Деловодна информация
00243
764 04/11/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
04/11/2016 (дд/мм/гггг)
00243-2016-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, 130485795
ул. Шейново № 19
София BG411 1504 България
Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева +359 29659469
[email protected] +359 29441768

Интернет адрес/и

www.sheynovo-ag.eu

http://sheynovo-ag.eu/dosie_00243-2016-0005.htmp


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.sheynovo-ag.eu
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Доставка на лабораторни реактиви и консумативи”
33696500      
Доставки

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител/и на обществена поръчка за периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД по 4 броя обособени позиции, подпозиии и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
312969      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

1. Диагностични реактиви и консумативи за Клинична лаборатория 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Място за изпълнение – склад на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. Диагностични реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, включва подпозиции от 1.1 до 1.10 ис номенклатурни номера на продукти подробвно описани в техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Качество    60 на сто
Цена
40 на сто
II.2.6) Прогнозна стойност
187347      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция/и: Срокът за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

2. Диагностични реактиви и консумативи за Микробиология 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
33698100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Място за изпълнение – склад на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. Диагностични реактиви и консумативи за Микробиология
с подпозиция от 2.1. до 2.20, с продукти с номенклатурни номера, включени в техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА качество    60 на сто
Цена
40 на сто
II.2.6) Прогнозна стойност
75893      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция/и: Срокът за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

3.Диагностични реактиви и консумативи за Семинология 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Място за изпълнение – склад на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3.Диагностични реактиви и консумативи за Семинология
с подпозиция 3.1 и 3.2 с продукти с номенклатурни номера подробно описани в техническа спецификция.
Критериите по-долу
 
ДА Качество    60 на сто
Цена
40 на сто
II.2.6) Прогнозна стойност
3200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция/и: Срокът за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

4. Диагностични реактиви и консумативи за Патохистология 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Място за изпълнение – склад на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4. Диагностични реактиви и консумативи за Патохистология с продукти с номенклатурни номера, посочени в техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Качество    60 на сто
Цена
40 на сто
II.2.6) Прогнозна стойност
46529      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Опция/и: Срокът за доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия.
За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят с офертата си заверено копие за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участникът декларира в ЕЕДОП при подаване на офертата си чрез посочване на документа/тите, които притежава за извършване на доставката.
В Част II: „Информация за икономическия оператор” в таблица А: Информация за икономическия оператор, в изискването „Идентификация” следва да посочи ЕИК на участника и в част ІV, буква „А“ се попълват данни за документа, удостоверяващ правото да извършва търговия на едро с медицински изделия.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците трябва да имат опит в доставката по предмета на поръчката, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.
Участникът да е изпълнил минимум 3 доставки през последните три години, чиито предмет е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.


За доказване на съответствието с изискването по т.3.1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, в т.1б) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. / чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП/. Участниците трябва да разполагат със складова база, която отговаря на условията за съхранение на медицински продукти, за да гарантират своевременно и качествено изпълнение на поръчката.
За доказване на съответствието с изискването, участниците следва да посочат необходимата информация за складовата база, с която разполагат за съхранение на медицински продукти в т.3) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП.
Участниците трябва да разполагат със собствени или наети транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение при транспортиране и разпространение на медицински продукти.
3.3.2. За доказване на съответствието с изискването по т.3.3.1. участниците следва да посочат необходимата информация за транспортните средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в т.9) от таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изисквания към предлаганите продукти:
Реактивите и консумативите следва да са подходящи и съвместими с анализаторите в съответната лаборатория на възложителя, съгласно техническата спецификация, без допълнително софтуерно и хардурно адаптиране. Предлаганите медицински изделия следва да отговарят на нормативно установените изисквания и европейски стандарти за качество, да притежават CE сертификат за качество и произход, да са придружени с декларация за съответствие /в превод на български език/.
Предлаганите медицински изделия да бъдат опаковани с наличие на съответната „СЕ“ маркировка /съгл. чл.15 от ЗМИ/, с обозначени производител, партиден номер, срок на годност. Материалите за опаковане следва да отговарят на изискванията на стандарта EN 868.Остатъчният срок на годност на медицинските изделия и консконсумативи към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75 % от обявения от производителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
713068

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/12/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/12/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, а именно - гр. София, ул.“Шейново“ № 19.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


месец октомври - ноември 2017 година

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
[email protected] +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва