Деловодна информация
00109
ИЗ-00-2158 01/08/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
01/08/2016 (дд/мм/гггг)
00109-2016-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Благоевград 000024695
пл. Георги Измирлиев №1
Благоевград BG413 2700 България
Радостина Илиева - Младши юрисконсулт +359 73867714
rilieva@blgmun.com +359 73884451

Интернет адрес/и

www.blgmun.com

http://www.blgmun.com/cat175/2521/Zop-2016-21.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.blgmun.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт и и
70000000      
Услуги

„Избор на изпълнител за изготвяне на обсл.за установяване на техн. характ., свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал.2 от ЗУТ и съст. на техн. паспорт и избор на изпълнител за изготв.на обследване за енергийна ефективност” по проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, по обособени позиции:Об. поз. 1: „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал.2 от ЗУТ и съст. на техн. паспорт за обектите в Прилож. № 1”Об.поз. 2:Избор на изпълнител за изготв. обследване за ен.ефект. за обектитe Прилож. 1
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
182974.26      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт за обектите в Приложение 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Благоевград

Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, ще се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Обследването ще послужи за:
а) установяване на конструктивната устойчивост на сградата;
б) даване на предписания и препоръки за изготвяне на техническа документация съобразно допустимите за финансиране дейности;
в) изготвяне на технически паспорт на съответната сграда;
г) даване на предписания и определяне на график за изпълнението на други ремонтни дейности, които не са допустими за получаване на финансова помощ, но изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата
В случай че липсва първична техническа документация, обследването ще включва и възстановяването й в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания.
Възстановената документация ще послужи за последващо изработване на техническата документация за нуждите на обновяването, както и при обследване за енергийна ефективност на обектите.
Обектите, за които ще се извърши услугата са:
1. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Арсени Костенцев” № 4, 6-8;
2. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Арсени Костенцев” № 10, 12, 14;
3. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Аргир Манасиев” № 1, вх. А и вх. Б;
4. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 6, вх. А и Б;
5. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Христо Ботев” № 2, 4, 6;
6. Сграда с административен адрес гр. Благоевград ул. „Марица” № 13;
7. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий” № 16;
8. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий” № 27;
9. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „ Ангел Кънчев” № 18, 20, 22 ;
10. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови” № 68;
11. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови” № 70;
12. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски” № 24;
13. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Хилендар” № 1;
14. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 49 А;
15. Сграда с административен адрес гр. Благоевград ул. „Иван Михайлов” № 8;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
128081.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект “Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”, финансиран по “Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Дог. за услуга влиза в сила след подписването му от двете страни.В случай, че финансирането не е осигурено към момента на подписването на дог. от двете страни, то дог. ще влезе в сила след осигуряване на финансирането.Ако след изтичане 3-месечен срок от подписването на дог. за услуга, финансирането все още не е осигурено, всяка от страните може да поиска прекратяване на дог. без предизвестие.

II.2) Описание 1

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за енергийна ефективност за обектите в Приложение № 1” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71312000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Благоевград

Обследването за енергийна ефективност се възлага на външен изпълнител, който ще бъде избран от общината по реда на ЗОП.
Обследването за енергийна ефективност предписва необходимите енергоспестяващи мерки за постигане на съответствие с изискванията за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на раздел II "Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради" от ЗЕЕ и при условията и по реда, определени от Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В съответствие с изискванията на тази наредба докладът за енергийното обследване трябва да представи формирани алтернативни пакети от мерки със съответстваща технико-икономическа и екологична оценка. Обектите, за които ще се извърши услугата са:
1. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Арсени Костенцев” № 4, 6-8;
2. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Арсени Костенцев” № 10, 12, 14;
3. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Аргир Манасиев” № 1, вх. А и вх. Б;
4. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 6, вх. А и Б;
5. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Христо Ботев” № 2, 4, 6;
6. Сграда с административен адрес гр. Благоевград ул. „Марица” № 13;
7. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий” № 16;
8. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий” № 27;
9. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „ Ангел Кънчев” № 18, 20, 22 ;
10. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови” № 68;
11. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови” № 70;
12. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски” № 24;
13. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Хилендар” № 1;
14. Сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 49 А;
15. Сграда с административен адрес гр. Благоевград ул. „Иван Михайлов” № 8;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54892.28      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект “Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”, финансиран по “Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Дог. за услуга влиза в сила след подписването му от двете страни.В случай, че финансирането не е осигурено към момента на подписването на дог. от двете страни, то дог. ще влезе в сила след осигуряване на финансирането.Ако след изтичане 3-месечен срок от подписването на дог. за услуга, финансирането все още не е осигурено, всяка от страните може да поиска прекратяване на дог. без предизвестие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем идентични и сходни с тези на почъката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, както следва:За обособена позиция 1 и 2- не по-малко от 2 (две) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, със съответно относими към тях доказателствa за извършената услуга.
2.Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката: За обособена позиция №1:За обособена позиция 1 изготвянето на технически паспорти на сгради се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. В случай, че участник в изпълнение на поръчката е консултант, се посочват включените в състава му физически лица, упражняващи технически контрол по отделни части, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.В ЕЕДОП се посочват поименно лицата, които ще съставят отделните части на техническия паспорт по следните части: Част "Конструкции"; Част "ВиК"; Част "Електро"; Част "ОВК"; Част "Геодезия"; Част "Архитектура"; Част „Пожарна безопасност”. В случай, че участник в изпълнение на поръчката е екип от проектанти, в качеството им на физически лица, в състава им следва да са включени проектанти с пълна проектантска правоспособност и правоспособен архитект, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, по следните части: Част "Конструкции"; Част "ВиК"; Част "Електро"; Част "ОВК"; Част "Геодезия"; Част "Архитектура"; Част „Пожарна безопасност”.Участникът следва да предложи екип включващ специалист по съответната част:1. Проектант по част „Архитектура”– 2 бр. –, да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;2. Проектант по част “Конструктивна” – да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;3. Проектант по част „В и К” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;4. Проектант по част „ Електрическа” – да притежава пълна проектантска правоспособност и лиценз за изпълнението на този вид дейност;5. Проектант по част „ОВК” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/6. Проектант по част „Геодезия”– да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;7.Проектант по част „Пожарна безопасност” – да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; Ръководител екип за обособената позиция:Ръководител екип следва да бъде експерт част „Архитектура“;Всеки участник следва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати или еквивалентни мерки. За обособена позиция 2 обследването на енергийната ефективност следва да се извърши от оправомощени за това лица, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и да притежават издадени, валидни удостоверения от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. В ЕЕДОП се посочват поименно лицата, които ще извършват енергийното обследване. За изпълнение на услугата участникът следва да притежава собствен или нает екип, който е част от вписаните в удостоверението по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ лица, както следва:Инженер „Отопление, вентилация и климатизация, топлотехника” – 2 броя, от които един се посочва за ръководител екип Архитект или инженер-конструктор – 1 брой;Електроинженер – 1 брой Ръководител екип за обособената позиция:Ръководител екип следва да бъде експерт част „ОВК “.


1. Участникът трябва да е изпълнил успешно за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - за доставки и услуги, както следва:За ОП 1 и 2- не по-малко от 2 дейности с предмет и обем, дентични или сходни с тези на поръчката, със съответно относими към тях доказателствa за извършената услуга. Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на Списък на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени за период от 3 г. от датата на подаване на заявлението или на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.Под дейности с „предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката ” следва да се разбира услуги, свързани с: Обособена позиция 1: „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал.2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт”
Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за енергийна ефективност за обектите ”
;
2.Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката: За обособена позиция 1 изготвянето на технически паспорти на сгради се извършва от консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. В случай, че участник в изпълнение на поръчката е консултант, се посочват включените в състава му физически лица, упражняващи технически контрол по отделни части, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ.В ЕЕДОП се посочват поименно лицата, които ще съставят отделните части на техническия паспорт по следните части: Част "Конструкции"; Част "ВиК"; Част "Електро"; Част "ОВК"; Част "Геодезия"; Част "Архитектура"; Част „Пожарна безопасност”. В случай, че участник в изпълнение на поръчката е екип от проектанти, в качеството им на физически лица, в състава им следва да са включени проектанти с пълна проектантска правоспособност и правоспособен архитект, които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, по следните части: Част "Конструкции"; Част "ВиК"; Част "Електро"; Част "ОВК"; Част "Геодезия"; Част "Архитектура"; Част „Пожарна безопасност”.Участникът следва да предложи екип включващ специалист по съответната част:1. Проектант по част „Архитектура”– 2 бр. –, да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;2. Проектант по част “Конструктивна” – да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;3. Проектант по част „В и К” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;4. Проектант по част „ Електрическа” – да притежава пълна проектантска правоспособност и лиценз за изпълнението на този вид дейност;5. Проектант по част „ОВК” - да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/6. Проектант по част „Геодезия”– да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/;7.Проектант по част „Пожарна безопасност” – да притежава пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/; Ръководител екип за обособената позиция:Ръководител екип следва да бъде експерт част „Архитектура“;Всеки участник следва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати или еквивалентни мерки. За обособена позиция 2 обследването на енергийната ефективност следва да се извърши от оправомощени за това лица, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и да притежав
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и които отговарят на изискванията, посочени в ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие.Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от НК;Продълж. в доп. информация!
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/09/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

08/03/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/09/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Община Благоевград, зала №101

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП;
2.Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.
Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава 2% от стойността на договора. Гаранция за изпълнение може да се изисква и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни доставки, услуги или строителство по договора.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:1. парична сума;2. банкова гаранция;3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва