Деловодна информация
1039
П-1316 01/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
1039-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Комисия за защита на личните данни 130961721
бул. Професор Цветан Лазаров № 2
София BG411 1592 България
Валентин Панчев +359 9153561
kzld@cpdp.bg +359 9153525

Интернет адрес/и

www.cpdp.bg

www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=34


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=1963
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Защита и контрол при обработване на лични данни

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)"
45200000      
Строителство

Реконструкция и вътрешно преустройство на административна сграда на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
Първи етаж
След реконструкцията ще има приемна за граждани – помещение „Регистрация“ и помещение „Деловодство“. Към деловодството е предвидено самостоятелно помещение за Архив.
В североизточната част, на първия етаж, е проектирана многофункционална зала с капацитет за до 100 човека (за обучения, конференции, събития) и още едно фоайе пред нея, с предвидена зона за разполагане на гардероб. Залата включва като обем двете нива на сградата.
Втори етаж
След реконструкция ще има:
Две зали за обучения с капацитет за около 15-20 човека, разположени в югозападния край на сградата. Двете зали са достъпни през общо пространство с кабинети за обучаващите и обособена самостоятелна зала за срещи.
В североизточния край на сградата, в контура на многофункционалната зала от първо ниво, са разположени кабини за преводачи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Извършване на реконструкция и преустройство на административна сграда на КЗЛД.
Съществуващата постройка е двуетажна, без сутерен със Застроена площ 546,0 кв.м.
Построена е през 1972 г. Функционалното й разпределение е на административна сграда, в нея се е помещавал изчислителен център и офисни служби на МО. Близо 20 год. сградата не функционира цялостно.
Проектът предвижда следната функционална организация по етажи:
Първи етаж - 546 кв.м
Запазват се абсолютните нива на етажните коти – кота ± 0.00=561.13.
Запазва се местоположението на входа към сградата, като е предвидено неговото разширение, в съответствие с изискванията на Възложителя.
Входната площадка е проектирана така, че да отговаря на изискванията на Наредба № 4 – запазват се броя на стъпалата (3 бр.), като е предвидена и рампа.
В близост до входа е обособено главно фоайе. В съседство е разположена приемна за граждани – помещение „Регистрация“ и помещение „Деловодство“. Към деловодството е предвидено самостоятелно помещение за Архив. По желание на Възложителя, приемната част разполага и със Зала за срещи.
В североизточната част, на първия етаж, е проектирана многофункционална зала с капацитет за до 100 човека (за обучения, конференции, събития) и още едно фоайе пред нея, с предвидена зона за разполагане на гардероб. Залата включва като обем двете нива на сградата. Разполага с две складови помещения, разположени симетрично, при входа.
Втори етаж - 546 кв.м.
На втория етаж са проектирани две зали за обучения с капацитет за около 15-20 човека, разположени в югозападния край на сградата. Двете зали са достъпни през общо пространство с кабинети за обучаващите и обособена самостоятелна зала за срещи.
Санитарният възел на това ниво повтаря плановата схема на този, разположен на първия етаж и разполага с помещение за чистачка.
В североизточния край на сградата, в контура на многофункционалната зала от първо ниво, са разположени кабини за преводачи, групирани около общ коридор. Вратата, отделяща коридора на кабините от общото пространство с кабинети, е с граница на пожароустойчивост 60мин, самозатваряща се, димоуплътнена.
Стълбищната клетка е отделена от помещенията на етажа, там е предвиден и люк, осигуряващ достъп до покрива на сградата.
В сградата ще бъдат изградени нови ВиК, Електро, Отоплителни и Вентилационни инсталации.
РЗП на обекта 1092 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът в процедурата трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи първа група, четвърта категория, а за чуждестранните лица в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка в която са установени или на друга държава: страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с изискването в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Част ІV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, поле 1). За чуждестранно лице участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация, членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна Застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистриране на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалентен документ.


Участникът, следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има изпълнено строителство с предмет и обем идентични с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.
Обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.
3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и опазване на околната среда.
Обстоятелството се удостоверява в част ІV, раздел Г на ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


1. Участникът следва да има изпълнено най-малко едно строителство идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „строителство, идентично или сходно“ с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: СМР по реконструкция и/или основен ремонт и/или ново строителство на жилищна и/или административна и/или друга обществена сграда, с РЗП минимум 1000 кв.м.
2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, както следва:
Технически ръководител – който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - да има квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна; 3 (три) години професионален опит като технически ръководител по по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;
Експерт „Контрол по качеството” – който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - висше образование с професионална квалификация „строителен инженер” или еквивалентна; да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно; една година опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР.
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност или еквивалент.
3. Участникът трябва да прилага:
а) система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват в областа на строителството), и
б) система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен (с обхват в областа на строителството).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Финансирането към момента на откриване на процедурата не е осигурено и съгласно чл. 114 от ЗОП договорът ще бъде под условие (с отложено изпълнение).
В случай, че в тримесечен срок след сключването му финансирането не бъде осигурено, договорът може да бъде прекратен без предизвестие от всяка една от страните.
Гаранции:
1. Гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора.
2. Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на авансово предоставената сума.
Гаранциите се представят в една от следните форми:
1. парична сума или,
2. банкова гаранция или,
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранциите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Професор Цветан Лазаров № 2, в сградата на КЗЛД - заседателна зала

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и условията по чл. 107 от ЗОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва