Деловодна информация
00884
5413 12/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
12/12/2016 (дд/мм/гггг)
00884-2016-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет по хранителни технологии 000455440
бул. Марица № 26
Пловдив BG421 4002 България
проф. дтн Николай Менков - зам.Ректор +359 032643233
vicerector_inter@uft-plovdiv.bg +359 032644102

Интернет адрес/и

www.uft-plovdiv.bg

http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1231
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на Университет по хранителни технологии – Пловдив”
45200000      
Строителство

Изпълнение на комплекс от строителни и монтажни работи (СМР) за обновяването на два учебни корпуса на Университет по хранителни технологии - Блок 1 и Блок 2, всички предвидени в одобрен инвестиционен технически проект за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на Университет по хранителни технологии – Пловдив”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2148719      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Територията на Университет по хранителни технологии с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 26

Изпълнение на всички предвидени в одобрения инвестиционен технически проект строително монтажни работи (СМР) за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на Университет по хранителни технологии – Пловдив”.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка на офертата (ТО)    45
Цена
55
II.2.6) Прогнозна стойност
2148719      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
200

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
„Изграждане на модерна образователна инфраструктура в Университет по хранителни технологии-Пловдив“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; процедура: BG16RFOP001-3.003

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за първа група, трета категория строежи, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в еквивалентен регистър за еквивалентни строежи съобразно националното си законодателство. Изискването се отнася и за членовете на обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
- да е реализирал общ оборот в размер не по-малко от 4 000 000 лв. (четири милиона лева), изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2013, 2014 г. и 2015 г.), или от датата на учредяването си, ако това е станало по-късно;
- да е реализирал минимален оборот от строителство в размер не по-малко от 2 000 000 лв. (два милиона лева), изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2013, 2014 г. и 2015 г.) или от датата на учредяването си, ако това е станало по-късно;
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за общ и специфичен оборот се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2. Участникът следва да е сключил застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
Документите, с които се доказва икономическото и финасово състояние на участниците, са подробно изброени в документацията за участие.


1. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
-да е реализирал общ оборот в размер не по-малко от 4 000 000 лв. (четири милиона лева), изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2013, 2014 г. и 2015 г.), или от датата на учредяването си, ако това е станало по-късно;
-да е реализирал минимален оборот от строителство в размер не по-малко от 2 000 000 лв. (два милиона лева), изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години (2013, 2014 г. и 2015 г.) или от датата на учредяването си, ако това е станало по-късно;
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за общ и специфичен оборот се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2. Участникът следва да е сключил застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които да установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:
1. Участникът следва през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко един договор с предмет, еднакъв или сходен с настоящата поръчка. Като „сходни с предмета на настоящата поръчка“ Възложителят ще приема изпълнено ново строителство и/или основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на поне една сграда/съоръжение за обществено обслужване с характеристиките по чл. 137, ал. 1, т. 3, б .“в“ от ЗУТ.
2. В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗОП, участникът следва да прилага мерки за осигуряване качеството на строителните материали и мерки за осигуряване на качеството на строителството – мерки за текущ контрол и мерки за контрол на качеството след завършването на строителния обект, но преди издаването на Акт обр. 15 на строежа.
3. В съответствие с изискванията на чл. 63, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът следва да прилага мерки, които гарантират опазването на компонентите на околната среда, посочени в чл. 4 от Закона за опазване на околната среда.
4. Възложителят не поставя изискване участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката като критерий за подбор по смисъла на чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Същевременно обаче, Възложителят изисква от всеки участник да предложи в офертата си екип за изпълнение на обществената поръчка и концепцията си за неговата организация. Вижданията на Възложителя относно необходимите за качественото и срочно изпълнение на поръчката ключови експерти са изложени в Глава V на Техническите спецификации от документацията на обществената поръчка. Възложителят въздига организацията, професионалната компетентност и опит на персонала, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката, в показател, включен в критерия за оценка на офертата, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 и ал. 4, т. 2 от ЗОП. Поради тази причина в Техническото си предложение, участникът представя информация и доказателства относно организацията и екипа за изпълнение на поръчката и същите се оценяват съобразно показателите и под-показателите, дефинирани в Методиката за комплексна оценка на офертите. Документите относно персонала съставляват част от офертата и се разглеждат след провеждане на предварителния подбор по смисъла на чл. 104, ал. 1 от ЗОП.
5. Участникът трябва да притежава сертификати, които удостоверяват съответствието му със стандарти за системи за управление на качеството:
- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно;
- OHSAS 18001 и/или еквивалентно;
- EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Документите, с които се доказват техническите и професионални възможности на участниците, са посочени в документацията за участие.


1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко 1 /един/ договор с предмет, еднакъв или сходен с настоящата поръчка. Като „сходни с предмета на настоящата поръчка“ В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които да установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:
1. Участникът следва през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко един договор с предмет, еднакъв или сходен с настоящата поръчка. Като „сходни с предмета на настоящата поръчка“ Възложителят ще приема изпълнено ново строителство и/или основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на поне една сграда/съоръжение за обществено обслужване с характеристиките по чл. 137, ал. 1, т. 3, б .“в“ от ЗУТ.
2. В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗОП, участникът следва да прилага мерки за осигуряване качеството на строителните материали и мерки за осигуряване на качеството на строителството – мерки за текущ контрол и мерки за контрол на качеството след завършването на строителния обект, но преди издаването на Акт обр. 15 на строежа.
3. В съответствие с изискванията на чл. 63, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът следва да прилага мерки, които гарантират опазването на компонентите на околната среда, посочени в чл. 4 от Закона за опазване на околната среда.
4. Възложителят не поставя изискване участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката като критерий за подбор по смисъла на чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП. Същевременно обаче, Възложителят изисква от всеки участник да предложи в офертата си екип за изпълнение на обществената поръчка и концепцията си за неговата организация. Вижданията на Възложителя относно необходимите за качественото и срочно изпълнение на поръчката ключови експерти са изложени в Глава V на Техническите спецификации от документацията на обществената поръчка. Възложителят въздига организацията, професионалната компетентност и опит на персонала, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката, в показател, включен в критерия за оценка на офертата, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 и ал. 4, т. 2 от ЗОП. Поради тази причина в Техническото си предложение, участникът представя информация и доказателства относно организацията и екипа за изпълнение на поръчката и същите се оценяват съобразно показателите и под-показателите, дефинирани в Методиката за комплексна оценка на офертите. Документите относно персонала съставляват част от офертата и се разглеждат след провеждане на предварителния подбор по смисъла на чл. 104, ал. 1 от ЗОП.
5. Участникът трябва да притежава сертификати, които удостоверяват съответствието му със стандарти за системи за управление на качеството:
- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно;
- OHSAS 18001 и/или еквивалентно;
- EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно изискванията на възложителя в Техническата спецификация (Том III от Документацията за участие).
Условията за представяне на гаранциите, обезпечаващи: изпълнението на договора (в размер на 5% от стойността му) и авансово предоставените средства, предвидени в договора (20% от общата договорна стойност) са определени в Указанията за участие в обществената поръчка (Том II от Документацията за участие).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/01/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/01/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 26

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят е осигурил неограничен, пряк и пълен безплатен достъп до всички части и приложения на одобрения инвестиционен технически проект в профила на купувача на електронната си страница: http://www.uft-plovdiv.bg. Същите могат да се изтеглят на посочения в обявлението линк до крайния срок за получаване на офертите.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва