. Аврен, с. Егрек, с. Странджево, с. Токачка, с. Поточница, с. Гулийка

Периодична доставка на други хранителни продукти и подправки след подадени заявки от домакините на ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград.
Общото количество на доставките на други хранителни продукти и подправки не може да бъде определено, предвид спецификата на доставките и невъзможността да се определи предварително броя на столуващите /потребителите/ за периода на договора, ето защо в документацията за участие са посочени количества за всяка обособена позиция поотделно, които са ориентировъчни /прогнозни/ към момента на провеждане на процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54167      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/06/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Консерви и захарни изделия” 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
15830000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград, с. Каменка, с. Аврен, с. Егрек, с. Странджево, с. Токачка, с. Поточница, с. Гулийка

Периодична доставка на плодове - замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти", доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове", доставка на хранителни продукти от група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" и др, след подадени заявки от домакините на ученическите столове, учебните и социалните заведения на територията на община Крумовград.
Общото количество на доставките на плодове - замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти", доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове", доставка на хранителни продукти от група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" и др. не може да бъде определено, предвид спецификата на доставките и невъзможността да се определи предварително броя на столуващите /потребителите/ за периода на договора, ето защо в документацията за участие са посочени количества за всяка обособена позиция поотделно, които са ориентировъчни /прогнозни/ към момента на провеждане на процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
73300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/06/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изискването се отнася за всички обособени позиции
1. Участникът трябва да има минимум един обект регистриран по чл.12 от Закона за храните от ОДБХ по местонахождението на обекта за производство и/или търговия с храни в страната за съответната група храни/ за обособената позиция/и за която/ито участва, като обекта следва да отговаря на изискванията на законодателството и разпоредбите на БАБХ, относно специфичните хигиенни правила за храните.
Удостоверяване: Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните от ОДБХ по местонахождението на обекта за производство и/или търговия с храни в страната за съответната група храни/ за обособената позиция/и за която/ито участва.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор свързани с икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискванията се отнася за всички обособени позиции
1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 /една/ доставка с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.
*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на хранителни продукти:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Хляб и хлебни изделия”– на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - „Хляб и хлебни изделия”.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Мляко и млечни продукти” - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - „Мляко и млечни продукти”.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Месо, месни продукти и риба” - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - „Месо, месни продукти и риба”
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Плодове и зеленчуци” - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - „Плодове и зеленчуци”
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Други хранителни продукти и подправки” - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти като подправки - пресни и изсушени" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група „Други храни”, където влизат хранителни продукти като: олио, сол, оцет, макаронени изделия, маслини, ориз, майонеза и т.н.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Консерви и захарни изделия” - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група – „Плодове - замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти” и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група „Зеленчуци - сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове” и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед”
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б) с посочване на стойностите, датите и получателите.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, заедно с доказателство за извършената доставка.
2. Участникът следва да разполага с минимум 1 /едно/ транспортно средство, вписано в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни по реда на Закона за храните.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката съобразно декларираното в ЕЕДОП, ведно с документ удоставеряващ, че транспортното средство е вписано в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни по реда на Закона за храните.


Изискванията се отнася за всички обособени позиции
1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне 1 /една/ доставка с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.
*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на хранителни продукти:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Хляб и хлебни изделия”– на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - „Хляб и хлебни изделия”.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Мляко и млечни продукти” - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - „Мляко и млечни продукти”.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Месо, месни продукти и риба” - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - „Месо, месни продукти и риба”
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Плодове и зеленчуци” - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - „Плодове и зеленчуци”
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Други хранителни продукти и подправки” - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти като подправки - пресни и изсушени" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група „Други храни”, където влизат хранителни продукти като: олио, сол, оцет, макаронени изделия, маслини, ориз, майонеза и т.н.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Консерви и захарни изделия” - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група – „Плодове - замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти” и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група „Зеленчуци - сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове” и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група „Захар, захарни и шоколадови изделия, мед”
2. Участникът следва да разполага с минимум 1 /едно/ транспортно средство, вписано в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни по реда на Закона за храните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/05/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Сградата на Възложителя, намираща се в гр. Крумовград, пл. "България" № 5, ет. 1

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП. Участник, за когото са налице осн.по чл.54, ал.1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.2.В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. 5.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.6. На осн. чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не поставя изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 8.Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП - тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/; МОСВ - тел.02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/; МТСП - тел. 02/ 8119 443, http://www.mlsp.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на обществената поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, като жалба може да се подава в 10-дневен срок от
- изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
- уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва