Деловодна информация
00285ЮЗУ "Неофит Рилски"
ОП-09-00-47 02/12/2016 (дд/мм/гггг)
не
00285-2016-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Югозападен университет Неофит Рилски 000017149
ул. Иван Михайлов № 66
Благоевград BG413 2700 България
Васил Янчев +359 894426031
op@swu.bg +359 73885516

Интернет адрес/и

www.swu.bg

http://op.swu.bg/proc/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.swu.bg/proc/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Югозападен университет Неофит Рилски 000017149
ул. Иван Михайлов № 66
Благоевград BG413 2700 България
Красимира Златкова +359 73885505
op@swu.bg +359 73885516

Интернет адрес/и

www.swu.bg

http://op.swu.bg/proc/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ „Неофит Рилски“
45333000      
Строителство

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по пет обособени позиции:
Обособена позиция № 1. Учебен корпус № 2, находящ се на ул. „Тодор Александров“ № 56.
Обособена позиция № 2. Учебен корпус № 4, находящ се на ул. „Полковник Дрангов“ № 4.
Обособена позиция № 3.Учебен корпус № 8, находящ се на ул. „Иван Михайлов“ № 60.
Обособена позиция № 4. Учебен корпус /бивш Медицински колеж/, находящ се на ул. „Братя Миладинови“ № 21.
Обособена позиция № 5. Учебен корпус № 7, находящ се на ул. „Иван Михайлов“ 53.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
86000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Учебен корпус № 2, находящ се на ул. „Тодор Александров“ № 56. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45333000      
71321200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 56, Учебен корпус № 2

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Учебен корпус № 4, находящ се на ул. „Полковник Дрангов“ № 4. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45333000      
71321200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград, ул. „Полковник Дрангов“ № 4., Учебен корпус № 4

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Учебен корпус № 8, находящ се на ул. „Иван Михайлов“ № 60. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45333000      
71321200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 60, учебен корпус № 8

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Учебен корпус /бивш Медицински колеж/, находящ се на ул. „Братя Миладинови“ № 21. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45333000      
71321200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови“ № 21. Учебен корпус /бивш Медицински колеж/

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Учебен корпус № 7, находящ се на ул. „Иван Михайлов“ 53. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45333000      
71321200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 53, учебен корпус № 7

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците, следва да притежават удостоверение по чл.36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите за осъществяване на дейностите по проектиране.
За извършване на дейностите по изграждане участниците следва да са вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от трета група, трета категория /съгл.чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС/
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на технически и професионални възможности

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

09/04/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/01/2017 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, ректорат, втори етаж, Заседателна зала.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП офертите се отварят в публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците в обществената поръчка могат да правят оглед на сградите, за които ще подават оферта всеки делничен ден от 02.12.2016 г. до 23.12.2016 г от 09.00 часа до 12 часа и от 13.00 ч. до 17.00 часа, в присъствието на лице, определено от Възложителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В приложимите случаи съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва