Деловодна информация
02716ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО
РД-09-1526 24/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
02716-2016-0081 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЮИДП ДП ТП ДГС ГУРКОВО 2016176540237
6199, ГР.ГУРКОВО, УР.ПРОХОДА № 1, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ГУРКОВО BG344 6199 България
КЕРКА ДЕНЧЕВА - ЗАМ.ДИРЕКТОР +359 0887220057
dgsgurkovo@uidp-sliven.com +359 043312024

Интернет адрес/и

www.dgsgurkovo.uidp-sliven.com

http://www.uidp-sliven.com/procedures/367


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/367
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горска и ловна дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника необходима за нуждите на ТП „ДГС Гурково”
30200000      
Доставки

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО У-ВО (принтер, скенер, копир) Необходимо количество - 2 бр.Скорост на печат -Черно-бял -Не по-малко от 22 стр./мин; Памет-Не по-малко от 128МB; Резолюция сканиране-Не по-малко от 1200 х 1200 dpi; Месечно натоварване-Не по-малко от 10 000 стр./месец; Начин на свързване-USB 2.0; Принт драйвери-Windows / Linux / Mac OS; Копиране без компютър-Да:
КОМПЮТРИ -Необходимо количество – 4 бр.,Процесор-Брой ядра ? 2,Тактова честота ? 2,8 GHz,Енергопотребление ? 55W,Оперативна памет-? 4GB DDR3 1600MHz,Твърд диск-?500 GB SATA III 7200rpm,Оптично устройство-DVD±RW,Дънна платка-? 2
бр. DDR3,? 2 x USB 3.0,? 2 x USB 2.0,? 1 x RJ45,? 2 x SATA III,? 1 x VGA,? 1 x DVI-Окомплектован с оптична мишка и клавиатура:
МОНИТОРИ -Необходимо количество – 2 бр.,Технология LED,Диагонал ?21",Съотношение 16:9,Резолюция 1920x1080 pixels
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гурково” на адрес: гр. Гурково 6199, ул.
„Прохода” № 1, общ. Гурково, обл. Стара Загора.

„Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника необходима за нуждите на ТП „ДГС Гурково”
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да докажат, че през последните 3 (три) години, считано от крайният срок за подаване на офертите са изпълнили поне една доставка по обем и предмет идентична или сходна с предмета на поръчката.
За доставка с предмет сходен с предмета на поръчката се приема доставката на офис техника (компютри, монитори, сървъри, копирни машини, софтуер и др.).
Посоченото изискване се доказва с Декларация – списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени от участника през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите – Образец № 13 към документацията за участие, придружен с доказателства за извършената доставка.


Участниците следва да докажат, че през последните 3 (три) години, считано от крайният срок за подаване на офертите са изпълнили поне една доставка по обем и предмет идентична или сходна с предмета на поръчката.
За доставка с предмет сходен с предмета на поръчката се приема доставката на офис техника (компютри, монитори, сървъри, копирни машини, софтуер и др.).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/11/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/11/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Гурково, гр.Гурково 6199, ул.Прохода №1, област Стара Загора

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва