Деловодна информация
01256
РИВ16-ДИ05-219 11/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
01256-2016-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Изгрев 0006963270550
ул. Атанас Далчев 12
София BG411 1113 България
Станислава Колева +359 2970-1012
info@so-izgrev.bg +359 2871-0159

Интернет адрес/и

http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/

http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/index.php?option=com_content


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.so-izgrev.bg/NEW_SITE/index.php?option=com_content&view=category&id=124&Itemid=414
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който ще извърши: Услуга по доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на район "Изгрев"
55321000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който ще извърши: Услуга по доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на район "Изгрев".
Място на изпълнение на поръчката за доставка на хранителни продукти франко складовете на общинските детски заведения на територията на район „Изгрев“ е както следва:
ж.к . "Изток"
ОДЗ № 23 - ул. "Юрий Гагарин" № 14,
ОДЗ № 29 - ул. "Тодор Стоянов" № 18,
ЦДГ № 133 - ул. "Еужен Поатие" № 1,
ДЯ № 36 - ул. "Тодор Стоянов" № 15.
ж.к. "Дианабад"
ОДЗ № 30 - бул. "Никола Габровски" № 26,
ОДЗ № 34 - ул. "Владимир Трендафилов" № 5,
ОДЗ № 49 - ул. "Пимен Зографски" № 5.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
424885.89      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55321000      
55511000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

съгласно документацията

съгласно документацията
Критериите по-долу
 
ДА Качество на Техническото предложение    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
424885.89      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изискване за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност към участниците/ кандидатите по настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник трябва да е реализирал:
минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева, от който 250 000 (двеста и яетдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.
* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на едро на хранителни стоки /продукти/
Участникът трябва да разполага с минимум 2 /две/ специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставката. Транспортните средства предвидени от участника за доставка на продукти от животински произход трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМ.
Участниците следва да разполагат с обект за търговия на едро с всички хранителни продукти, обект на поръчката, регистриран по реда на чл. 12 от ЗХ.
Участникът трябва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент и сертификат ISO 22000:2005 или еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/11/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/11/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ул. Атанас Далчев 12

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


12 месеца

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва