Деловодна информация
00616
156 27/09/2016 (дд/мм/гггг)
не
00616-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Якоруда 000025039
ул.Васил Левски 1
Якоруда BG413 2790 България
Емигюл Коренарска +359 07442-2328
oba_yda@abv.bg +359 07442-2628

Интернет адрес/и

http://yakoruda.gateway.bg.

http://yakoruda.gateway.bg/page.php?category=116.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://yakoruda.gateway.bg/page.php?category=116.
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„
45233120      DA33, JA04
Строителство

Целта на обществената поръчка е изготвяне на технически проект за възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци, чрез възстановяване и замяна на конструктивни и геометрични елементи и съоръжения.За изпълнение обекта на поръчката се предвижда етапност на изпълнение на строителството, въз основа на изготвения технически проект. За реализирането му, обаче е осигурено частично финансиране. Предвид това, строителството на обекта е разделено и ще се осъществи на три етапа–първи, втори и трети.Третият етап настроителството, от км 0+1 400 до км. 4+715, се поставя под условие за “отложено изпълнение”, съгласно предвидената в чл. 114 от ЗОП възможност, поради обективна липса на финансов ресурс. Неговото изпълнение ще започне след осигуряване от Възложителя на необходимите финансови средства за изпълнение
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3420000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      DA33, JA04
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

община Якоруда

Целта на обществената поръчка е изготвяне на технически проект за възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци, чрез възстановяване и замяна на конструктивни и геометрични елементи и съоръжения.За изпълнение обекта на поръчката се предвижда етапност на изпълнение на строителството, въз основа на изготвения технически проект. За реализирането му, обаче е осигурено частично финансиране. Предвид това, строителството на обекта е разделено и ще се осъществи на три етапа – първи, втори и трети етап.Третият етап на строителството, от км 0+1 400 до км. 4+715, се поставя под условие за “отложено изпълнение”, съгласно предвидената в чл. 114 от ЗОП възможност, поради обективна липса на финансов ресурс. Неговото изпълнение ще започне след осигуряване от Възложителя на необходимите финансови средства за изпълнение
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    60
Срок за изпълнение на поръчката    10
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предлагана цена    30
II.2.6) Прогнозна стойност
3420000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При участници обединения, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на минимум втора група строежи от трета категория.
Участникът, избран за изпълнител следва да представи, преди подписване на договора, заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Лично съсътояние на участниците:1. Основания за задължително отстраняване: Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; освен ако размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 55 ал. 1 от ЗОП
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът, избран за изпълнител следва да представи, преди подписване на договора:
1.Копие на годишните финансови отчети или техни съставни части, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която изпълнителят е установен, същите не следва да се представят;
2.Копие на Застраховка Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, съгл. чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на категорията на обекта на обществената поръчка.
Чуждестранните участници следва да притежават еквивалентна застраховка за професионална отговорност за вреди на участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията им, която да покрива минимум рисковете и минималните застрахователни суми, предвидени в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 2004 г.).
Когато по основателна причина, участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


За последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, участниците да са реализирали минимален общ оборот и оборот в сферата на строителството, изчислен на база годишните обороти, в размер на минимум 6 000 000.00 (шест милиона) лв.
2. Участниците, следва да притежават и да поддържат, валидна застраховка съгл. чл.171 от ЗУТ, Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Минималната застрахователна сума, следва да съответства на категорията на обекта, трета категория, съгласно чл. 5 ал. 1 и 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Чуждестранните участници следва да притежават еквивалентна застраховка за професионална отговорност за вреди на участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията им, която да покрива минимум рисковете и минималните застрахователни суми, предвидени в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 2004 г.).
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
Поради естеството на настоящата обществена поръчка, именно изпълнение на проектиране и строителство, възложителят указва на участниците, че застраховката, съгл. чл.171 от ЗУТ, Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, следва да се представи от строителя и проектанта.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, избран за изпълнител следва да представи, преди подписване на договора:
1.Списък на проектиране и строителство, изпълнено през последните 3 съответно 5 години, считано от датата на подаване на офертите, което е с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, чрез посочване при проектирането на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, а при строителството чрез: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
2.Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, в който е посочено образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, упоменати в минималните изисквания, в това число и Професионална автобиография на лицата (по образец на участника).
3.Декларация за техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя. Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правно основание за периода на поръчката.
4.Копия на Сертификати за въведена система ISO 9001:2008 или еквивалент и Система за управление на околната среда ISO 14001:2008 или еквивалент, които са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.


1.Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите –дейности за изготвяне на технически проект, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка – ново строителство, и/или ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и съоръжения на пътната инфраструктура и/или други еквивалентни дейности и Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертите – строителство, с предмет и обем, идентично или сходно с тези на настоящата обществена поръчка – за ново строителство, и/или ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и съоръжения на пътната инфраструктура и/или други еквивалентни дейности или инженеринг, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка, а именно: ново строителство, и/или ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и съоръжения на пътната инфраструктура и/или други еквивалентни дейности 2. Участникът да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както следва:Минималните изисквания към състава на екипа за проектиране:А). Проектант по част „Пътна” - 1 (един) брой:Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);Специфичен опит: да е участвал като проектант по част „Пътна“ в проектирането на минимум 2 (два) обекта, сходни с предмета на обществената поръчка ново строителство, и/или ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и съоръжения на пътната инфраструктура и/или други еквивалентни дейностиБ). Проектант по част „Конструктивна” - 1 (един) брой:Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Транспортно строителство” / „Пътно строителство” / „Промишлено и гражданско строителство” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);Специфичен опит: да е участвал като проектант по част „Конструктивна“ в проектирането на минимум 2 (два) обекта, сходни с предмета на обществената поръчка за ново строителство, и/или ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и съоръжения на пътната инфраструктура и/или други еквивалентни дейностиВ). Проектант по част „Геодезия” - 1 (един) брой:Професионална област (квалификация): инженер-геодезист, специалност „Геодезия” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);Специфичен опит: като проектант по част „Геодезия“ в проектирането на минимум 2 (два) обекта, сходни с предмета на обществената поръчка за ново строителство, и/или ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и съоръжения на пътната инфраструктура и/или други еквивалентни дейностиОписаните по-горе експерти следва да притежават валиден документ за пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1, ал. 5 от ЗУТ при условията и реда на ЗКАИИП, в своята област към датата на подаване на офертите, издаден от Камара на инженерите в инвестиционното пректиране или еквивалентен документ за участниците – чуждестранни лица.Минимален състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на СМР:
А). Инженер по част „Пътна” (Техически ръководител на обекта) - 1 (един) брой:Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);Общ професионален опит по специалността: минимум 5 (пет) години;Специфичен опит: технически ръководител/ръководител на минимум 2 (обекта), сходни с предмета на обществената поръчка ново строителство..прод..в доп.инф.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определеният изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечат изпълнението на договора.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 1 % от стойността му и е със срок на валидност 3 години. В срок от 5 работни дни от изпълнението на първия етап от обекта, Възложителят освобождава 0,5% от стойността на гаранцията за изпълнение. Останалата част от гаранцията, в размер на 0,5%, ще бъде освободена в срок от 5 работни дни след въвеждане в експлоатация на целия обект.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума;2. банкова гаранция;3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Якоруда: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900
Титуляр на сметката: Община Якоруда
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/10/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Якоруда, ул.Васил Левски 1, сградата на Община Якоруда

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

...прод...и/или ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и съоръжения на пътната инфраструктура и/или други еквивалентни дейности Б). Инженер по част: „Геодезия” - 1 (един) брой: Професионална област (квалификация): инженер - геодезист, специалност „Геодезия” или аналогична специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност); Общ професионален опит по специалността: минимум 5 (пет) години;
Специфичен опит: минимум 2 (обекта), сходни с предмета на обществената поръчка за ново строителство, и/или ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и съоръжения на пътната инфраструктура и/или други еквивалентни дейности.
В). СПЕЦИАЛИСТ ЗА КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО/ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО – Висше/средно образование с професионална квалификация „строителен инженер” /”строителен техник” или еквивалентна; минимум 2 (две) години опит на длъжност, свързана с контрол по качеството при изпълнение на СМР. Да притежава валидно Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. Опит като контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на минимум 2 (обекта), сходни с предмета на обществената поръчка ново строителство, и/или ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и съоръжения на пътната инфраструктура и/или други еквивалентни дейности.
СПЕЦИАЛИСТ БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ /ЗБУТ/ – Висше/средно образование с професионална квалификация „строителен инженер”/”строителен техник” или еквивалентна. Да притежава валидно Удостоверение за да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ и/или Наредба РD -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент. Опит като Координатор по безопасност и здраве в строителството на минимум 2 (обекта), сходни с предмета на обществената поръчка ново строителство, и/или ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и съоръжения на пътната инфраструктура и/или други еквивалентни дейности. Членовете на екипа на един участник не могат да бъдат включени в офертата на друг/и участник/ици. Ако Възложителят установи наличие на такова обстоятелство, ще отстранява участниците, подали тези оферти.
В случай че експерт/експерти, не е служител/работник на участника, този експерт се явява като трето лице в офертата на участника. 3. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва:
- 1 бр. мини багер; - 1 бр. валяк бандажен;- 1 бр. пневмоколесен валяк;- 1 бр. асвалтополагаща машина 4. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен и Система за управление на околната среда ISO 14001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация проектиране и строително-монтажни работи;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва