Деловодна информация
00120
39-85 17/11/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
17/11/2016 (дд/мм/гггг)
00120-2016-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД 130344823
бул. Васил Левски № 54
гр.София BG 1142 България
Роман Райчев +359 29885905
sbrnk@rehabilitation.bg +359 29876121

Интернет адрес/и

http://nkrehabilitation.bg

http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Доставки на хранителни продукти на едро за нуждите на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД
15000000      
Доставки

“Доставки на хранителни продукти на едро за нуждите на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9729328      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG3
BG32
BG34
BG41
BG42

филиал Баните, Смолянско;Кюстендил; Момин проход ; Баня, Карловско;Павел баня ; Велинград ; Поморие; Овча могила ; Сандански; Хисар ; Наречен;Вършец;Банкя.

Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на: 9 729 328 лв. (девет милиона седемстотин двадесет и девет хиляди триста двадесет и осем лева ) без ДДС.Доставянето на продуктите, предмет на поръчката, се извършва както следва, ежедневно за хляб и закуски и за всички останали продукти два пъти седмично. Количествата на хранителните продукти по видове са ориентировъчни в зависимост от потребностите на Възложителя. Доставките ще се извършват само с предварителна заявка от страна на Възложителя/ упълномощени представители.Количествата и видовете хранителни продукти са описани в документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Технически решения по управлението на изпълнението на поръчката    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
9729328      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с обект за търговия/производство на храни, регистриран от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно чл. 12 от Закона за храните, с обхват съответстващ на обекта на обществената поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, на стойност не по-малка от двукратния размер от прогнозната стойност на обществената поръчка.
2. Участникът следва да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви, както следва:
2.1. Коефициент на обща ликвидност (К ол) минимум 1,5
Участниците следва да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви, а именно – между текущите активи и текущите задължения за последната отчетна година (2015 г.).
Коефициентът на обща ликвидност се изчислява по Методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви, Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния баланс към 31 декември на последната финансова година (2015 г.).
Начинът на изчисляване на съотношението между активи и пасиви и минимално допустимите стойности на това съотношение, над които се приема, че кандидатът или участникът отговаря на изискването по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП, са както следва:
Текущи активи (ТА)
Кол = --------------------------------
Текущи задължения (ТЗ)
където:
Кол е коефициентът на обща ликвидност (минимална стойност: 1.5);
Текущи активи (ТА) - сумата на текущите активи (краткотрайни/краткосрочни); всички активи, придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в срок от една и над една година съобразно оперативния цикъл на предприятието
Текущи задължения (ТЗ) - сумата на текущите задължения (текущи пасиви); всички задължения, които следва да бъдат погасени в срок до една година.
ТА и ТЗ се определят по реда съответно на т. 1.1.1 и т. 1.1.2 от Методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви, Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП.
2.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл) минимум 1
Този показател изразява непосредствената способност на предприятието на участника да обслужва текущите си задължения с по-бързоликвидните краткосрочни активи. Изчислява се въз основа на данни (в хил. лв.) от счетоводния баланс към 31 декември на съответната година (2015) по следната формула:
вземания+краткосрочни инвестиции+парични средства
Кбл = ------------------------------------------------------
Текущи задължения (ТЗ)
където:
Кбл е коефициентът на обща ликвидност (минимална стойност: 1);
Вземания+краткосрочни инвестиции+парични средства - сумата на всички вземания, краткосрочни инвестиции и парични средства в каси и банкови сметки
придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в срок от една и над една година
съобразно оперативния цикъл на предприятието 1.
ТЗ - сумата на текущите задължения (текущи пасиви); всички задължения, които следва
да бъдат погасени в срок до една година.
Вземанията, краткосрочните инвестиции, паричните средства и текущите задължения се определят по реда съответно на т. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.4 от Методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви, Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП.
За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят един или няколко от следните документи:
1. удостоверения от банки;
2. доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност";
3. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
4. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Или друг документ, приет от Възложителя за подходящ, ако учасъникът не може да представи документите по т.1-4 по основателна причина


Минимално изискване по т. 1.:Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, на стойност не по-малка от двукратния размер от прогнозната стойност на обществената поръчка
Минимално изискване по т. 2.1.:
Кол на стойност – минимум 1.5, изчислен по посочената по-горе формула.
Минимално изискване по т. 2.2.:
Кбл на стойност – минимум 1, изчислен по посочената по-горе формула.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да притежава обект, регистриран по чл. 12 от ЗХ за търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход, с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни от предмета на поръчката, издадено от съответната ОДБХ. При участник обединение на физически и/ или юридически лица всяко физическо/ юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е необходима посочената регистрация, следва да притежава удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход, включващо всички групи храни от предмета на поръчката, издадено от съответната ОДБХ. Националните регистри на обектите за производство и търговия на храни са публични и се публикуват в Интернет (чл. 14 ал. 3 от Закона за храните).За целта участникът следва да е в състояние да представя декларация-описание на обекта/обектите, регистрирани по чл. 12 ЗХ, от които се извършва дейността, както и удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ за търговия на едро, с обхват, съответстващ на поръчката, на името на участника.
2.Участникът трябва да има внедрени от акредитиран орган:
2.1 Система за управление на качество по стандарт ISO 9001: 2008 или еквивалентна. Участникът следва да е в състояние да представи заверено копие от сертификат ISO 9001: 2008 или еквивалентен с обхват индентичен на предмета на поръчката –доставка на хранителни продукти
2.2 Система за управление на безопасността на храните по стандарт ISO 22000: 2005 или еквивалентна.Участникът следва да е в състояние да представи заверено копие от сертификат ISO 22000: 2005 или еквивалентен с обхват идентичен на предмета на поръчката –доставка на хранителни продукти .
3.Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.Участникът следва да е в състояние да представи списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка.
4.Участникът да разполага с транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка. Участникът следва да е в състояние да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, в която следва да се опишат транспортните средства, както и номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ, когато е приложимо В случай, че транспортните средства не са собствени, се представя доказателство, че участникът ще разполага с тях за срока на договора за обществена поръчка.
5.Всеки участник следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката. Участникът следва да е в състояние да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата


1.Участниците следва да разполагат с обект за търговия на едро с всички хранителни продукти, обект на поръчката за която участва, регистриран по реда на чл. 12 от ЗХ
2.Участниците следва да разполагат с внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, съответстващ на предмета на поръчката и внедрена и сертифицирана система за управление безопасност на храните съгласно стандарат ISO 22000:2005 или еквивалент с обхват, съответстващ на предмета на поръчката, като посочените системи или еквивалентни следва да са въведни и сертифицирани в обекта, от който ще се извършват доставките
3.Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) доставка, индентична или сходна с предмета и обема на поръчката.Доставка, която е индентична или сходна с предмета и обема на поръчката е доставка на хранителни стоки на едро.
4.Участниците да разполагат с минимум 12 специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка. Транспортните средства предвидени от учасника за доставка на продукти от животински произход трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД
5.Участниците да разполагат с минимум 12 /дванадесет/ шофьора, притежаващи свидетелства за управление на МПС, даващи им право да управляват декларираните транспортни средства. Броят МПС от дадена категория трябва да съответства на броя на шофьорите, разполагащи с правоспособност да ги управляват
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са на лице основанията по чл. 54, ал. 1, по чл. 55, ал.1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл.З, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС. Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на основание чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП , ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
При подписване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/12/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.София , бул.Васил Левски №54

Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител. В случай, че не присъства при отваряне на офертите лицето, което по законуправлява или представлява участника, е необходимо представителят на кандидата да удостовери представителната си власт с изрично нотариално заверено пълномощно, което се представя на комисията
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва