Деловодна информация
00808
92-01-4 11/07/2016 (дд/мм/гггг)
не
00808-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 000695096
бул.Д-р Г. М. Димитров № 52А
София BG411 1797 България
Ясен Такев +359 29885836
Yasen.Takev@damtn.government.bg +359 29861707

Интернет адрес/и

http://www.damtn.government.bg

http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
ДА http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставкана реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дире
24000000      
Доставки

Поръчката включва доставка на посочени в техническата спецификация (част от документацията за участие) реагенти и консумативи за нуждите на възложителя
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
145000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG

територията на Р. България

„Доставкана реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива”
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
145000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят акт за създаване на обединението, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, определеният партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността и дейностите между членовете на обединението. За изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението носят солидарна отговорност.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Условието се прилага за всяка една от обособените позиции.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.
В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкюлчително електронен, за кореспондениця при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагането на изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Всеки участник може да подава оферта за всички или за част от продуктите от списъка на Възложителя, съдържащ и техническите характеристики.
Всеки участник има право да представи само една оферта. Възложителят не допуска представянето на варианти на офертата.
До изтичане на срока за подаване на заявления за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да допълни ли да оттгели офертата си.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник може да промени, да допълни или да оттгели заявлението или офертата си.
Свързани лица, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. „Свързани лица“ по смисъла на §2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП са тези по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 ЗОП се отнасят за:
- Лицата, които представляват участника или кандидата;
- Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
- Други лица със статут, който им позволява да влияят прако върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват приложеният образец на декларазия за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7.
Офертите се изготвят на български език.
Обстоятелства относно личното състояние на участниците, които водят до отстраняване
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат и
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника.
Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност: няма изисквания за упражняване на професионална дейност.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, най-малко един договор за доставки, които са сходни или идентични с предмета на обществената поръчка.
? Под „доставки, които са сходни или идентични с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставки на реагенти и консумативи.
Това обстоятелство се доказва с представянето на списък на договори за доставки, които са сходни или идентични с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, като приложение към офертата.
б) За доказване на изискването по б. а) участникът трябва да представи с ЕЕДОП списък на доставките с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
11.3.) Участникът в процедурата следва да изпълни изисквания за качество, задължителни, минимални и специфични изисквания съгласно действащи норми, стандарти и добри практики, както следва:
а) Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват сходен с предмета на поръчката.
? Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват, сходен с предмета на поръчката.
Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
*Всички сертификати изискани от Възложителя се представят като приложение към офертата.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/08/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

бул.Д-р Г. М. Димитров № 52А

Комисия по член 103 от ЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg%20 +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва