Деловодна информация
00884
165 13/01/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/01/2017 (дд/мм/гггг)
00884-2016-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

3 13/01/2017 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Университет по хранителни технологии 000455440
бул. Марица № 26
Пловдив BG421 4002 България
проф. дтн Николай Менков - зам.Ректор +359 032643233
vicerector_inter@uft-plovdiv.bg +359 032644102

Интернет адрес/и

www.uft-plovdiv.bg

http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
75 12/12/2016 (дд/мм/гггг)
00884-2016-0003

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Възложителят по собствена инициатива е направил промени(корекции) в описателния документ (Документация за участие в откритата процедура), посочени в обявлението. Промените, макар и да не са съществени и да не внасят изменения в условията на обявената поръчка и процедурата, поради това че са направени след срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, обуславят удължаване на оповестените с първоначалното обявление срок за подаване на оферти, респ. дата/час за отварянето им.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg. +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.


13/01/2017 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

проф. дтн Кольо Тенев Динков Ректор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Университет по хранителни технологии 000455440
бул. Марица № 26
Пловдив BG421 4002 България
проф. дтн Николай Менков - зам.Ректор +359 032643233
vicerector_inter@uft-plovdiv.bg +359 032644102

Интернет адрес/и

www.uft-plovdiv.bg

http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на Университет по хранителни технологии – Пловдив”
45200000      
Строителство

Изпълнение на комплекс от строителни и монтажни работи (СМР) за обновяването на два учебни корпуса на Университет по хранителни технологии - Блок 1 и Блок 2, всички предвидени в одобрен инвестиционен технически проект за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на Университет по хранителни технологии – Пловдив”.
Раздел VI: Допълнителна информация
13/01/2017 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2016 - 438823 (година и номер на документа)
2016/S 241-438823 (напр. 2015/S 123-123456)   762104
12/12/2016 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
20/01/2017 (дд/мм/гггг)
16:30
10/02/2017 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.7
Място: Университет по хранителни технологии, Пловдив, бул. "Марица" № 26, зала 110, Блок 2
23/01/2017 (дд/мм/гггг)
11:00
13/02/2017 (дд/мм/гггг)
10:30Възложителят по собствена инициатива е направил промени(корекции) в описателния документ - Документация за участие в откритата процедура, в Глава IV, раздел II, параграфи 103 и 104, Глава V, Раздел V, параграф 142. Промените не са съществени,не внасят изменения в условията на обявената поръчка и процедурата, и се изразяват в корегиране или премахване на текстове, позволяващи нееднозначно тълкуване/разбиране или предстваляват неточни указания (според постъпилите при възложителя искания за разяснения по чл. 33 от ЗОП). Корегираният описателен документ е достъпен за всички заинтересовани лица на адреса на профила на купувача, посочен в Раздел I.1) на настоящето обявление. Предвид извършените корекции възложителят удължава и оповестения с първоначалното обявление срок за подаване на оферти, респективно се променя и определената дата/час за отварянето им.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва