Деловодна информация
1073
12-01-12 01/08/2016 (дд/мм/гггг)
не
1073-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мъглиж 000817867
пл. Трети март №32
Мъглиж BG344 6180 България
Зорница Светославова +359 43213301
ob_maglizh@mail.bg +359 43212255

Интернет адрес/и

http://www.maglizh.com/

http://maglizh.bg/page/publichno_sastezanie_za_opredeliane_na_izpalnitel_na_obshtestvena_porachka_s_predmet_izpalnenie_na_e-808-1.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://maglizh.bg/page/publichno_sastezanie_za_opredeliane_na_izpalnitel_na_obshtestvena_porachka_s_predmet_izpalnenie_na_e-808-1.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ С. ВЕТРЕН, ОБЩИНА МЪГЛИЖ“
45000000      
Строителство

Предвижда се изпълнение на:Топлинно изолиране на външните ограждащи стени от външната страна с топлоизолационен материал от фасаден експандиран пенополистирол / EPS / с дебелина 100 mm с коефициент на топлопроводимост ??< 0,035 W/m.K, включително армирана мрежа, ъглови профили и водооткапи, шпакловка и минерална мазилка.Топлоизолация на покрив от минерална вата с дебелина 120 mm и с коефициент на топлопроводност ? = 0,037 W/mK и пароизолационно фолиоТоплоизолация на под от високоплътен екструдиран пенополистирол за подове / XPS / с дебелина 70 mm с коефициент на топлопроводност ? = 0,028 W/mK, армирана циментова замазка подова настилка от линолеум
Доставка и монтаж на топловъздушни камини на твърдо гориво – пелети с топлинна мощност до 10 kW.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
296950.5      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Община Мъглиж

Предмет на обществената поръчка е „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на целодневна детска градина „Здравец“ с. Ветрен, община Мъглиж. Обследваният обект се намира в централната част на с. Ветрен, общ. Мъглиж. Предвижда се изпълнение на:Топлинно изолиране на външните ограждащи стени от външната страна с топлоизолационен материал от фасаден експандиран пенополистирол / EPS / с дебелина 100 mm с коефициент на топлопроводимост ??< 0,035 W/m.K, включително армирана мрежа, ъглови профили и водооткапи, шпакловка и минерална мазилка.Топлоизолация на покрив от минерална вата с дебелина 120 mm и с коефициент на топлопроводност ? = 0,037 W/mK и пароизолационно фолиоТоплоизолация на под от високоплътен екструдиран пенополистирол за подове / XPS / с дебелина 70 mm с коефициент на топлопроводност ? = 0,028 W/mK, армирана циментова замазка подова настилка от линолеум
Доставка и монтаж на топловъздушни камини на твърдо гориво – пелети с топлинна мощност до 10 kW.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение –П1    40%
Критерий, свързан с разходи 1 20
Лихвен процент – П2    25%
Ценово предложение – П3    35%
II.2.6) Прогнозна стойност
296950.5      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
72

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обекта и извършването на съответните енергоспестяващи мерки се осигурява от и за сметка на Изпълнителя със собствени средства или чрез инвестиционен кредит от финансова институция, включително Фонд „Енергийна Ефективност и възобновяеми източници“ или аналогични такива.
Съгласно чл. 49, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност, избраният за изпълнител на договора, трябва да осиг
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
1. да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката , изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на най-малко 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС;
Оборот в сферата на обхвата на поръчката се приема изпълнение на договор с гарантиран резултат ЕСКО договор.
2.Участникът трябва да има валидна застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ. Бр.17 от 2 март 2004г.)
Доказване: участниците следва да попълнят съответната част от Раздел Б: Икономическо и финансово състояние от IV “Критерии за подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не.
Продължение от раздел III.1.3. Изисквано минимално/ни ниво/а: Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.Забележка: В случай на участие на обединение/ консорциум, приложение намира разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.


1.Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем сходни с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години. Под, сходни с предмета на настоящата поръчката, Възложителят разбира дейности по изпълнение на СМР, свързани с подобряването на енергийната ефективност- договори за извършване на услуги по договори с гарантиран резултат (ЕСКО услуги), които да отговарят по вид на предвидените в настоящата поръчкаДоказване: участниците следва да попълнят съответната част от Раздел В : Технически и професионални способностиЧаст IV “Критерии за подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП.Доказателството за извършеното СМР се предоставя при поискване под формата на удостоверение/я за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;2 Участниците трябва да разполага с необходимия квалифициран технически персонал за изпълнение на строително-монтажните работи от поръчката и изпълнителски състав най-малко: Ръководен инженерен персонал – 1бр. инженер с образование степен магистър специалност ПГС, ССС, архитект или еквивалентна, със стаж мин. 3г. по специалността; б) Строителен техник – 1 бр. със стаж мин. 3г. специалност ПГС, ССС или еквивалентна, средно образование или степен бакалавър или магистър; в) Строителни работници – 10 човека. г) Общи работници – 10 човекаДоказване: Участниците следва да попълнят съответната част от Раздел В : Технически и професионални способностиЧаст IV “Критерии за подбор“ от приложения образец на ЕЕДОП.При поискване в съответствие с изискванията по чл. 64, ал.1, т.3 от ЗОП се представя списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, и лицата, които ще изпълняват строителството и декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на членовете на ръководния състав за последните три години;3. Всеки участник трябва да е сертифициран по стандарт: EN:ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството” или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган – с обхват изпълнение на ЕСКО договори., съгласно чл. 64, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП‘За целта участниците следва да представят: Заверено копие на сертификат EN: ISO 9001:2008 Система за управление на качеството или еквивалентен, или еквивалентни мерки съгласно съгласно чл. 64, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП.EN: ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган – с обхват изпълнение на ЕСКО договори., съгласно чл. 64, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП;За целта участниците следва да представят: Заверено копие на сертификат EN: ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки съгласно съгласно чл. 64, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП.EN: OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалент, издаден от акредитиран сертифициращ орган – с обхват изпълнение на ЕСКО договори., съгласно чл. 64, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП;За целта участниците следва да представят: Заверено копие на сертификат EN: OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен, или еквивалентни мерки съгласно съгласно чл. 64, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП.Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българскаслужба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Продължава в раздел III.1.3. Списък и кратко описание на критериите за подбор
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Финансирането на обекта и извършването на съответните енергоспестяващи мерки се осигурява от и за сметка на Изпълнителя със собствени средства или чрез инвестиционен кредит от финансова институция, включително Фонд „Енергийна Ефективност и възобновяеми източници“ или аналогични такива.
Съгласно чл. 49, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност, избраният за изпълнител на договора, трябва да осигури инвестицията за реализиране на предмета на договора и да представи доказателства за осигуреното финансиране.
Лихвения процент по погасителния план на инвестицията не трябва да надвишава 7 %.
Възложителят се задължава да изплати направената инвестиция за период от не по-малко от 60 месеца. Техническият и финансов риск от непостигане на гарантирания резултат по договора са за сметка на Изпълнителя.
Финансовият, технически и търговски риск за изпълнението е изцяло за Изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

ДА

не

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Мъглиж, пл. Трети март №32, в заседателна зала на етаж 3

На публичното заседание по отваряне на офертите могат да присъстват участниците в продедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. Участникът, определен за изпълнител сключва договор/и за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в офертата му. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три % от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: -банкова гаранция – изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя;
- парична сума, преведена по сметка на Община Мъглиж:....................... В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро изпълнение на обществена поръчка „...................“”, на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на Община Мъглиж и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/08/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва