Деловодна информация
02716Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен
2485 23/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
23/12/2016 (дд/мм/гггг)
02716-2016-0104 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство Средец към Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен 2016176540306
ул. Васил Коларов 92
Средец BG341 8300 България
инж. Димитър Янков +359 55513393
dgssredets@uidp-sliven.com +359 55513412

Интернет адрес/и

www.dgssredets.uidp-sliven.com

http://uidp-sliven.com/procedures


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://uidp-sliven.com/procedures
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и управление на горски територии - държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Техническо обслужване на МПС, по обособени 3 позиции: ПОЗИЦИЯ 1 – Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части ; Позиция 3 - ГТП
50112100      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва: Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен, текущ ремонтн автомобилите стопанисвание от ТП ДГС Средец, доставка на резервни части и консумативи, за нуждите на тези автомобили, както и извъшрването на годишни технически прегледи на автомобилите съгласно Наредба Н -32/16.12.2011 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
16750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Място на изпълнение на поръчката е сервизна база на изпълнителя находяща се на територията на гр. Средец.

Обособена позиция 1 вклюва: Извършване на техническо обслужване и ремонт на автомобилна техника, както следва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника - ремонти, диагностика тенекеджийско - бояджийски дейности; Ремонтните дейности ще бъдат извършвани при възникнала необходимост в сервизната база на Изпълнителя, находяща се на територията на гр. Средец, като Изпълнителят ще издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от него дейности по автомобилите стопанисвани от ТП „ДГС Средец“.
Обект на техническо обслужване са сухопътни моторни превозни средства, описани в Техническата спецификация, част от документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка на резервни части за МПС по заявка на Възложителя 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Доставките, предмет на поръчката ще бъдат извършвани до административната сграда на ТП ДГС Средец, находяща се на адрес: гр. Средец ул. Васил Коларов 92, общ. Средец, обл. Бургас

Доставените резервни части и консумативи трябва да са оригинални за съответната марка автомобил и да отговарят на изискванията за качество в Република България и/или Европейския съюз. Гаранционният срок на доставените резервни части и консумативи е съобразно гаранцията на производителя им и започва да тече от датата на фактурата за извършената доставка.
Списък на най-често използваните резервни части и консумативи, без ТП „ДГС Средец” да се ангажира с тяхното усвояване по видове и количества, е наличен в Техническата спецификация, част от настоящата документация. Списъкът е примерен, като в същия не са посочени изчерпателно всички необходими резервни част и консумативи.
ТП „ДГС Средец” ще заявява резервни части и консумативи при възникнала необходимост, като може при необходимост да заявява и други резервни части и консумативи по вид и количество, извън посочените в списъка, в рамките на общата прогнозна стойност по сключения договор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Годишни технически прегледи /вкл/ ТП на газови и метанови уредби 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Контролно-технически пункт отговарящ на изискванията на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Включва периодични и годишни прегледи за проверка на техническата изправност на моторни превозни средства за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Средец” по реда на Наредба № Н-32 от 16.12.2011год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, ведно с технически преглед на автомобилни газови уредби.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

По отношение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Годишни технически прегледи:
Участникът следва да притежава Разрешение по чл. 17 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се поставят

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За Обособена позиция № 1 – „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС стопанисвани от ТП ДГС Средец”
2.1.1. Опит.
Списък на дейностите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително сумите, датите и получателите. Необходимо е участникът да е извършил/предоставил поне една еднаква или сходна услуга в определения период. Обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.1б).
Възложителят си запазва правото да извършва проверки на декларираното. Доказателствата да са под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. Под еднаква или сходна услуга следва да се разбира: техническо обслужване, ремонт и профилактика на МПС.
2.1.2. Сервизна база
Участникът да притежава сервизна база с техническото оборудване за обслужване, изпитване, изследване и отстраняване на повредите, със срок не по-малък от срока на изпълнение на поръчката. Сервизната база притежавана от участника следва да се намира на територията на гр. Средец. Това обстоятелство трябва да се опише в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.9.
Възложителят си запазва правото да извършва проверки на декларираното. Доказателствата да са под формата на: документ удостоверяващ право на собственост, договор за наем или др. удостоверяващи наличието на база, в която има възможност да предоставя услугата. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;
2.1.3. Изисквания към персонала на участника
Участникът трябва да разполага с необходимия персонал с квалификация за обслужването, който да покрива изпълнението на предмета на обществената поръчка. Минимум 1 (едно) лице, на което ще бъде възложено изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка. Това обстоятелство трябва да се опише в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.6.
2.2. За Обособена позиция № 2 – „ Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя”.
2.2.1. Опит.
Списък на дейностите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, извършени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително сумите, датите и получателите. Необходимо е участникът да е извършил/предоставил поне една еднаква или сходна услуга в определения период. Обстоятелствата удостоверяващи изискването се описват в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.1б).
Възложителят си запазва правото да извършва проверки на декларираното. Доказателствата да са под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. Под еднаква или сходна услуга следва да се разбира: доставка на резервни части и консумативи за МПС.
2.2.2. Търговски обект/склад
Участникът да притежава търговски обект/и на територията на общ. Средец или на територията на гр. Бургас. Това обстоятелство трябва да се опише в ЕЕДОП – част IV, раздел В: Технически и професионални способности; т.9.
Възложителят си запазва правото да извършва проверки на декларираното. Доказателствата да са под формата на: документ удостоверяващ право на собственост, договор за наем или др. удостоверяващи наличието на база, в която има възможност да предоставя услугата. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата;
2.2.3. Изисквания към персонала на участника
Участникът трябва да разполага с необходимия персонал с квалификация за обслужването, който да


За Обособена позиция № 1 – „Техническо обслужване,основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС стопанисвани от ТП ДГС Средец”:
1. Опит.
Необходимо е участникът да е извършил/предоставил поне една еднаква или сходна дейност/услуга в определения период.
2. Сервизна база
Участникът да притежава сервизна база с техническото оборудване за обслужване, изпитване, изследване и отстраняване на повреди., със срок не по-малък от срока на изпълнение на поръчката. Сервизната база притежавана от участника следва да се намира на територията на гр. Средец.
3. Изисквания към персонала
Минимум 1 (едно) лице, на което ще бъде възложено изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка.
10.1.2. За Обособена позиция № 2 – „ Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя”.
1. Опит.
Необходимо е участникът да е извършил/предоставил поне една еднаква или сходна дейност в определения период.
2. Търговски обект/склад
Участникът да разполага с минимум 1(един) търговски обект/склад, на територията на общ. Средец или на територията на гр. Бургас
3. Изисквания към персонала на участника
Минимум 1 (едно) лице, на което ще бъде възложено изпълнение на доставките, предмет на настоящата поръчка.
10.1.3.Обособена позиция № 3 – „Годишните технически прегледи”:
- Да притежава Разрешение по чл. 17 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 год. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.
- Да разполага с минимум един контролно-технически пункт за извършване на периодични прегледи на техническа изправност на ППС, на територията на Община Средец.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/02/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Средец, находяща се на адрес: гр. Средец, ул. Васил Коларов 92, общ. Средец, обл. Бургас

Заседанието на комисията по отварянето на подадените оферти за участие е публично и на него могат да присъстват представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал.1 т. 2 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва