Деловодна информация
4868
ДО-02-09 07/10/2016 (дд/мм/гггг)
не
4868-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Директор на ,,Информационен център на Министерството на отбраната'' 129010545
ул.,,Г.С.Раковски'' № 106
София BG411 1000 България
Станимир Христов +359 295311207
snm1@abv.bg +359 00000

Интернет адрес/и

www.armymedia.bg.

http://armymedia.bg/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://armymedia.bg/profil-na-kupuvacha/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Информационна политика

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на прогрaмата на военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и интернет’’
64214100      
Услуги

“Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на прогрaмата на военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и интернет’’. ВТК да се излъчва на спътник, който покрива територията на България, Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия Изток. Да се осигури разпространение през интернет включително за Афганистан.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64228000      
64214100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на програмата на военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и интернет.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В процедурата може да участва лице, което отговаря на условието на чл.
10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на
Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са
налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да разполагат с удостоверение за регистрация в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна спътникова радио служба.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през последните
три приключили финансови години в зависимост от датата, на която са
създадени или са започнали дейността си.


Участниците следва да са реализирали минимален оборот от 264 000 лв. без
ДДС, в сферата попадаща в обхвата на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата).
2. Участникът следва да представи удостоверение, което е издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.
3. Списък – декларация с описание на техническото оборудване, с което разполага фирмата за изпълнение на поръчката /оборудване, техническите съоръжения/.
4. Участникът трябва да представи заверено копие от документ, доказващ че ползват сателитен капацитет от спътников оператор. Използваният спътник трябва да покрива зоните на Балканския полуостров, цяла Европа и част от Близкия Изток. Да се осигури разпространение през интернет включително за Афганистан.
6. Проект на споразумение за ниво на обслужване /SLA/.
7. Презентация на дейността и техническия капацитет на участника на хартиен и електронен носител.
8. Необходими лицензии и разрешителни от КРС и останалите компетентни органи за предоставяне на телекомуникационни услуги през спътник на територията на Р България.
9. Участникът трябва да представи заверено копие от разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна спътникова радио служба. Разрешението следва да бъде издадено от Комисията за регулиране на съобщенията.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно техническата спецификация от документацията за участие.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 2 % от
стойността на същия без ДДС.
Срокът за изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/10/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/10/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.София, ул.Г.С.Раковски'' № 106

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При изготвяне на офертата, участниците следва да декларират, че са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.Участниците
могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд, които са в сила в Република България и относими към
предмета на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция
по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:
www.nap.bg
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство
на околната среда и водите: 1000 София, ул. "Уйлям Гладстон" № 67,
Телефон: 02/ 940 6000. интернет адрес: http://www3 .moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на
труд: Министерство на труда и социалната политика, София 1051, ул.
Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001, интернет адрес:
УНП: da97108f-c906-4446-95ef-611caf81269c 6
Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)
http://www.mlsp.government.bg. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда": София 1000, бул. „Дондуков" № 3, телефон: 02/ 8101 759; 0700 17
670; e-mail: secr- idirector@gli.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/10/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва