Деловодна информация
00372
185 06/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
00372-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/ 131275351
кв. Кремиковци
София BG411 1849 България
Ива Дойчинова +359 29947023
doychinova@ncpedu.net +359 29947023

Интернет адрес/и

http://www.chrdri.net/

http://op.chrdri.net/procedure/143


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.chrdri.net/procedure/143
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Обучение

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обслужване на ресторант – 120 места в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
55000000      
Услуги

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Обслужване на ресторант – 120 места в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
120000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Ежедневно обслужване на Ресторант – 120 места, в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ), като се осигури необходимия брой персонал – 1 бр. управител, 3 бр. барман-сервитьори, 1 бр. готвач, 2 бр. помощник готвачи, 2 бр. общи работници.
Работното време на ресторанта е всеки работен ден от 8,00 часа до 20,00 часа.
При възникване на необходимост ресторантът да работи през почивни и празнични дни, това ще се удостоверява с протокол, подписан между двете страни и ще се заплаща средно дневно възнаграждение.
Изисквания към изпълнението на поръчката
При изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят следва:
1. да организира посрещането, настаняването, обслужването и изпращането на клиентите с висока култура;
2. да разработва менюта и предлага на служителите и гостите на ЦРЧРРИ разнообразна и вкусна храна;
3. съвместно с домакина на ЦРЧРРИ да разработва нови рецепти, съгласно утвърден за ползване рецетурник;
4. да спазва утвърдената технология на производство на готварска продукция и рецептите за състава, количеството и качеството на вложените продукти;
5. да контролира влаганите продукти при приготвянето на ястията и следи за грамажа им в готов вид;
6. да спазва задължителните санитарни, ветеринарни и фитосанитарни хигиенни изисквания и условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни според изискванията на Закона за храните. Всички актове и глоби за неспазване на тези изисквания са за сметка на Изпълнителя;
7. да носи пълна отговорност по ежедневното осигуряване на храна независимо от метеорологичните условия;
8. да организира поддържането на чистота и ред в салона за хранене, кухнята, бара, подготвителните помещения, складове, санитарни възли и пространството пред ресторанта;
9. да следи за поддържането и добросъвестно използване на кухненската посуда, оборудването и инсталираните машини и съоръжения. Носи финансова отговорност при допуснати липси, аварии и повреди по вина на персонала, като своевременно съставя констативни протоколи за изброените обстоятелства;
10. да представя на домакина на ЦРЧРРИ заявки за доставка на продукти, съобразно заявените мероприятия, като не допуска презапасяване. Бракуването на продукти с изтекъл срок на годност, е за сметка на Изпълнителя, когато е допуснато залежаване на същите и не са предприети съответните действия за влагането им в употреба;
11. да приема хранителните продукти съвместно с домакина на ЦРЧРРИ, като не се допуска приемане на продукти с изтекъл срок на годност и без сертификат за качество;
12. да съхранява хранителните продукти съгласно изискванията на Закона за храните;
13. в края на всеки месец, съвместно с домакина на ЦРЧРРИ, да извършва инвентаризация на наличните хранителни продукти и стоки, като всички установени липси и излишъци са за сметка на Изпълнителя;
14. да гарантира професионалната компетентност на служителите;
15. да обезпечи служителите си с подходящо работно облекло и лични предпазни средства;
16. да осигури подходящо обучение и инструктажи по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията на служителите, ангажирани при изпълнение на поръчката, като поема всички разходи за провеждането им;
17. да гарантира доброто здравословното състояние и периодични профилактични прегледи на служителите;
18. да отстрани от екипа, изпълняващ поръчката лице, по отношение на което е получил оплакване в писмен вид от страна на Възложителя;
19. да не променя броя на обслужващия персонала, независимо от това дали са налице обективни и субективни причини, като наличие на отпуски, болнични, напускане на работници и др.;
20. да осигури стриктно спазване на фирмената политика на Възложителя от страна на служителите си по отношение на външен вид, работно облекло и поведение, спрямо посетителите в ресторанта;
21. да извършва качествено, в срок и с грижата на добрия търговец задълженията си по предмета на договора, като осъществява пряк контрол върху
Критериите по-долу
 
ДА Професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
120000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставките, съгласно законодателството на държавата, в която е установено и което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в указанията за участие. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Всеки участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта. Във възлагането могат да участват и обединения, които не са юридически лица. Възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП основания за отстраняване. Информацията относно липсата или наличието на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП се попълва в ЕЕДОП. Когато участникът предвижда участие на изпълнители или е посочил, че ще използва капацитета на трети лица, за доказване липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, за всяко лице участникът представя отделен ЕЕДОП. В случай че участникът е обединени, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие съгласно изискванията на нормативен или административен акт. Документи, с които се доказва информацията в ЕЕДОП могат да бъдат изискани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствие с критериите за подбор. Документите се предоставят за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да имат опит в дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. За идентична или сходна дейност с тази на настоящата поръчка се приемат дейности в областта на общественото хранене. Участникът трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Участникът трябва да разполага с минимум персонал за изпълнение на поръчката (собствен или нает), състоящ се от: 1 бр. управител, 3 бр. барман-сервитьори, 1 бр. готвач, 2 бр. помощник готвачи, 2 бр. общи работници. Персоналът трябва да притежава минимум 2 години професионален опит в областта на общественото хранене.
За доказване на съответствието с изискването участниците следва да посочат необходимата информация за изпълнените доставки и услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, в т.1б) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор", Раздел „Общо указание за всички критерии за подбор" от ЕЕДОП. В случай, че участникът е обединение или друго образование, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на административен или нормативен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на поръчката, предвиден в договора за създаване на обединението. Всеки член на обединението подава самостоятелен ЕЕДОП.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят следва:
1. да организира посрещането, настаняването, обслужването и изпращането на клиентите с висока култура;
2. да разработва менюта и предлага на служителите и гостите на ЦРЧРРИ разнообразна и вкусна храна;
3. съвместно с домакина на ЦРЧРРИ да разработва нови рецепти, съгласно утвърден за ползване рецетурник;
4. да спазва утвърдената технология на производство на готварска продукция и рецептите за състава, количеството и качеството на вложените продукти;
5. да контролира влаганите продукти при приготвянето на ястията и следи за грамажа им в готов вид;
6. да спазва задължителните санитарни, ветеринарни и фитосанитарни хигиенни изисквания и условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни според изискванията на Закона за храните. Всички актове и глоби за неспазване на тези изисквания са за сметка на Изпълнителя;
7. ...
Пълните условия за изпълнение на поръчката са посочени в част VІ от Документацията за ОП
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/03/2017 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, гр. София, кв. Кремиковци

На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, упълномощени представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Определеният за изпълнител участник преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение - сума в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора за съответната позиция, без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника:
• банкова гаранция в полза на ЦРЧРРИ;
• парична сума, вносима по набирателна сметка на МТСП IBAN: BG83BNBG96613300134102; BIC: BNBGBGSD към БНБ – Централно управление
• застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като трето ползващо лице по тази застраховка.
Когато гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя и със срок на валидност надвишаващ с 30 календарни дни срока на договора.
Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
Банковите разходи по откриването на банкови гаранции са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в десетдневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва