Деловодна информация
01259
РКП16-РД93-16 24/11/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
24/11/2016 (дд/мм/гггг)
01259-2016-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - Район Красна поляна 0006963270579
ул. Освобождение № 25
София BG411 1330 България
Иванка Иванова +359 29217265
ip_ivanova@abv.bg +359 28284883

Интернет адрес/и

www.krasnapoliana.com

www.krasnapoliana.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.krasnapoliana.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Открита процедура с предмет: "Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район "Красна поляна", по обособени позиции
45210000      
Строителство

"Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район "Красна поляна", във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", по обособени позиции:
1. Обособена позиция №1 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл. 206;
2. Обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл. 206 ( по обособена позиция №1);
3. Обособена позиция № 3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл. 206 (по обособена позиция №1).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
307453      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл. 206 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район 'Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл. 206.

Предметът на настоящата поръчка обхваща дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район "Красна поляна" във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради".
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
300656      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл.206 (по обособена позиция № 1) 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл. 206.

Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл. 206.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4575      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес:гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл.206 (по обособена позиция №1) 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл. 206.

Дейностите обхващат извършване на инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Красна поляна-ІІ-ра част", бл. 206.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2222      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция №1: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности.
За обособена позиция №2: Участникът следва да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл. 167 от ЗУТ за извършване на консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл. 167, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извърши и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност.
За обособена позиция №3 не се поставят изисквания към участниците относно годността ( правоспособността ) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За обособена позиция №1: Всеки участник трябва да е реализирал - минимален общ оборот, веключително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 500000 (петстотин хиляди) лева, от които 245000 (двеста четиресет и пет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
За обособена позиция №1 и обособена позиция №2: Участниците трябва да имат застраховка "Професионална отговорност" на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж - първа група, трета категория съгласно Наредба за условията и реда на задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна.
За обособена позиция №3 няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособена позиция №1: Участникът да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне три дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. Участникът следва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката включващ най-малко: 1. Ръководител на екипа - висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна; 2. Технически ръководител - технически правоспособно лице съгласно чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ или за чуждестранни лица - еквивалентно; 3. Специалист по електротехника - средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "електротехник" или еквивалентна; 4. Специалист по водоснабдяване и канализация - средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивеалентна; 5. Специалист по отопление и вентилация - средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна; 6. Специалист по контрол на кчеството/отговорник по качеството - висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна; 7. Специалист по безопасни и здравословни условия на труд.
Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 1000 (хиляда) кв. м. фасадно скеле.
Участникът да прилага: 1. Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, включващ строително-монтажни работи; 2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна.
За обособена позиция №2: Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по упражняване на строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на §5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.
За обособена позиция №3: Участникът да има опит в осъществяването на инвеститорски контрол, самостоятелно или като част от строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил поне една услуга по осъществяване на инвеститорски контрол, самостоятелно или като част от строителен надзор. Участникът да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко: -Ръководител на екип с минимална образователно-квалификационна степен - средно или висше строително-техническо образование - специалност "Строителство и архитектура" или инженер-специалист "ПГС/ССС" или архитект специалност "Архитектура" или еквивалентна; опит в осъществяване на инвеститорски контрол или самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1/един/ сходен обект; -Двама експерти с минимална образователно-квалификационна степен средно или висше строително-техническо образование, опит в осъществяването на инвеститорски контрол, самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1/един/ сходен обект.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/01/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В административната сграда на район "Красна поляна", ет. 2, ст. 206 с адрес: гр. София, район "Красна поляна", ул. Освобождение" №25.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

І. Гаранции за изпълнение на договора - условия, размер и начин на плащане:
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4% /четири на сто/ от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.
2. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или освобождаване на аванса.
3. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
3.1. парична сума;
3.2. банкова гаранция;
3.3. застраховка. която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
4. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
5. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка № IBAN BG81SOMB 91303319112501, BIC - SOMBBGSF при "Общинска банка' АД, клон "Люлин".
6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обшествената поръчка.
ІІ. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка с адрес: гр. София, П.К. 1330, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25. Деловодството на район "Красна поляна"-СО е с работно време от 8:30 часа до 17:00 часа. Тел. 02 9217237.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 196, във връзка с чл. 197, ал. 1 от ЗОП, обявлението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренциата в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва