Деловодна информация
00447
92-06-17 14/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
00447-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция по вписванията 131282355
ул. Елисавета Багряна № 20
София BG 1111 България
Сияна Кръстева +359 29486171
siyana.krasteva@registryagency.bg +359 29486194

Интернет адрес/и

www.registryagency.bg

http://profile.registryagency.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile.registryagency.bg/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури“
90911000      
Услуги

Предоставяне на услуги по хигиенизиране на работни и сервизни помещения в сгради, ползвани от Агенция по вписванията в 16 града, разпределени съответно в обособени позии.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
80597.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция повписванията в град София 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "Елисавета Багряна" № 20

С цел оптимизиране на разходите и подобряване качеството на почистване и хигиенизиране на помещенията, в които работят служители на Агенция по вписванията /АВ/, се търси външен специализиран изпълнител на дейността. Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. София, ул. „ Ел. Багряна“ № 20 - сграда Агенция по вписванията. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени в техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
28800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция повписванията в град Бургас 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90910000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас, ул. „Жени Патева“ №1

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Бургас, ул. „ Жени Патева“ № 1. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Враца 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

гр. Враца, ул. „Стамболийски“ №7

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр.Враца. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени в техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4080.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Габрово 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90910000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово, ул.“Лазар Донков“ №5

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Габрово. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2480.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Ловеч 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 41

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Ловеч. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени в техническите спецификации
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1920.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Плевен 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Плевен, ул.“Хаджи Димитър“ № 2

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Плевен, ул. „ Хаджи Димитър“ № 2. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2416.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Русе 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе, , ул.“Църковна независимост“ № 16, ет. 3 и ет. 5

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Русе. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5360.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Разград 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр. Разград, ул. „Н. Вапцаров“ №4 и Помещения, находящи се в Съд.палата - гр. Разград, пл. „Независимост“№ 2, ет.1

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Разград. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1520      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Силистра 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

гр. Силистра, ул. “Хр. Смирненски“ № 2, ет.2

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр.Силистра. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4320.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Търговище 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG334

гр. Търговище, ул.“Ст. Караджа“ № 1

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр.Търговище. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1635.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Шумен 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

гр. Шумен, ул. „Съединение“ №107, ет. 2

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Шумен. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
865.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Добрич 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

гр. Добрич, ул.“Независимост “ № 12, ет. 3

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Добрич. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4160.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Смолян 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян, бул. „България“ №14

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Смолян. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1936.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Стара Загора 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

гр. Ст. Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 108, ет. 1 и ет. 8

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Стара Загора. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3960.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Пловдив 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив, ул.“Шести септември“ № 152

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Пловдив. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9865.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията в град Карлово 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Карлово, бул.“Освобождение“ № 4, ет. 1

Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работните и сервизни помещения в сградата, находящи се в гр. Карлово. Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи, при спазване на условията, изискванията и обема на дейностите, посочени по-долу.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
880      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изисквания за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За Обособена позиция 1:
Списък на изпълнените услуги за последните три години;Опис - декларация на притежаваната техника, която ще бъде ползвана за изпълнение на обществената поръчка.
Списък на персонала, който ще бъде наличен за изпълнение на обществената поръчка.
За обособени позиции от 2 до 16
Списък на изпълнените услуги за последните три години;Опис - декларация на притежаваната техника, която ще бъде ползвана за изпълнение на обществената поръчка.


За Обособена позиция 1:
Участникът трябва да е изпълнил поне три услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години предхождащи датата за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейността.
Участникът следва да притежава необходимата техника за изпълнение на обществената поръчка, като представи декларация за притежаваната от него професионална техника за почистване.
Участникът следва да разполага с три прахосмукачки с мощност от минимум 2000 W, които следва да бъдат налични на обекта за периода на договора.
Участникът следва да осигури по шест човека на ден за изпълнение на дейностите.
За обособени позиции от 2 до 16:
1. Участникът трябва да е изпълнил поне три услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години предхождащи датата за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която е учреден участникът или е започнал дейността.
2. Участникът следва да притежава необходимата техника за изпълнение на обществената поръчка, като представи декларация за притежаваната от него професионална техника за почистване.
Под идентичен или сходен предмет на услугата се разбира почистване на офиси и бизнес сгради; почистване на административни сгради с приблизително същите параметри на помещенията за конкретната обособена позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/11/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. "Елисавета Багряна" № 20

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


обществената поръчка се възлага ежегодно

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва