Деловодна информация
02711Североизточно държавно предприятие ДП Шумен
789 07/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
07/02/2017 (дд/мм/гггг)
02711-2017-0029 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен 201617412
ул. Петра №1
гр. Шумен BG333 9700 България
Ат. Кръстева, Д. Илчев, Евг. Гандев +359 54833123
office@sidp.bg +359 54833123

Интернет адрес/и

www.sidp.bg

http://sidp.bg/20-mps-07-2017/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sidp.bg/20-mps-07-2017/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Съгласно чл.165 от ЗГ и ЗЛОД

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на 20 (двадесет) бр. неупотребявани (нови), еднотипни и еднакви автомобила с висока проходимост, 2/3/-врати, 3+1 места, задвижване тип „4х4“ и с техн. характ. съгл. посоченитe от Възложителя
34113000      
Доставки

Доставка на 20 (двадесет) броя неупотребявани (нови), еднотипни и еднакви автомобила с висока проходимост, 2/3/-врати, 3+1 места, задвижване тип „4х4“, и с технически характеристики съгласно посочените в приложената техническа спецификация от възложителя“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
350000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34113000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

гр. Шумен ,ул. Петра №1

„Доставка на 20 (двадесет) броя неупотребявани (нови), еднотипни и еднакви автомобила с висока проходимост, 2/3/-врати, 3+1 места, задвижване тип „4х4“, и с технически характеристики съгласно посочените в приложената техническа спецификация от възложителя“
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
350000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.Възложителят не поставя изискване за годност за упражняване на определена професия и/или вписване в професионални регистри .
Кандидатите следва да изпълняват изискванията на чл.54 от ЗОП з , а също така следва да изпълняват и изискванията на чл.55 от ЗОП .
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. През последните три приключили финансови години, или от датата на създаването си, съответния кандидат следва да е реализирал общ оборот в сфертата попадаща в обхвата и предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от посочения прогнозен размер на поръчката.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните три приключили финансови години, или от датата на създаването си, съответния кандидат следва да е изпълнил дейности с предмет идентичен с предмета на поръчката и обем не по-малък от обявения прогнозен обем на поръчката.
2. Участникът да е сертифициран за прилагане на системи за управление на качеството - сертификат ISO - 9001:2008 или еквивалент
3.Да е оторизиран от производителя на съответната марка за официален доставчик за територията на Р България.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/03/2017 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Заседателна зала на адм. сграда на ЦУ на СИДП ДП Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. Петра №1, ет.2, обл. Шумен

Представляващите кандидатите и/или техни надлежно упълномощени представители .
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Пълен и безплатен достъп до документацията на процедурата е предоставен чрез публикуването й в елктронния безплатен публичен регистър на ЦУ на СИДП ДП Шумен с посочен линк в графата: Адрес на профила на купувача на настоящото обявление(URL)

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

При условията на чл.198-199 от ЗОП и в срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва