Деловодна информация
00274
ОП-10 29/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
00274-2016-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Руен 000057211
село Руен. ул. Първи май 18
село Руен BG341 8540 България
Цветелина Стойчева +359 5944-6233
obstina_ruen@mail.bg +359 5944-6476

Интернет адрес/и

www.obstinaruen.com

http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha/00274-2016-0007.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТИ И РАЗПИСАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
60000000      
Услуги

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, както до училищата, където ще се осъществява тяхното обучение така и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
79196      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
4

II.2) Описание 1

"Специализиран превоз на учениците на СОУ "Елин Пелин" с. Руен - 52 км. пробег по разписание 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Руен

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, до СОУ "Елин Пелин" с. Руен и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19767.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Специализиран превоз на учениците на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак - 58км. пробег по разписание" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Руен

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, до ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22382.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчю" с. Топчийско - 60км. пробег по разписание" 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Руен

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, до ОУ "Реджеп Кюпчю" с. Топчийско и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
23154      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Специализиран превоз на учениците на ОУ "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид - 36км. пробег по разписание" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Руен

Предметът на поръчката включва осигуряване на специализиран автомобилен превоз на учениците на територията на Община Руен, до ОУ "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид и обратно към местоживеенето им. Превозът ще се осъществява по предварително маршрутно разписание при спазване на всички нормативни изисквания, свързани с дейността.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13892.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/06/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - Лиценз на Общността. Лицензираните превозвачи могат да осъществяват превоз на пътници и товари на територията на Република България само с моторни превозни средства, за които има издадени удостоверения за обществен превоз на пътници или товари, освен в случаите, когато превозите се извършват с лиценз на Общността, в съответствие с разпоредбите на чл.6, ал.1 и чл.7а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
Изпълнението на изискването Възложителят изисква да се докаже с представяне на копие на валиден Лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България с приложено удостоверение за обществен превоз на пътници или товари за всяко превозно средство, включено към Лиценза, с което/които превозвачът предлага да извършва дейността или копие на валиден лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, като приложи заверено копие на лиценза на Общността за всяко превозно средство, с което предлага да извършва дейността. Поставеното изискване е в съответствие с разпоредбата на чл.60, ал.2 от ЗОП.
Лицензът на Общността е валиден и за превозите на територията на Република България – чл.6, ал.4 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/.
Забележка: В случай на участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор, в това число годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност, се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическите и финансови възможности на участниците в обществената поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.През последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил услуги с предмет и обем, идентични или сходни * с тези на предмета на обществената поръчка;
2.Участниците следва да разполагат минимум със следните собствени, наети или лизингови пътни превозни средства, включително резервни такива (съгласно техническата спецификация), с които да извършват превозите;
3.Участникът следва да разполага с технически лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, водачи на автобуси.


1.Под „Услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на обществената поръчка”, следва да се разбира – извършване на обществен превоз на пътници;
2.За обособена позиция 1:
- ППС с поне 56 седящи места без мястото на водача по маршрута с. Руен - с. Ябълчево - с. Руен
- ППС с поне 56 седящи места без мястото на водача по маршрута с. Руен - с. Преображенци - с. Руен.
За съответната обособена позиция участникът следва да осигури резервен автобус, отговарящ напълно на изискванията на възложителя за съответните маршрути, включени в позицията.
За обособена позиция 2:
- ППС с поне 37 седящи места без мястото на водача по маршрута с. Трънак – с. Каравельово – с. Трънак и по маршрута с. Трънак – с. Соколец – с. Трънак
- ППС с поне 39 седящи места без мястото на водача по маршрута с.Трънак – с. Билка – с. Трънак
За съответната обособена позиция участникът следва да осигури резервен автобус, отговарящ напълно на изискванията на възложителя за съответните маршрути, включени в позицията.
За обособена позиция 3:
- ППС с поне 52 седящи места без мястото на водача по маршрута с. Топчийско- с.Припек- с.Топчийско
- ППС с поне 48 седящи места без мястото на водача по маршрута с. Топчийско-с.Мрежичко- с.Топчийско.
За съответната обособена позиция участникът следва да осигури резервен автобус, отговарящ напълно на изискванията на възложителя за съответните маршрути, включени в позицията.
За обособена позиция 4:
- ППС с поне 37 седящи места без мястото на водача, който ще изпълнява превоза на учениците по маршрута с. Сини рид - с. Рожден - с. Сини рид.
За съответната обособена позиция участникът следва да осигури резервен автобус, отговарящ напълно на изискванията на възложителя за съответните маршрути, включени в позицията;
3. За обособена позиция 1:
- 2 броя водачи, които да притежават най-малко две години професионален опит като водач на автобус и да са на възраст не по-малко от 25 години.
За обособена позиция 2:
- 2 броя водачи, който да притежава най-малко две години професионален опит като водач на автобус и да е на възраст не по-малко от 25 години.
За обособена позиция 3:
- 2 броя водачи, които да притежават най-малко две години професионален опит като водач на автобус и да са на възраст не по-малко от 25 години.
За обособена позиция 4:
- 1 брой водач, който да притежава най-малко две години професионален опит като водач на автобус и да е на възраст не по-малко от 25 години.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно Техническа спецификация, неразделна част от документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Условията по гаранцията за изпълнение са описани в документацията на настоящата обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/09/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

село Руен, ул. Първи май 18, Община Руен, етаж втори - Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящата обществена поръчка обхваща още една позиция: №5 „Специализиран превоз на учениците на с. Скалак – 10 км. пробег по разписание”, която ще бъде възложена по реда валиден за нейната индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез сключване на договор за възлагане на обособената позиция. Стойността на обособената позицията не надхвърля 156 464 лв. както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното и обстоятелството, че прогнозната стойност на обособената позиция е 3 859, 00 (три хиляди осемстотин петдесет и девет) лева без вкл. ДДС , същата ще бъде възложена по реда на чл. 20, ал.4 от ЗОП, а именно – директно.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва