Деловодна информация
02310Институт по физиология на растениоята и генетика при БАН
31 16/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
02310-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Институт по физиология на растенията и генетика - БАН 175905570
Акад. Г. Бончев, Бл.21
София BG411 1113 България
инж. Живка Стойнова +359 29793683
zhivka@abv.bg +359 28739952

Интернет адрес/и

http://www.bio21.bas.bg/ippg

http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=5743


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=5743
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Институт по физиология на растенията и генетика при БАН 175905570
ул. акад. Георги Бончев бл. 21
София BG411 1113 България
инж. Живка Стойнова +359 29793683
zhivka@abv.bg +359 28739952

Интернет адрес/и

http://www.bio21.bas.bg/ippg

http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=5743

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Начна и научноизследователска дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 36 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13
79713000      
Услуги

“Осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 36 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
315000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG413

база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград”.

“Осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 36 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград”.
Критериите по-долу
 
ДА Съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
315000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

да


след 3 години, месец януари-февруари 2020 г.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност - охрана на имущество на физически или юридически лица, включвайки територията на гр. София, издаден съгласно Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Търговци, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват частна охранителна дейност - охрана на имущество на физически или юридически лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, представят удостоверение, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), което удостоверение е издадено по реда на Наредба № Iz-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (обн. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011г., изм. и доп.).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, услуги сходни с предмета на поръчката на най-малко един обект. Сходни услуги са: денонощна физическа охрана с неогнестрелно или с огнестрелно оръжие на недвижим обект.
2. Участникът трябва да притежава персонал, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена и професионалната компетентност на лицата. От списъка трябва да е видно, че:
а) участникът разполага с най-малко с 19 (деветнадесет) човека охранители по смисъла на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), за изпълнение на обществената поръчка;
б) всеки от деветнадесетте охранители е завършил курса за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 от ЗЧОД или притежава професионална квалификация „охранител".
3. Участникът трябва да разполага с техническото оборудване, което ще осигури за изпълнение на обществената поръчка. Оборудването трябва да включва газово и сигнално оръжиe – пистолет или револвер, палки, белезници, радиостанции и/или друго комуникационно оборудване, прожектор /ел. фенер/ и евентуално други помощни средства. Оборудването трябва да отговаря на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) и на останалите нормативни изисквания, действащи в Р България и отнасящи се до предмета на поръчката. Участникът трябва да осигури изискваното оборудване за изпълнение на поръчката в необходимото количество така, че всеки охранител, който е на смяна в даден момент да бъде въоръжен с това оборудване.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ДА

Участникът трябва да разполага със служители завършили курса за първоначално обучение съгласно изискванията на чл. 28, ал. 1 - 3 от ЗЧОД или притежава професионална квалификация „охранител".

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/02/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/02/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. акад. Георги Бончев, бл. 21, ет. 2, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


януари-февруари 2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1, 2 (лишен е от правото да упражнява професия или дейност свързана с охранителни услуги съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието) и 3 и чл. 107 от ЗОП, при спазване на разпоредбите по чл. 57 ЗОП. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато:
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
Участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, като в този случай, участникът трябва да представи съответните документи и информация съгласно чл. 56 от ЗОП и чл. 45 от Правилника за прилагане на ЗОП.
2. Сред предварително обявените условия на поръчката, които служат като основание за отстраняване на участниците се включват и следните условия:
а) представянето от страна на участника на повече от един вариант на техническа оферта и/или на повече от един вариант на ценова оферта;
б) представянето от страна на участника на техническа оферта, която не съответства на: (1) срока за изпълнение на поръчката; (2) изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация за възлагане на поръчката;
в) представянето от страна на участника на ценова оферта, която не съответства на образеца за ценова оферта и на поставените изисквания за изготвяне на ценовата оферта.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно глава 27 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва