Деловодна информация
00113МБАЛ "д-р Н. Василиев" АД
1887 01/07/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
01/07/2016 (дд/мм/гггг)
00113-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Д-р Никола Василиев 109080582
пл. 17-ти Януари № 1
Кюстендил BG415 2500 България
Бойко Георгиев +359 78550253
mbal_kn@abv.bg +359 78550231

Интернет адрес/и

www.mbalkn.com

http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология
33140000      
Доставки

“Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология”за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, по групи съгласно приложение №1.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
782800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Позиция 1 Коронарен стет
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

Болничната аптека на МБАЛ Кюстендил

Коронарен стент - Материал: неръждаема стомана; Стратове - 0.1 mm; Модули – шестклетъчен /12 страта/ дизайн; Маркери – иридии-платина; Връзки – S-образни, с възможност за пълно гъвкаво преобръщане; Дължини на стента (mm)- 9;13;16;19;24;28; Диаметър на балона (mm)- 2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10680      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Позиция 2 Коронарен стент
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

Болничната аптека на МБАЛ Кюстендил

Коронарен стент: - Материал : стомана – 316 LVM; Профил: 0,035"/0,89 mm; Опорна дебелина – 0,0034"/ 87 ?m; Метална повърхност – 16 – 18%; Маркер - иридии-платина; Диаметър на проксималния шафт – 1,9 F; Диаметър на дисталния шафт – 2,7F; Гъвкав накрайник за по-добър достъп; Специална система за въвеждане на стента; Дължини на стента - (mm)- 8,12,16,18,21,24,28,32,40; Диаметри на балона (mm) - 2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10680      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Позиция 3 Коронарен стент
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

Болничната аптека на МБАЛ Кюстендил

Коронарен стент - Материал: кобалт хромиева сплав; Отворен и затворен тип/за малки, средни и голями съдове; Коефициент метал-артерия 11.4-15.2%; Хидрофилно покритие на катетъра; Водач 0,35 mm/0.014"; Дължини на стента (mm)- 8,12,15,20,25,30,40; Диаметри на балона (mm) - 2.00;2.25;2.50;2.75;3.00;3.50;4.00
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16020      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Позиция 4 Коронарен стент
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

Болничната аптека на МБАЛ Кюстендил

Материал: хром кобалт – L 605; Микро-поресто покритие; Профил – 0,035"/0,89 mm; Опорна дебелина – 0,0027"/ 68 ?m/SV и – 0.0031"/ 79 ?m/MV; Метална повърхност – 9,1 – 14,9%; Маркер - иридии-платина; Диаметър на проксималния шафт – 1,9 F; Диаметър на дисталния шафт – 2,7F; Дължини на стента - (mm)- 8,12,16,18,21,24,28,32,40; Диаметри на балона (mm) - 2.0;2.25;2.5;2.75;3.0;3.5;4.0
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32040      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Позиция 5 Медикамент излъчващ стент
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

Болничната аптека на МБАЛ Кюстендил

Медикамент - Rapamycin (Sirolimus); Биоразградимо полимерно покритие; Материал – неръждаема стомана; Маркер - иридии-платина; Профил – 0,035"/0,89 mm; Опорна дебелина – 0,0034"/ 87 ?m; Метална повърхност – 16 – 18%; Диаметър на проксималния шафт – 1,9 F; Диаметър на дисталния шафт – 2,7F; Дължини на стента - (mm) - 8,12,16,18,21,24,28,32,40; Диаметър на стента - (mm)- 2,0;2.50;2.75;3.00;3.50;4.00
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
460000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Позиция 6 Коронорен графт стент
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

Болничната аптека на МБАЛ Кюстендил

Коронарен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE мембранно покритие.Дизайн на стента – единичен стент. Размери на стратовете – 0.07х0.08 мм. (SV), 0.0028x0,0031(SV); 0.08х0.09 мм. (MV) ; 0.0031x0,0035(MV), 5F водещ катетър за всички размери, GW 0.014”; размер на шафта – 2.7F дистално и 1.9F проксимално. Маркери на балона от платина/иридйй NP – 11 atm.; RBP – 16 atm. Диаметър от 2.50, 2.75;3.00;3.50;4.00 мм. и дължина – 8,12,16,18,21,24 (SV) и 8;12(МV)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5340      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Позиция 7 Медикамент излъчващ балонс
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

Болничната аптека на МБАЛ Кюстендил

Медикамент:Паклитаксел; Покритие: биообвивка съдържаща паклитаксел и шелак; Дизайн на катетъра: Бърз обмен (Rapid exchange - RX); Катетърен шафт: Hipotube; Материал на балона: Полиамид; Използваема дължина на катетъра: 140 см; Препоръчван водач: 0.014“; Дължина на лумена на водача: 25 см; Дължина на дисталния връх: 5 мм; Профил на върха: 0.016“; Проксимален диаметър на шафта: 1.8F; Дистален диаметър на шафта: 2.5F (0.84 мм) – балон с диаметър 3.0 мм; Време за излъчване на медикамента: 30 сек; Дължина на балона (mm): 15, 20, 25, 30; Диаметър на балона (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
216000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Позиция 8 Периферен стент
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

Болничната аптека на МБАЛ Кюстендил

5F Саморазгъващ се периферен стент; Материал – нитинол; Дължина на катетъра - 120 cm; Маркери – танталови – ренгеноконтрастни; Дължини на стента - (mm)- 40,60,80,100,120,150,200; Диаметър на балона - (mm)-5;6;7
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32040      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Предложените от участниците продукти следва да отговарят на изискванията на ЗМИ, което се удостоверява със следните документи: декларация за съответствие на медицинското изделия по чл. 14 ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият упълномощен представител; копие на оригинала и в превод на български език; ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката участвал нотифициран орган – копие на оригинала и в превод на български език; Декларация за нанесена „СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;С рокът на годност на продуктите към момента на доставката следва да бъде не по-малък от 75% от производствения срок на годност; Продуктите, които се предлагат, следва да отговарят 100% на изискванията на Възложителя; информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години. В случаите на новорегистрирани търговски дружества /през 2012 и 2013 г/, такива документи не се изискват;
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Заверено от участника копие на последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводство. В случаите на ново регистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива документи не се изискват.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, извършени през последните три години, включително стойностите и получателите; Сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството или за сертификация на продукти; Справка за техническото оборудване и наличните транспортни средства на кандидата; Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или на ръководните му служители; Данни за средния годишен брой работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години; Декларация от името на участника за осигуряване на необходимите количества медицински изделия, предмет на договора, за целия срок на договора.Възложителят приема и други доказателства за осигуряване на качеството на изпълнение на поръчката.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

Налице са възникнали обстоятелства по смисъла на чл.74, ал.4 от ЗОП, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, и се определя срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, същите са подробно обяснени в документацията за участие

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/07/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/07/2016 (дд/мм/гггг)   08:00 (чч:мм)

сградата на МБАЛ"Д-р Н.Василиев"АД в гр.Кюстендил,пл."17-ти януари" №1, в кабинета на изп.директор

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


м. Юни 2017

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 от ЗОП
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие - срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва