Деловодна информация
00212Петрич
92-00-2497 07/07/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
07/07/2016 (дд/мм/гггг)
00212-2016-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Петрич 000024916
ул.Цар Борис III № 24
Петрич BG413 2850 България
Рилка Любомирова +359 074569122
oa_petrich@mbox.contact.bg +359 074562090

Интернет адрес/и

www.petrich.bg

http://info-m.eu/petrich/?cat=75


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://info-m.eu/petrich/?cat=75
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на община Петрич“ по обособени п 01
45000000      
Строителство

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на община Петрич“ по обособени позиции:
1. Обособена позиция №1- „Строително ремонтни работи за подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда- блок №3, находящ се на ул.”Димитър Гощанов” №6, гр.Петрич“
2. Обособена позиция №2- „Строително ремонтни работи за подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда – блок №18; ж.к. „Цар Самуил” гр.Петрич“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
559958      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Строително ремонтни работи за подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда- блок №3, находящ се на ул.”Димитър Гощанов” №6, гр.Петрич“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

гр. Петрич, ул.”Димитър Гощанов” №6, гр.Петрич“, бл.3

Демонтаж на хидроизолация / покрив м2 300
Демонтаж на компрометиран слой за наклона м2 300
Демонтаж на водосборни елементи бр. 2
Демонтаж на покривни ламаринени плоскости / борд / м 85
Отстраняване на съществуващ пласт сгурия в подпокривното пространство м2 265
Премахване на допълнително изпълнени тухлени зидове / под балкони - първо ниво / м3 3
Демонтаж на лека метална конструкция над козирка м2 4
Разрушаване бетонови балконски парапети м3 22
Настилки и мазилки
Очукване мазилка фасада м2 1090
Очукване вътрешна мазилка м2 325
Дърводелски работи
Демонтаж на съществуваща дограма м2 398
Демонтаж балконско остъкляване м2 225
Демонтаж каси и врати метални бр. 1
Демонтаж на външни климатични тела бр. 10
Демонтаж на ажурен балконски парапет м 160
Събиране и изхвърляне на строителни отпадъци на депо м3 95
II. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
Зидарски работи
Зидария газобетон 15см с на лепило м2 334
Настилки, замазки и облицовки
Изравнителна циментова замазка - 4см м2 315
Настилка от гранитогрес за външна експлоатация, с висок коефицент на замръзване и топлинни деформации, устойчив на пързаляне м2 315
Мазилки и бояджийски работи
Направа на вароциментова мазилка по нови стени и тавани м2 402
Изкърпване вароциментова мазилка по стени и таван м2 425
Гипсова мазилка по стени, включително грунд м2 1014
Гипсова шпакловка по стени и тавани м2 870
Обзиждане около прозорци / нова дограма / с гипсова мазилка и шпакловка м2 350
Боядисване с латекс по стени м2 615
Боядисване с латекс по тавани м2 254
Вътрешно работно скеле с вис. до 3м м2 180
Столарски работи
Доставка и монтаж на петкамерна, бяла PVC дограма, стъклопакет с К-стъкло 2х4мм, по спецификация м2 617
Доставка и монтаж на перваз от подцинкована ламарина с PVC покритие / пола / вътрешен, подпрозоречен, цвят бял, ширина 30см м 340
Доставка и монтаж на метална, прахово боядисана врата 90 х 200 см бр. 1
Доставка и монтаж на метална входна врата по спецификация 290 х 220 см с интегрирано пощенски кутии и звънчево-домофонна уредба бр. 1
Доставка и монтаж на ръкохватка за балконски парапет м 115
Топлоизолационна сгъваема стълба с ламаринен сандвич капак за монтиране на таван с размер на отвора 120 х 70 см бр. 1
Обличане на козирка с поцинкована ламарина с PVC покритие м2 4
Фасади и покрив
Външна изравнителна м-ка по фасади. основа за топлоизолация м2 2150
Топлоизолация EPS по фасади, включително крепежни елементи, дюбели, лепило, мрежа, шпакловка, дебелина 6см м2 2150
Каменна вата на плочи с плътност 100кг / м3, включително крепежни елементи м2 391
Топлоизолация EPS под ст.б. плоча / кота 0,00 / 6см, включително крепежни елементи, дюбели, лепило, дебелина 6см м2 295
Минерална цветна м-ка по фасади м2 2802
Хидроизолация един пласт воалит / покрив / включително обръщане по височина на борд и комини до 1м м2 385
Хидроизолация един пласт воалит / покрив / с посипка за защита от UV лъчи м2 300
Доставка и монтаж на водосъбирателни воронки с решетка ф = 110 бр. 2
Доставка и монтаж на балконски барбакан бр. 72
Топлоизолация XPS върху ст.б плоча / балкон / 6см м2 315
Топлоизолация XPS върху ст.б плоча / покрив / 10см м2 265
Пароизолация от полимер-битумна мембрана / покрив / м2 300
Полагане на армирана циментова замазка с мрежа ф-4 върху топлоизолация на покривна плоча, дебелина 6см м2 265
Битумен грунд м2 300
Монтаж на обшивка от поцинкована ламарина с ПВЦ покритие на бордове м2 30
Доставка и монтаж шапка / поцинкована ламарина / на коминни тела бр. 10
Доставка монтаж и демонтаж на тръбно скеле м2 2150
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОНИ И ПОЯСИ БАЛКОНСКИ ПАРАПЕТИ
КОФРАЖНИ РАБОТИ
Кофраж за колони и пояси м2 170,00
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
Доставка, изработка и монтаж на армировка с обикновена и средна сложност, стомана B235 и B500 кг 5 445,00
Анкерни пръти за анкериране към съществуваща конструкция кг 120,00
БЕТОНОВИ РАБОТИ
Бетон C20/25 за за колони и пояси м3 11,00
ДРУГИ
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
381752.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Строително ремонтни работи за подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда – блок №18; ж.к. „Цар Самуил” гр.Петрич“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

блок №18; ж.к. „Цар Самуил” гр.Петрич“

Подмяна на дограма по апартаменти 105,54
Демонтиране на прозорци и врати с каса m2 105,54
Доставка и монтаж на PVC прозорци, U ? 1,4 W/m2K. m2 105,54
Уплътняване с полиуретанова пяна при ремонти m 229,80
Изкърпване на мазилка около врати и прозорци, вкл. оформяне с ръбохранители m 225,70
Гипсова шпакловка по стени и тавани m2 107,76
Боядисване с латекс двукратно, при ремонти m2 134,70
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апартаменти
Доставка и монтаж на первази от PVC с ширина 150 mm - вътрешни m 27,30
Оформяне на вътрешен перваз при прозорци с ръбохранител m 43,55
Доставка и монтаж на капачки за первази от PVC с ширина 150 mm - вътрешни бр. 34
Доставка и монтаж на первази от алуминий с ширина 150 mm - външни m 43,55
Доставка и монтаж на первази от алуминий с ширина 200 mm - външни m 25,85
Специфичен разход в лева/m2 РЗП за подмяна на дограмата по апартаменти
Подмяна дограма в общите части на сградата 18,79
Демонтиране на прозорци с каса m2 18,79
Доставка и монтаж на алуминиева врата с прекъснат термомост, U ? 2,2 W/m2K. m2 6,94
Доставка и монтаж на PVC прозорци, U ? 1,4 W/m2K. m2 11,85
Уплътняване с полиуретанова пяна при ремонти m 52,60
Изкърпване на мазилка около врати и прозорци m 52,60
Гипсова шпакловка по стени и тавани m2 17,84
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма в общите части на сградата
Доставка и монтаж на первази от PVC с ширина 150 mm - вътрешни m 9,00
Доставка и монтаж на капачки за первази от PVC с ширина 150 mm - вътрешни бр. 16,00
Доставка и монтаж на первази от алуминий с ширина 200 mm - външни m 9,00
Доставка и монтаж на автомати затварящи за врати бр. 1,00
Вътрешно скеле с един ред бандери от смесен дървен материал m2 2,00
Вътрешна варова мазилка по тухлена стена m2 8,00
Изстъргване на постна боя по стени m2 168,00
Изстъргване на постна боя по тавани m2 75,00
Грундиране на стари стени с латексов грунд m2 243,00
Шпакловане по гладка мазилка с гипсово лепило при ремонти m2 243,00
Боядисване с латекс двукратно, при ремонти m2 243,00
Гипсова мазилка по стълбища и стълб. площадка m2 6,60
Измиване на блажна боя подготовка за боядисване m2 192,00
Блажна боя двукратно по стари цокли m2 140,00
Боядисване на метални повърхности,двустранно, двукратно при ремонти m2 52,00
Защитно покриване на прозорци, врати и др. при боядисване m2 50,00
Специфичен разход в лева/m2 РЗП за подмяна на дограмата в общите части на сградата
Топлинно изолиране на външни стени 982,00
Фасадно тръбно скеле с височина до 30 m m2 1150,00
Мрежа защитна /за скеле/ m2 1150,00
Изкърпване на цокъл с гладка мазилка m2 10,00
Топлоизолационна система за външни стени с топлоизолация ЕPS-80 mm, ? ? 0,041 W/mK, ? ?25 kg/m3 m2 982,00
Светло сив цвят m2 806,00
Тъмно сив цвят m2 63,00
Жълт цвят m2 113,00
Топлоизолация на външни стени с ЕPS-20 mm (обръщане), ? ? 0,041 W/mK, ? ?25 kg/m3, от които: m 403,55
Светло сив цвят m 269,15
Жълт цвят m 48,25
Само EPS m 81,80
Само мазилка светлосив цвят m 4,35
Доставка и монтаж на профил водооткапващ m 179,50
Доставка и монтаж на профил ъглов с мрежа m 272,00
Външна декоративна мазилка (вкл. почистване и грундиране), от която: m2 26,00
Светло сив цвят - за полагане върху съществуваща топлоизолация m2 7,00
Тъмно сив цвят - за полагане върху съществуваща мазилка m2 19,00
Жълт цвят - за полагане върху съществуваща мазилка m2 9,00
Зидария от газобетонни блокчета с дебелина 100 mm на тънка фуга m3 3,37
Външна гладка циментова мазилка по тухлена стена m2 74,40
Вътрешна варова мазилка по тухлена стена m2 74,40
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на външни стени
Полагане на готова мозаечна мазилка при ремонти m2 69,00
Боядисване на метални повърхности, двукратно при ремонти m2 51,40
Товарене и извозване на стр. отпадъци на 10 км m3 16,00
Доставка и полагане на профил за оформяне на дилатационна фуга между двете секции
Критериите по-долу
 
ДА техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
178206      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности.
За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.1 съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.9.1 и годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

За обособена позиция №1 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 700 000,00(седемстотоин хиляди) лева, от който 150 000,00(сто и петдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
• За обособена позиция № 2 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 300000,00(триста хиляди) лева, от който 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката
2.Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.2 за инженерно-техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация и опит на лицата.
3.Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.3 за разполагаемото техническо оборудване, което ще ползва.
4.Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.4 за прилагане на: 1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи;
2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент;


1.Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.
.Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
Ръководител на екипа: •Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. •Професион. опит в технич. ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект. •пет години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител.
Специалист по електротехника: •Средно образов. с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна. •Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
Специалист по водоснабдяване и канализация: •Средно образов. с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. •Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
Специалист по отопление и вентилация: •Средно образов. с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна. •Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: •Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. •Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект.
3.Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле.
4.Участникът да прилага :
1.Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват включващ строително-монтажни работи;
2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна.
* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на отоплителна, В и К и електрическа инсталация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Петрич, ул."Цар Борис III" № 24, община Петрич, заседателна зала

на заседанието на комисията по отваряне и разглежадне на офертите за участие в процедурата могат да пристъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 196 и сл. от ЬОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва