Деловодна информация
00808
92-01-8 18/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
00808-2016-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 000695096
бул. Г. М. Димитров № 52А
София BG411 1797 България
Вяра Хранова +359 882631490
vyara.hranova@damtn.government.bg +359 29861707

Интернет адрес/и

http://www.damtn.government.bg/

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна ди
24000000      
Доставки

„Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „контрол на качеството на течните горива” в десет обособени позиции, а именно: реагенти за определяне на октаново и цетаново число, реагенти за хроматографски и спектрални анализи на горива, реагенти за физико-химични анализи на горива, консумативи и средства за измерване за химични анализи на горива, консумативи за течна хроматография при анализ на горивата, консумативи за апарати за сяра и дестилация, консумативи за апарати в подвижните лаборатории, консумативи за апарат за микродестилация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
145000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реагенти за определяне на октаново и цетаново число 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "Петър мутафчиев" № 2

Толуен (метилбензен )-40 литра, Гориво Т - 240 л., гориво U-240 л., гориво за проверка с високо цетаново число - 200л.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
99600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на поръчката по обособената позиция

II.2) Описание 1

реагенти за хроматографски и спектрални анализи на горива 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "П. Мутафчиев" № 2

О-ксилен Чист за хроматографски анализ ?99.8% (GC). Подходящ за елементен анализ за ICP. 1бр.х1? или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
n-хептан Чист за хроматографски анализ ?99.0% (GC). 20бр.х2,5? или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
Lead (II)chloride (PbCl2)
Чист за анализ ?99.0 % (за FAAS). 1бр.х250g или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
Ацетон
Чист за хроматографски анализ ?99.0%(GC). 1бр.х1? или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
1,2,4- Butanetriol разтвор в пиридин, Internal Standard Чист за хроматографски анализ (GC).1бр.х5 ml или опаковки
осигуряващи еквивалентно количество); 1-бутанол (NBA) Чист за хроматографски анализ ?99.0% (GC). 1бр.х1? или опаковки
осигуряващи еквивалентно количество); 1-Glyceryl monononadecanoate (Mono C19) Чист за хроматографски анализ (GC). 1бр.х250 mg или опаковки осигуряващи еквивалентно количество);1,3- Glyceryl dinonadecanoate (Di C38) Чист за хроматографски анализ (GC) 1бр.х50 mg или опаковки осигуряващи еквивалентно количество)
1-пропанол (NPA) Чист за хроматографски анализ ?99.0% (GC). 1 бр.х1? или опаковки осигуряващи еквивалентно количество)
2-пентанол (SAA) Чист за хроматографски анализ ? 99.0% (GC). 1 бр.х100 m? или опаковки
осигуряващи еквивалентно количество);
Третичен амил-метил етер (ТАМЕ) Чист за хроматографски анализ ? 99,0% - 2 бр.х1000 mg или опаковки
осигуряващи еквивалентно количество) Стандартен разтвор за манган в базово или минерално масло Определяне съдържанието на манган в бензин чрез FААС; Мn=1000 mg/kg. 2бр.х50ml (или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
Калибриращи разтвори за фосфор в ксилен - Калибриращи разтвори за фосфор в ксилен, с концентрации: 0.0 mg/l(Blank); 0.5; 1.0; 2.0; 4.0 mg/l (method ICP OES) - 4 броя (по1 брой от 100 ml за всяка концентрация)
2,2,4-триметилпентан (Изооктан) - Чист за хроматографски анализ ?99.0% (GC)-1 бр.х2,5? (или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
DIPE(Диизопропилов етер)- Чист за хроматографски анализ ?99.0% (GC). 1 бр.х1? (или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество);
Флуорен -Чист за хроматографски анализ ?98.0% (HPLC)-1 бр.х100g или (опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
Пиридин- Чист за хроматографски анализ ?99.0% (GC)-1 бр.х1? или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество)
Волфрамов оксид(VI)-Чист за анализ, пълнител за горивна камера на анлизатор за сяра, (UV-флуресценция)-2 бр.х60g или (опаковки, осигуряващи еквивалентно количество);
Керосин с интервал на кипене 150-250 ?С-Определяне съдържанието на манган в бензин чрез FAAS(пламъчна атомно-абсорбционна спектрометрия) и определяне съдържанието на манган в дизелово гориво (ICP)-3 бр.х3.78 L или (опаковки, осигуряващи еквивалентно количество);
Вътрешен стандарт -Internal standard solutions(cobalt, scadium, yttrium) (Вътрешен стандарт от (кобалт, или скандии, или утриум) в матрица масло, с концентрация 1000 mg/kg- 2х100ml или (опаковки, осигуряващи еквивалентно количество);
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката по обособената позиция

II.2) Описание 1

реагенти за физико-химични анализи на горива 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "Петър Мутафчиев" № 2

етанол - 20бр. от 1л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; метанол - 2 бр. от 1л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; n-пентан - 6 бр. от 1л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; n-хептан - 2 бр. от 2,5 л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; ксилен - 2 бр. от 2,5л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; ледена оцетна киселина - 1бр. от 2,5 л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; циклохексан - 4бр. от 2,5л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; калиев йодид - 1 бр. от 0,250 г. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; реагент на Вийс 1 бр. от 1 л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; 0,1mol натриев тиосулфат - 1 бр. ампули от 100мл. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; 2-propanol 1 бр. от 2,5л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; азотна киселина - 1 бр. от 1 л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; силикагел - 2 бр. от 250 г. или в зависимост от номенклатурата на производителя; реагент на Карл Фишер 5 бр. от 0,5 л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; дейонизирана вода - 3 бр. от 1 л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; дестилирана вода - 1бр. от 1л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество; деминерализирана вода - 3 бр. от 1 л. или опаковки осигуряващи еквивалентно количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката по обособената позиция

II.2) Описание 1

консумативи и средства за измерване за химични анализи на горива 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "Петър Мутафчиев № 2

Автоматична пипета -1 бр.; шишенца (vials) За автоинжектор Al 3000 за апарат Trace GC Ultra на Thermoelectron с обем на шишенцата 2 m?, Screw Top. -1 опаковка от 100 бр.(или опаковки осигуряващи еквивалентно количество); Капачки за шишенца (vials) за автоинжектор Al 3000 за апарат Trace GC Ultra на Thermoelectron с обем на шишенцата 2 m?, Screw Top Cap W/ Septa 3 опаковки от 100 бр.(или опаковки осигуряващи еквивалентно количество); Комплект –капачки, отварящи се със септи и шишенцата 10 ml За газова хроматография , KIT 5 VIALS X AS 800; kat.№ 190.046.47, Комплектът да включва минимум :5бр. капачки + 5бр. септи и 5 бр. шишенца от 10 ml. 2 опаковки от 5 бр.(или опаковки осигуряващи еквивалентно количество); Спринцовка от 10 ul За газова хроматография за аутосаплер Tri Plus, 10ul SYR FN 50 mm T, Gauge 25, Cone Tip, P/N 36500525. 2 бр.; Спринцовка от 100ul За определяне на сяра (UV анализатор за сяра –VARIO TRACE S), 100ul SIR H?6.5 FN 0.64(G23) c 80, kat.№2620712, ILS GmbH. 1 бр. ; Торч – радиален Torch-Radial, за ICP ICAP 6300, кат.№ 8423 120 51741 2 броя; Епруветки С обем 4 m?, външен диаметър 12 mm и височина приблизително 72 mm.; Епруветките трябва да издържат при температура от 500 ?С За апарат за определяне на коксов остатък : микрометод, ALCOR MCRT 160 - 2 опаковки по 144 броя епруветки; Дестилационни колби Дестилационни колби“Herzog“, от 125ml, кат.№ 510-005 10 бр.; Кварцови блюда Кварцови блюда, 150 ml 5 бр.
Кварцови блюда от 100 ml 5 бр.; Шишета от 50 ml Стъклени шишета от 50 ml, с капачки от висока полиетиленова плътност (HDPE)
5 бр.; Шишета от 500 ml-стъклени шишета от 500 ml, с капачки от висока полиетиленова плътност (HDPE) 5 бр.; Мерителни колби Мерителни колби от 500 ml, с висока гърловина с тапа-2 бр.; Термометър Термометър“Cleveland“,обхват на скала: от минус 6 °С до 400°С, IP 28C/ASTM 11C. -1 бр.; Термометър -Термометър“Pensky Martens“, нисък обхват на скала: от минус 5 °С до 110°С, IP 15C/ASTM 9C.-1 бр.; Термометър за дестилация-Термометър за дестилация, високотемпературен обхват: от минус 2 до 00°С,ASTM 8C/IP 6C.-1бр.Термометър за вискозитетна вана-Термометър за вискозитетна вана, ASTM 120 C/IP 92C.-1 бр.; Пипети за еднократна употреба(пастьорки)-Еднократни пипети (пастьорки) от 2ml.-1 опаковка.х 500 бр.(или опаковки осигуряващи еквивалентно количество);
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката по обособената позиция

II.2) Описание 1

консумативи за течна хроматография при анализ на горива 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. Петър Мутафчиев № 2

Уплътнения за бутала на помпа за течна хроматография - 2бр.; колона за течна хроматография - 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката по обособената позиция

II.2) Описание 1

консумативи за апарати за сяра и дестилация 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG341
BG314

гр. София, ул. Петър Мутафчиев № 2 и гр. Плевен, ул. Дойран № 27 и гр. Бургас

Кювети за проби - 1 опаковка от 1500 бр. и 2 опаковки от 200 бр. или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество; дестилационни колби - 6бр.; цилиндър за дестилация - 1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката по обособената позиция

II.2) Описание 1

реагенти за анализ на горива в подвижните лаборатории 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314
BG341

гр. Плевен, ул. Дойран № 27 и гр. Бургас

бяло минерално масло - 2 бр. от 1 л.; етанол 10 бр. по 1 л.; петролев етер 11 бр. по 1 л.; н-хексан - 9бр от 1л.; екстракционен бензин 7 бр. по 1л.; н-хептан-2бр. от 2,5 л.; ацетон - 2бр. от 1 л., метанол 1 бр. от 1 л.; толуен 1 бр. по 1л.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1050      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на поръчката по обособената позиция

II.2) Описание 1

консумативи за апарати в подвижни лаборатории 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Плевен, ул. Дойран № 27

кювети и капачки за РФА - 1 опаковка от 100 бр. или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество; филтърна хартия безвлакнеста - 1 кг.; пипети за еднократна употреба (пастьорки) 1 опаковка от 500 бр. или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
650      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на поръчката по обособената позиция

II.2) Описание 1

консумативи за апаратив подвижна лаботаотия - Б,ргас 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас, бул. Проф. А. Акимов № 25

фолио Pоly-S 2 бр.; смукателен филтър 1 опаковка по 5 бр.; Смукателен филтър За апарат IROX Diesel на Grabner inst. Австрия, кат. №ССА 100-602-00-1 опаковка от 5 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят изисква гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от стойността на поръчката по обособената позиция

II.2) Описание 1

консумативи за апарат за микродестилация 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
24000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас

колба за микродестилация - 2 бр.; стъклени шишенца с винтови капачки - 30 бр.; пипети за еднократна употреба (пастьорки) 1 опаковка от по 500 бр. или опаковки, осигуряващи еквивалентно количество.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на поръчката по обособената позиция.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки на стоки, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Не може да участва в обществената поръчка пряко или косвено дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и свързаните с него лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагането на изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
За участниците не трябва да са налице обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал. 1, от Закона за обществените поръчки. Обстоятелства относно личното състояние (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) на участниците, които водят до отстраняване се отнасят за:
- Лицата, които представляват участника или кандидата;
- Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
- Други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Изисквания относно годността (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Възложителят не поставя изисквания за притежаване на правоспособност за упражняване на професионална дейност от участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът в процедурата следва да изпълни изисквания за качество, задължителни, минимални и специфични изисквания съгласно действащи норми, стандарти и добри практики, както следва:
Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на предмета на обществената поръчка е свързано с доставка на реагенти и консумативи, необходими за извършване на анализи на горива. Доставките на консумативите са периодични и ще се извършват в определения в договора срок и място на доставка. В цената участникът следва да включи всички разходи за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/12/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52А

отварянето на офертите ще сеизвърши от назначена от Възложителя комисия. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват представители на участниците.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възлагането на настоящата поръчка се извършва при условията на чл. 178, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. За Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“ е възникнала необходимост от спешно доставяне на консумативите за извършване на анализи на горивата за обезпечаване дейността й при извършването на непланирани проверки. Стартираната предходна процедура за доставка на реагенти и консумативи за анализи на горивата приключи с Решение за прекратяване на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Решението за прекратяване на процедурата е влязло в сила.
Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката по съответната обособена позиция

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е в съответствие с чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва