Деловодна информация
00120
39-79 30/08/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
30/08/2016 (дд/мм/гггг)
00120-2016-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД 130344823
бул. Васил Левски № 54
София BG411 1142 България
Роман Райчев +359 29885905
sbrnk@rehabilitation.bg +359 29876121

Интернет адрес/и

http://nkrehabilitation.bg/

http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осигуряване на физическа охрана на обекти на "СБР-НК" ЕАД“
79713000      
Услуги

Дейностите в обхвата на поръчката са: Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на всички сгради, прилежащи имоти и терени, заедно с намиращите се в тях движими вещи и ценности с цел недопускане на нерегламентирани действия върху тях, за всеки един от обектите описани в Техническите спецификации; Осигуряване на пропускателния режим и спазването на установените във всеки един обект вътрешни правила и ред; Недопускане и предотвратяване на кражби, грабежи, изнасяне на активи и др. на територията на всеки един от обектите; Осигуряване на защита от посегателство на служителите, посетителите и пациентите на „СБР – НК“ЕАД във всеки един от обектите;Предприемане на адекватни охранителни действия при откриване на безконтролни пакети и багажи, както и при получаване на сигнали за терористични актове, поставени взривни устройства и други кризисни ситуации на територията на охраняваните обекти;Оказване на съдействие при сигнали получени от обекти, оборудвани с технически системи за сигурност
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
570000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

1. Централен офис на "СБР-НК" ЕАД– София; 2. Филиал Банкя; 3. Филиал Баня – Карловско; 4. Филиал Вършец; 5. Филиал Сандански; 6. Филиал Хисар; 7. Филиал Момин проход; 8. Вила "Романтика", с. Костенец.

Предметът на поръчката включва осигуряване на физическа охрана на следните обекти на Възложителя: 1. Централен офис – София – 1 пост; 2. Филиал Банкя – 2 поста; 3. Филиал Баня – Карловско – 2 поста; 4. Филиал Вършец – 1 пост; 5. Филиал Сандански – 1 пост; 6. Филиал Хисар – 3 поста; 7. Филиал Момин проход – 1 пост; 8. Вила „Романтика“, с. Костенец – 1 пост.
Критериите по-долу
 
ДА „Организация на персонала”    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
570000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

да


след тригодишен период
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в обществената поръчка трябва да притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД за територията в която се намират обектите, посочени в Техническите спецификации.
За доказване на съответствието с изискването участникът трябва да попълни съответната графа на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП всеки участник в процедурата трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни обороти, както е указано по-долу. Съответствието с този критерий се доказва с попълване на съответната графа на образеца на ЕЕДОП;
2. Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП всеки участник в процедурата трябва да има застраховка "Професинална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, както е указано по-долу. Съответствието с този критерий се доказва с попълване на съответната графа на образеца на ЕЕДОП.


1. Всеки участник в процедурата трябва да е реализирал минимален общ оборот от 1 000 000 лева за последните три приключили финансови години;
2. Всеки участник в процедурата трябва да има валидна застраховка "Професионална отговорност" с покритие, отговарящо на обема и характера на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. б). от ЗОП всеки участник в процедурата трябва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 години от датата на подаване на офертата, както е указано по-долу. Съответствието с този критерий се доказва с попълване на съответната графа на образеца на ЕЕДОП;
2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП всеки участник в процедурата трябва да има внедрена система за управление на качеството с обхват, сходен с предмета на поръчката, както е посочено по-долу. Съответствието с този критерий се доказва с попълване на съответната графа на образеца на ЕЕДОП.


1. Всеки участник в процедурата трябва да е изпълнил минимум 3 услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 години считано от датата на подаване на офертата.
Под „идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка” се разбира изпълнение на охранителни дейности.
2. Всеки участник в процедурата трябва да има внедрена система за управление на качеството с обхват, сходен с предмета на поръчката, по стандарт ISO 9001 или еквивалентен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, трябва да представи гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора. Гаранцията се представя по един от следните начини, по избор на изпълнителя:
1. парична сума;
2. банкова гаранция - валидна най-малко за срока на договора + 30 дни; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Цената по договора за обществена поръчка може да бъде изменена при промяна в размера на минималната работна заплата за страната, като страните по договора уточняват със споразумение месечната цена на физическата охрана за календарната година. Изменението на цената по предходното изречение ще бъде извършено пропорционално на увеличения разход на Изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/10/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/10/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

гр. София, бул. "Васил Левски" № 54

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


след тригодишен период

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Източник на финансиране: собствени средства на възложителя. Заплащането ще се извършва по банков път след изтичане на съответния месец в срок от 30 (тридесет) дни от получаване от Възложителя на фактура в оригинал, въз основа на подписан двустранно приемно – предавателен протокол за одобряване на осъществените от изпълнителя дейности по извършване на услугата. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена. В изпълнение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществената поръчка участник, когато: 1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е еабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Възложителят може да не отстрани участник, за когото е налице едно или повече от горепосочените обстоятелства само при условията на чл. 56 от ЗОП.
Съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят ще отстрани участник, който е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато участникът е обединение, той трябва да представи заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедура може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневен срок от публикуването в Регистъра на обществените поръчки на обявлението.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва