Деловодна информация
00119
0000 15/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
00119-2017-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Казанлък 000817778
ул. Розова долина №6
Казанлък BG344 6100 България
Кънчо Христов - Началник отдел ИПВФ +359 43198284
mayor@kazanlak.bg +359 43198266

Интернет адрес/и

http://kazanlak.bg

http://www.kazanlak.bg/page-7177.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.kazanlak.bg/page-7177.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски контрол(надзор) на 5 (пет) обекта на образователната инфраструктура (основни училища) в населени места на общината в пет обособени позиции
45000000      
Строителство

Предметът на обществена поръчка включва следните дейности : Проектиране на инвестиц. проекти про пвъв фаза „Технически проект“ за предвидените СМР по обособени позиции, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ и договора на 5 (пет) обекта на образователната инфраструктура (основни училища) в населените места на община Казанлък, област Стара Загора - гр.Крън, с.Овощник, с.Ръжена, с.Хаджидимитрово и гр.Шипка.
Предвижда се цялостна реконструкция и ремонт на съществуващите сгради на основните училища и и прилежащо им дворно пространство? въвеждане на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация на стени, топлоизолация на под, топлоизолация на покрив, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна инсталация, подмяна на осветление? осигуряване на мерки за достъпна среда.
Всички дейности, които ще се извършват по обособени позиции са описани подробно в Техническите спецефикации - част от документацията за участие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3114460.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на СМР на обект Основно училище „Св.Климент Охридски“, гр.Крън, Община Казанлък“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Предвидените дейности ще се извършват на територията на гр.Крън, община Казанлък.

Предметът на поръчката по позицията включва следните дейности : Проектиране на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ за предвидените СМР, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ и договора в обект - Основно училище „Св.Климент Охридски“, гр.Крън, Община Казанлък
Предвидени са за изпълнение следните дейности (СМР) :
Цялостна реконструкция и ремонт на съществуваща сграда с РЗП 4221 м2 и прилежащо дворно пространство? въвеждане на мерки за енергийна ефективност (достигане на енергиен клас „С“ при настоящ „G“) – топлоизолация на стени, топлоизолация на под, топлоизолация на покрив, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна инсталация, подмяна на осветление. Спестена потребна енергия на годишна база в размер на 376 843 kWh. Спестени емисии на изпусканите СО2 газове в размер на 152,31 тона/год.
Обработка по фасади включващо: Монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле с височина до 9м. Очукване и изкърпване на външна мазилка по външни стени и стрехи. Полагане по фасади, по откоси, рамки на прозорци и врати и по стрехи на топлоизолация включително дюбели. Направа на тераколова мазилка с PVC мержа по стени и стрехи включително с обръщане на прозорци. Направа на външна минерална мазилка по фасада и обърнати прозорци - цвят по мостра. Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни прагове и водоотвеждащи водобрани по прозорци. Направа цокъл от декоративен камък по целия контур на сградата.
Ремонт на покрив основна сграда включващ: Разпокриване на покрив от керемиди с демонтаж на летвена обшивка; Доставка и монтаж на OSB плоскости основна сграда; Доставка и монтаж на черна хартия - воалит 2мм; Доставка и монтаж на летвена обшивка под керемиди основна сграда; Доставка и монтаж на керемиди по покрив и подмазване на капаци основна сграда; Тенекеджийски работи основна сграда; Доставка и монтаж на топлоизолация по таван; Мълниезащита.
Ремонт санитарни възли (стенни и подови настилки, санитарен фаянс, вътрешни врати); Циклене и лакиране на паркетни подови настилки; Демонтаж на стари и монтаж на нови интериорни врати; Обръщане на прозорци, шпакловане с PVC мрежа, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани; Ремонт осветителна инсталация. Демонтаж на стари и монтаж на нови осветителни тела. Подмяна на ключове и контакти; Обединяване на две класни стаи на трети етаж с цел създаване на физкултурен салон, вкл. PVC настилка, премахване на подиуми, мрежи на прозорци, фитнес уреди.
Подмяна на отоплителна инсталация - тръбна разводка, радиатори, котел на пелети.
Преасфалтиране на спортни площадки с маркировка - обособяване на площадки за мини футбол (хандбал), баскетбол и волейбол (тенис); Подмяна на стари тротоарни плочки с нови; ремонт на съществуваща ажурна ограда - премахване ръжда и пребоядисване.
Осигуряване на мерки за достъпна среда (рампа вход основна сграда, достъп до втори и трети етаж основна сграда - стълбищен робот).
За обекта са налични следните документи: архитектурно заснемане, конструктивно обследване, Доклад от обследване за енергийна ефективност от септември 2015 г.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    40 %
Срок на изпълнение на СМР    5 %
Срок за проектиране    5 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
743647.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата процедура за обществена поръчка се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на МРРБ проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък "

II.2) Описание 1

„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на СМР на обект Основно училище „Д-р Петър Берон“, с.Овощник, Община Казанлък“; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Предвидените дейности ще се извършват на територията на с.Овощник, община Казанлък.

Предметът на поръчката по позицията включва следните дейности : Проектиране във фаза „Технически проект“ за предвидените СМР, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ и договора в обект - Основно училище „Д-р Петър Берон“, с.Овощник, Община Казанлък“
Предвидени са за изпълнение следните дейности (СМР) :
Цялостна реконструкция и ремонт на съществуваща сграда с РЗП 1844 м2 и прилежащо дворно пространство? въвеждане на мерки за енергийна ефективност (достигане на енергиен клас „В“ при настоящ „F“) – топлоизолация на стени, топлоизолация на покрив, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна инсталация, подмяна на осветление. Спестена потребна енергия на годишна база в размер на 352 166 kWh. Спестени емисии на изпусканите СО2 газове в размер на 138.88 тона/год.
Обработка по фасади влючващо: Монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле с височина до 9м. Очукване и изкърпване на външна мазилка по външни стени и стрехи. Полагане по фасади, по откоси, рамки на прозорци и врати и по стрехи на топлоизолация включително дюбели. Направа на тераколова мазилка с PVC мержа по стени и стрехи влючително с обръщане на прозорци. Направа на външна минерална мазилка по фасада и обърнати прозорци - цвят по мостра. Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни прагове и водоотвеждащи водобрани по прозорци. Направа цокъл от декоративен камък по целия контур на сградата.
Ремонт на покрив основна сграда включващ: Разпокриване на покрив от керемиди с демонтаж на летвена обшивка основна сграда; Доставка и монтаж на OSB плоскости основна сграда; Доставка и монтаж на черна хартия - воалит 2мм; Доставка и монтаж на летвена обшивка под керемиди основна сграда; Доставка и монтаж на керемиди по покрив и подмазване на капаци основна сграда; Тенекеджийски работи основна сграда; Доставка и монтаж на топлоизолация по таванска плоча основна сграда; Мълниезащита.
Ремонт санитарни възли (стенни и подови настилки, санитарен фаянс, вътрешни врати); Ремонт котелно - рулонна хидроизолация, топлоизолация 5см ЕРS, армирана шпакловка и минерална мазилка; Демонтаж на стари и монтаж на нови подови настилки; Демонтаж на стари и монтаж на нови интериорни врати; Обръщане на прозорци, шпакловане с PVC мрежа, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани; Ремонт осветителна инсталация - подмяна ключове и контакти, осветителни тела, осветление на двора и площадките за игра.
Подмяна на отоплителна инсталация - тръбна разводка, радиатори, котел на пелети.
Преасфалтиране на спортни площадки с маркировка и спортни съоръжения - обособяване на две самостоятелни игрища. Подмяна на стари тротоарни плочки с нови. Ремонт на съществуваща ажурна ограда и направа на нова от север.
Осигуряване на мерки за достъпна среда (рампа вход основна сграда, достъп до втори и трети етаж основна сграда - стълбищен робот).
За обекта са налични следните документи: архитектурно заснемане, конструктивно обследване, Доклад от обследване за енергийна ефективност от септември 2015 г.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    40 %
Срок на изпълнение на СМР    5 %
Срок за проектиране    5 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
587750.59      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата процедура за обществена поръчка се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на МРРБ проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“

II.2) Описание 1

„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на СМР на обект Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Ръжена, Община Казанлък 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Предвидените дейности ще се извършват на територията на с.Ръжена, община Казанлък.

Предметът на поръчката по позицията включва следните дейности : Проектиране във фаза „Технически проект“ за предвидените СМР, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ и договора в обект Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Ръжена, Община Казанлък.
Предвидени са за изпълнение следните дейности (СМР) :
Цялостна реконструкция и ремонт на съществуваща сграда с РЗП 3474 м2 и прилежащо дворно пространство? въвеждане на мерки за енергийна ефективност (достигане на енергиен клас „В“ при настоящ „G“) – топлоизолация на стени, топлоизолация на покрив, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна инсталация, подмяна на осветление. Спестена потребна енергия на годишна база в размер на 483 739 kWh. Спестени емисии на изпусканите СО2 газове в размер на 200,94 тона/год.
Обработка по фасади включващо: Монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле с височина до 6м. Очукване и изкърпване на външна мазилка по външни стени и стрехи. Полагане по фасади, по откоси, рамки на прозорци и врати и по стрехи на топлоизолация включително дюбели. Направа на тераколова мазилка с PVC мержа по стени и стрехи включително с обръщане на прозорци. Направа на външна минерална мазилка по фасада и обърнати прозорци - цвят по мостра . Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни прагове и водоотвеждащи водобрани по прозорци. Направа цокъл от декоративен камък по целия контур на сградата.
Претърсване и подмяна на керемиди по покрив на учебната сграда и ремонт на подпокривното пространство. Доставка и монтаж на топлоизолация по ст. бет. покрив на учебната сграда и физкултурен салон. Изграждане на нов скатен покрив от LT ламарина на метална конструкция на топла връзка и физкултурен салон.
Ремонт санитарни възли (стенни и подови настилки, санитарен фаянс, вътрешни врати). Демонтаж на стари и монтаж на нови подови настилки. Демонтаж на стари и монтаж на нови интериорни врати. Обръщане на прозорци, шпакловане с PVC мрежа, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани. Ремонт осветителна инсталация. Демонтаж на стари и монтаж на нови осветителни тела.
Подмяна на отоплителна инсталация - - тръбна разводка, радиатори, котел на пелети.
Преасфалтиране на спортни площадки с маркировка. Ремонт и пребоядисване на съществуваща ажурна ограда.
Осигуряване на мерки за достъпна среда (рампа вход основна сграда, достъп до втори етаж основна сграда - стълбищен робот).
За обекта са налични следните документи: архитектурно заснемане, конструктивно обследване, Доклад от обследване за енергийна ефективност от септември 2015 г.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    40 %
Срок за изпълнение на СМР    5 %
Срок за проектиране    5 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
630409.39      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата процедура за обществена поръчка се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на МРРБ проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“

II.2) Описание 1

„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на СМР на обект Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с.Хаджидимитрово, Община Казанлък 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Място на изпълнение е територията на с.Хаджимитирво, община Казанлък

Предметът на поръчката по позицията включва следните дейности : Проектиране във фаза „Технически проект“ за предвидените СМР, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ и договора в обект - Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с.Хаджидимитрово, Община Казанлък.
Предвидени са за изпълнение следните дейности (СМР) :
Цялостна реконструкция и ремонт на съществуваща сграда с РЗП 1712 м2 и прилежащо дворно пространство? въвеждане на мерки за енергийна ефективност (достигане на енергиен клас „C“ при настоящ „F“) – топлоизолация на стени, топлоизолация на под, топлоизолация на покрив, подмяна на дограма, подмяна на отоплителна инсталация. Спестена потребна енергия на годишна база в размер на 318 798 kWh. Спестени емисии на изпусканите СО2 газове в размер на 127,95 тона/год.
Обработка по фасади включващо: Монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле с височина до 6м. Очукване и изкърпване на външна мазилка по външни стени и стрехи. Полагане по фасади, по откоси, рамки на прозорци и врати и по стрехи на топлоизолация включително дюбели. Направа на тераколова мазилка с PVC мрежа по стени и стрехи включително с обръщане на прозорци. Направа на външна минерална мазилка по фасада и обърнати прозорци - цвят по мостра . Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни прагове и водоотвеждащи водобрани по прозорци. Направа цокъл от декоративен камък по целия контур на сградата. Обособяване на покрития подход към физкултурния салон като „топла“ връзка.
Ремонт на покрив на основна сграда включващ: Демонтаж на стари ламарини по покрив; Полагане на топлоизолация XPS 120mm; Армирана циментова замазка и полагане на PVC покривна мембрана; доставка и монтаж на PVC улуци и водосточни тръби с мрежа за защита на улуците. Мълниезащита. Ремонт на покрив на помощна сграда включващ: Полагане на топлоизолация XPS 120mm; Армирана циментова замазка и полагане на PVC покривна мембрана; доставка и монтаж на PVC улуци и водосточни тръби с мрежа за защита на улуците. Мълниезащита. Ремонт на покрив на топла връзка включващ: Полагане на топлоизолация XPS 120mm; Армирана циментова замазка за наклон и полагане на PVC покривна мембрана; доставка и монтаж на PVC улуци и водосточни тръби с мрежа за защита на улуците. Мълниезащита.
Циклене и лакиране на стари подови настилки, включително частични ремонти където се налага. Ремонт санитарни възли - стенни и подови покрития, санитарен фаянс. Шпакловане с PVC мрежа, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани. Ремонт осветителна инсталация - подмяна на ключове и контакти, осветителни тела физкултурен салон подготвителна група и общи пространства.
Ремонт отоплителна инсталация - тръбна мрежа, доставка и монтаж на алуминиеви радиатори, подмяна котелна инсталация с котел на пелети. Основна, помощна сграда и връзка между тях.
Преасфалтиране на спортна площадка за баскетбол, волейбол и тенис на корт и изграждане на нова площадка за мини футбол (хандбал) - (включително спортните съоръжения). Подмяна на стари тротоарни плочки пред основна сграда и подходи към вход и спортна площадка с нови. Ремонт на съществуваща ажурна ограда (премахване ръжда и пребоядисване) и направа на нова от юг.
Осигуряване на мерки за достъпна среда (рампа вход основна сграда, достъп до втори етаж основна сграда - стълбищен робот).
За обекта са налични следните документи: архитектурно заснемане, конструктивно обследване, Доклад от обследване за енергийна ефективност от септември 2015 г.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    40 %
Срок за изпълнение на СМР    5 %
Срок за проектиране    5 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
555730.41      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата процедура за обществена поръчка се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на МРРБ проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“

II.2) Описание 1

„Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на СМР на обект Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, Община Казанлък 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Предвидените дейности ще се извършват на територията на гр.Шипка, община Казанлък.

Проектиране във фаза „Технически проект“ за предвид-те СМР, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор съгласно чл.162 от ЗУТ и дог-ра в обект - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Шипка, Община Казанлък.
Цялостна реконструкция и ремонт на съществуваща сграда с РЗП 2611 м2 и прилежащо дворно пространство? въвеждане на мерки за енергийна ефективност (достигане на енергиен клас „В“ при настоящ „Е“) – топлоизолация на стени, под и покрив, подмяна на дограма и на отоплителна инсталация. Спестена потребна енергия на годишна база в размер на 271 671 kWh. Спестени емисии на изпусканите СО2 газове в размер на 120,17 тона/год.Обработка по фасади и еркери, включващо: Монтаж и демонтаж на инвентарно фасадно скеле с височина до 9м. Очукване и изкърпване на външна мазилка по външни стени и стрехи. Полагане по фасади, по откоси, рамки на прозорци и врати и по стрехи на топлоизолация включително дюбели. Направа на тераколова мазилка с PVC мрежа по стени и стрехи включително с обръщане на прозорци. Направа на външна минерална мазилка по фасада и обърнати прозорци - цвят по мостра . Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни прагове и водоотвеждащи водобрани по прозорци. Направа цокъл от декоративен камък по целия контур на сградата. Изграждане на отводнителна канавка по северна фасада на основната сграда и отвеждане на повърхностните води от ската. Полагане на хидроизолация под канавката до фасадата на сградата и обръщане по последната до височината на цокъла от камък.Ремонт на покрив основна сграда включващ: Направа дървена конструкция върху плоча на складови помещения, дост-ка и монтаж на OSB плоскости, доставка и монтаж на черна хартия - воалит 2мм, доставка и монтаж на летвена обшивка под керемиди, доставка и монтаж на керемиди по покрив и подмазване на капаци, тенекеджийски работи. Демонтаж на стари и монтаж на нови водосточни тръби и улуци от PVC, със защитни решетки на улуците за цялата основна сграда. Доставка и монтаж на топлоизолация по таванска плоча основна сграда. Дост-ка и монтаж на топлоизолация покрив на връзка между основна и помощна сграда, армирана циментова замазка за наклон и два пласта рулонна хидроизолация - втория с посипка. Мълниезащита основна сграда и връзка основна и помощна сграда. Ремонт на покрив помощна сграда включващ: Демонтаж на ламаринен покрив на помощна сграда. Дост-ка и монтаж на топлоизолация по таванска плоча на помощна сграда. Защита на топлоизолация (армирана циментова замазка или дървесни плоскости - в зависимост от съществуващата конструкция на покрива). Дост-ка и полагане на PVC покривна мембрана. Демонтаж на стари и монтаж на нови водосточни тръби и улуци от PVC, със защитни решетки на улуците за цялата помощна сграда. Мълниезащита.Демонтаж на стари (където е необходимо) и монтаж на нови подови настилки. Демонтаж на стари и монтаж на нови интериорни врати. Обръщане на прозорци, шпакловане с PVC мрежа, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани. Ремонт ел. инсталация. Подмяна осветителни тела с изключение на учебните зали. Подмяна ключове и контакти. Аварийно осветление. Ремонт санитарни възли (стенни и подови настилки, санитарен фаянс, вътрешни врати).Ремонт отоплит. инсталация - тръбна мрежа, доставка и монтаж на алуминиеви радиатори, подмяна котелна инсталация с котел на пелети. Основна, помощна сграда и връзка между тях.Преасфалтиране на спортни площ-ки с маркировка. Обособяване на площадка за мини футбол (хандбал) и комбинирано игрище за баскетбол, волейбол и тенис на корт (включително спортните съор-я ); Разрушаване външни тоалетни. Подмяна на стари тротоарни плочки с нови пред основна сграда и ремонт на стълбище към спортни площадки. Ремонт на съществуваща ажурна ограда и направа на нова - север и юг.Осиг-не на мерки за достъпна среда (рампа вход основна сграда, рампа вход спортни игрища, достъп до втори и трети етаж - стълбищен робот етаж основна сграда).За обекта има : архитект. заснемане, конструкт. обслед-не и Доклад обследване за енерг. ефективност.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    40 %
Срок за изпълнение на СМР    5 %
Срок за проектиране    5 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
596923.19      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата процедура за обществена поръчка се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на МРРБ проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти, трета категория или по-висока, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участниците декларират съответното си с критерия за подбор В ЕЕДОП - Обр. 1, чрез попълване на съответното поле.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишни обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 1 000 000лв. (един милион лева).Изискването се прилага по отношение на всяка отделна обособена позиция.
2.Участниците следва да притежават застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ по чл.171 от ЗУТ с покритие съотвестващо на категорията строеж и произтичащо от нормативен акт.Изискването се прилага по отношение на всяка отделна обособена позиция.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.
Участниците декларират съответното си с критерия за подбор В ЕЕДОП - Обр. 1, чрез попълване на съответното поле.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.


1.Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишни обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 1 000 000лв. (един милион лева).Изискването се прилага по отношение на всяка отделна обособена позиция.
2.Участниците следва да притежават застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ по чл.171 от ЗУТ с покритие съотвестващо на категорията строеж и произтичащо от нормативен акт.Изискването се прилага по отношение на всяка отделна обособена позиция.
При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участниците декларират съответното си с критерия за подбор В ЕЕДОП - Обр. 1, чрез попълване на съответното поле.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 5 (пет) год., считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка.За строителство „сходно“ с предмета на поръчката да се разбира: Извършването поотделно или кумулативно на един или на повече обекта на всяка една от посочените видове СМР: топло изолиране на външни цени; топло и хидро изолиране на покрив; подмяна или нов монтаж на дограма; подмяна или направа на отоплителна инсталация; подмяна или направа ВиК и електро инсталации; вертикална планировка; 2.Участникът да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти за извършване на СМР по предмета на поръчката с определена професионална компетенстност, свързана с предмета на поръчката поне: 1.Ръководител екип; 2.Технически ръководител (1бр.); 3.Длъжностно лице по безопасност и здраве (1бр.). Едно лице, предложено от участниците, не може да съвместява длъжности; 3.Участникът да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти – проектанти по съответните части за извършване на проектирането от предмета на поръчката с определена професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, в това число минимум: 1.Ръководител екип – Архитект;2.Инженер – Конструктор; Проектанти : 3.По част „ОВК“; 4.По част „В и К“; 5.По част „Енергийна ефективност“;6.По част „Електрическа“;7.По част „Пожарна безопасност“;8.По част „Геодезия и вертикална планировка“; 9.По част „ПБЗ“; 10.По част „ПУСО" .Когато Участникът е установен/регистриран извън РБ, се представят списъци на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквив., съобразно законод-то на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен/специалност конкрет. експерт
Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/.Номера на удостоверението следва да бъде посочен в представеният списък на проектантите. Уточнение: Допустимо е при наличие (притежание) на съответните сертификати и удостоверения за проектантска правоспособност, един проектант да изработи повече от една проектна част. Например Инженер – Конструктора да изготви и проекта по част ПБЗ и/или ПУСО, или Проектантът по част „ОВК” да изготви също проекта по част Пожарна безопасност и/или ПУСО. Изискванията по т.1, т.2 и т.3 важат за всяка обособена позиция.При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата в него. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.Съгл. чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите за професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от тях задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.
Участникът трябва да е сертифициран в областта на строителството по стандарт : EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството или еквивалентна.Участниците декларират съответното си с критерия за подбор В ЕЕДОП - Обр. 1, чрез попълване на съответното поле.


1.Идентичното или сходно с предмета на поръчката строителство следва да е извършено на минимум 2 (два) обекта;2.Изисквания към експертите за изпълнение на СМР: Ръководител екип : висше образование, квалификация „строителен инженер” с четиригодишен курс на обучение или еквив. образователна/професионална квалификация за дипломи, придобити извън РБ; професионален опит – минимум 5 (пет) г. в реализацията на инвестиционни проекти в строителството; специфичен опит на управленска/координираща позиция при строителство и/или реконструкция на минимум 1 строителен обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на съответ. обособена позиция; 2.Технически ръководител (1бр.) : висше образование, квалификация „строителен инженер” или „строителни техници” с четиригодишен курс на обучение или еквив. образователна/професионална квалификация за дипломи, придобити извън РБ; професион. опит – минимум 3 (три) г. в реализацията на инвестиц. проекти в строителството;3.Длъжностно лице по безопасност и здраве : висше образование, професион. квалификация “строителен инженер“ или еквив., с валидно към датата на подаване на офертата Удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент при чуждестранни лица; 3.Изисквания към проектантите по съответните части:1. Ръководител екип – Архитект : висше образование, квалификация „Архитект“ с петгодишен курс на обучение или еквив.; специф. професион. опит в проектирането на инвестиционни проекти по част „Архитектура“ за внедряване на мерки за енергийна ефективност – минимум на два обекта; 2. Инженер – Конструктор : висше образование, квалификация „Строителен инженер“ с четири годишен курс на обучение; 3.Проектант по част „ОВК“: висше образование, квалификация „Инженер по топлотехника“, „Инженер по отопление и вентилация“ или еквив., с четири годишен курс на обучение; специф. професион. опит в проектирането на инвестиционни проекти по част „ОВК“ за внедряване на мерки за енергийна ефективност –минимум на два обекта;4.Проектант по част „В и К“ : висше образование, квалификация „Инженер по ВиК“ или еквив. с четири годишен курс на обучение; 5.Проектант по част „Енергийна ефективност“ : висше образование, квалификация „Инженер по топлотехника“, „Инженер по отопление и вентилация“ или еквив. с четири годишен курс на обучение; специф. професион.опит в проектирането на инвестиционни проекти по част „Енергийна ефективност“ за внедряване на мерки за енергийна ефективност –минимум на два обекта;6.Проектант по част „Електрическа“ : висше образование, квалификация „Електроинженер“ или еквив. с четири годишен курс на обучение; 7.Проектант по част „Пожарна безопасност“ : висше образование, квалификация „Строителен инженер“ или еквив. с четири годишен курс на обучение;8.Проектант по част „Геодезия и вертикална планировка“ : висше образование, квалификация „Геодезист“ или еквив. с четири годишен курс на обучение; 9.Проектант по част „План за безопасност и здраве“ : висше образование, квалификация „Строителен инженер“ или еквив. с четири годишен курс на обучение Б;10.Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ (ПУСО) : висше образование, квалификация „Строителен инженер“ или еквив. с четири годишен курс на обучение.
По отношение на посочената по-горе изискуема образователна/професионална квалификация за всички експерти-проектанти, Възложителят приема еквивалентна образователна/професионална квалификация за дипломи придобити извън Република България.
При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност, приравнени към посочените. Продължава в Раздел VІ.3 "Допълнителна информация"
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Обществената поръчка следва да бъде изпълнена в пълно съответствие със: ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г.,Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и мин. гаранционни срокове за изпълнените СМР, съоръжения и строителни обекти, както и всички други действащи нормативни документи, в съответствие с техническите спецификации и предложенията на изпълнителя.; 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора.Същата може да се предостави в една от следните форми:Парична сума; Банкова гаранция;Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя - условията по гаранциите са описани в Указанията неразделна част от Документацията за участие. ; 3.Преди сключване на договора, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи сключена от него Застраховка „Професионална отговорност в строителството“ по чл.171 от ЗУТ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
770443

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала №6 на община Казанлък, ул. Розова долина , етаж ІІ

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе. Преди сключването на договор Възложителят ще изиска от определеният изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, освен ако са служебно известни или представени. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Община Казанлък, открива настоящата обществена поръчка в условията на чл. 114 от ЗОП, като към момента на откриването й финансиране не е осигурено. В случай, че Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. не осигури финансиране, Възложителят си запазва правото да прекрати договора с избраният изпълнител в процедурата след изитичането на три месеца от сключването му. Предвидено е отложено изпълнение на предмета на поръчката, като откриването на строителната площадка става след осигуряване на средства, в случай че такива бъдат осигурени. Ако не бъдат осигурени се прилага разпоредбата на чл.114, изречение второ от ЗОП.
Във всички случаи разплащането при изпълнението на договора се осъществява до размера на осигурените средства, макар това да води до промяна на схемата на плащане. За целите на прилагането на това условие възложителят приема като предварително обявено условие, че правилата на установения източник на финансиране се превръщат и в правила на изпълнението на поръчката, включително и по отношение на схемата на плащане, като за целта страните по договора подписват допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
1.Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди сключване на договор за финансиране с Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за целите на изпълнението на настоящата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. , които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на проекта на договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от Финансиращия орган, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата поръчка, продиктувани от новите правила, се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естествето на възможните измениня, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора.
2. В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора.
IV. Изисквания към личното състояние на уч-ците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.1 - т.7 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите - част от Документацията за поръчката, а именно участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,
Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. (Образец №1).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва