Деловодна информация
425МБАЛ Света Петка АД
961 10/11/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
10/11/2016 (дд/мм/гггг)
425-2016-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД 105515902
ул.Цар Симеон Велики 119
Видин BG311 3700 България
Людмила Величкова +359 094606025
mbal_vidin@abv.bg +359 094606025

Интернет адрес/и

www.mbal-vidin.com

www.mbal-vidin.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.mbal-vidin.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

лчебно заведение

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на оператор за отпечатване, опаковане и персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на мбал света петка ад гр.видин
22450000      
Услуги

Избор на лицензиран оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служителите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин. Ваучерите да бъдат с различен номинал, в зависимост от броя на правоимащите служители. Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя, в която са посочени точните количества, да отпечатва и доставя ваучери с номинална стойност 1.00 лв., 2.00лв, и при необходимост и други купюри имащи надеждна защита.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
98000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

гр. Видин

Избор на лицензиран оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служителите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
98000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно условията и реда на чл. 5 във вр.чл.22 от Наредба №7/09.07.2003 год. на МФ и МТСП за участника в процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Комплексна оценка
К1 – Крайна цена за изработка, отпечатване и доставка на ваучерите – максимум 70 точки по съответната формула.
К2 – Брой на обектите, в които могат да се използват ваучерите в град Видин – 30 точки по съответната формула


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Декларация съдържаща списък на основните договори, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертите, включително стойностите на договорите, датите и възложителите, придружени от препоръки за добро изпълнение;
Минимални изисквания: минимум 5 /пет/ договора, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата и минимум 3 /три / броя референции/удостоверения.;Образци предоставяне на мостри или описание на ваучерите, които ще се доставят; Заверено от участника копие на валидно Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно условията и реда на чл. 5 от Наредба №7/09.07.2003 год. на МТСП за участника в процедурата;. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за участника в процедурата.. Декларация, съдържаща информация за моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, с приложени копие на талон за регистрация на МПС или договор за наем, лизинг и т.н. или договор за куриерска услуга, в случай, че доставките ще се извършват чрез куриерска фирма.


Декларация съдържаща списък на основните договори, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертите, включително стойностите на договорите, датите и възложителите, придружени от препоръки за добро изпълнение;
Минимални изисквания: минимум 5 /пет/ договора, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата и минимум 3 /три / броя референции/удостоверения.;Образци предоставяне на мостри или описание на ваучерите, които ще се доставят; Заверено от участника копие на валидно Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно условията и реда на чл. 5 от Наредба №7/09.07.2003 год. на МТСП за участника в процедурата;. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за участника в процедурата.. Декларация, съдържаща информация за моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката, с приложени копие на талон за регистрация на МПС или договор за наем, лизинг и т.н. или договор за куриерска услуга, в случай, че доставките ще се извършват чрез куриерска фирма.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/12/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/12/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

МБАЛ Света Петка Ад, гр.Видин , ул.Цар Симеон Велики 119, ет.1

съгласно ЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва