Деловодна информация
00808
92-01-7 18/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
00808-2016-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 000695096
бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А
София BG411 1797 България
Вяра Хранова +359 882631490
vyara.hranova@damtn.government.bg +359 29861707

Интернет адрес/и

http://www.damtn.government.bg/

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на оборудване за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ в четири обособени позиции
31710000      
Доставки

Доставка на надуваема лодка - 2бр., заедно с извънбордови двигател - 2 бр., колесар - 2бр.; навигация GPS- ръчна - 20 бр. и за автомобили - 20 бр.; бинокъл - 20 бр., цифров фотоапара - 20 бр.; дрон - 1бр.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
95000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на надуваеми лодки заедно с двигател и колесар 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34930000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

територията на република България, гр. София

Доставка на 2бр. надуваеми лодки, заедно с 2бр. извънбордови двигател за лодка и 2 бр. колесар за лодка
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът на доставка по стоките по предмета на обособената позиция е 30 дни, считано от сключване на договора.

II.2) Описание 1

Доставка на GPS навигации 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38112100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

територията на Република България, гр. София

Доставка на 20 бр. ръчна GPS навигация и 20 бр. GPS навигация за автомобили
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Стоките по обособената позиция следва да се доставят в срок до 10 дни, считано от датата на сключване на договора.

II.2) Описание 1

Доставка на бинокли и цифрови фотоапарати 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38650000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

територията на Република България

Доставка на бинокъл - 20 бр., доставка на цифров фотоапарат - 20 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Стоките по обособената позиция следва да се доставят в срок до 10 дни, считано от датата на сключване на договора

II.2) Описание 1

доставка на дрон 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

територията на Република България

Доставка на 1 бр. дрон
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Доставката на стоките по обособената позиция следва да е до 10 дни от сключване на договора
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Условията се прилагат за всяка обособена позиция. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят акт за създаване на обединението, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, определеният партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността и дейностите между членовете на обединението. За изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението носят солидарна отговорност. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкюлчително електронен, за кореспондениця при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагането на изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. Всеки участник има право да представи само една оферта. Възложителят не допуска представянето на варианти на офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник не може да подава самостоятелно оферта. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: - участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54 от ЗОП, подробно разписани в документацията, - участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие , посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията, - участник, който е представил оферта, която не отговваря на предварително обявените условия на поръчката и/или правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към чл. 115 ЗОП; - участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОп или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП; - участници, които са свързани лица.
ГОДНОСТ - Възложителят не поставя изисквания за притежаване на правоспособност за упражняване на професионална дейност от участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, най-малко два договора за доставки, които са сходни или идентични с предмета и обема на обществената поръчка, съответната обособена позиция. За доказване на изискването участникът трябва да представи с ЕЕДОП списък на доставките с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки. • Заедно с ЕЕДОП се представя и Списък на доставките, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка/обособената позиция, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите, придружен с доказателства за извършените строителни дейности и посочване на стойностите, датите и получателите. Информацията се посочва в Част ІV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, Т. 1а) от ЕЕДОП. Към декларираните данни участникът следва да приложи доказателства за извършеното строителство.
Участникът в процедурата следва да изпълни изисквания за качество, задължителни, минимални и специфични изисквания съгласно действащи норми, стандарти и добри практики, както следва: Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката.Обстоятелството се удостоверява в ЕЕДОП, част ІV, буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление и се доказва с представяне на заверено копие от съответния сертификат. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Участникът по обособена позиция 1 следва да разполага с персонал за срока на договора – най-малко две лица, отговорни за доставката и гаранционното обслужване. Съответствието с поставеното изискване се доказва от участника със списък на персонала, с който разполага. В случай, че участникът използва ресурси на други физически/юридически лица, следва да представи документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнение от обединението като цяло.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/11/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52А

Комисия по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалба е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва