Деловодна информация
425МБАЛ Света Петка АД гр.Видин
3313 16/09/2016 (дд/мм/гггг)
не
425-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за актевно лечение Света Петка АД 105515902
ул.Цар Симеон Велики 119
Видин BG311 3700 България
Евгения Нешева +359 094606025
mbal_vidin@abv.bg +359 094606025

Интернет адрес/и

www.mbal-vidin.com

www.mbal-vidin.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.mbal-vidin.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

лечебно заведение за болнична помощ

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“ДОСТАВКА НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ С ТРАНСПОРТ И ОБОРУДВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПЕТКА” АД – ГРАД ВИДИН”
09123000      
Доставки

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18ал.1, т.12 от ЗОП във вр. чл.178 от ЗОП – публично състезание за ДОСТАВКА НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ С ТРАНСПОРТ И ОБОРУДВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПЕТКА” АД – ГРАД ВИДИН 1. Доставките на компресиран природен газ (КПГ) за нуждите на котелната инсталация на МБАЛ „Света Петка” АД . Доставките следва да се извършват през отоплителен сезон от 01.11.2016г. до 31.10.2017г. Прогнозно количество на доставките за периода на договора- 117 643 / сто и седемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и три/нормални куб.м. компресиран природен газ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
132838      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09123000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311


Критериите по-долу
 
ДА предложена довабка към цената    100
Цена
0
II.2.6) Прогнозна стойност
132838      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Списък на доставките /по образец/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на датите, стойностите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Последното се предоставя под формата на референция, издадена от получателя.
1.участниците да представят минимум 1 / една/ препоръка за добро изпълнение по договор с предмет, еднакъв или сходен на предмета на настоящата поръчка, необходима за доказване на признат опит в съответния сектор.
2Декларация, съдържаща списък с оборудване, машини и технически съоръжения, с които разполага кандидата- по образец;
3. Удостоверение за одобрение на пътно превозно средство, превозващо опасни товари- заверено копие.
4. Сертификат/лиценз за търговия с горива в съответствие с предмета на обществената поръчка- заверено копие;
5. Сертификат, издаден от Акредитирани институции или Агенции за управление на качеството по БДС EN 14214 AC : 2004/ БДС 17400/ 1998, или еквивалент, издаден на името на участника, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. /заверено копие/;
6. Пълномощно /Оторизация/ за продажба на горивото / природен газ/, съгласно Техническата спецификация, издадено на името на участника от производителя или негов упълномощен представител за територията на РБ, придружена с превод на български език, в случай че участникът не е производител.
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б.„в” от ППЗОП за приемане условията на договора - Образец
г) декларация за срока на валидност на офертата - Образец ;
д) Декларация за запознаване с условията в документацията – Образец
Техническото предложение се изготвя от участниците по съответния образец на Възложителя – образец № 10.
2. Ценово предложение - Образец .
Участника представя отделен плик „Предлагани ценови параметри”.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/10/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/10/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

заседателна зала МБАЛ "Света Петка" АД, гр.Видин, ул.Цар Симеон Велики № 119, Административен корпус

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197, ал.1 и сл. от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/09/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва