Деловодна информация
00274
ОП-8 30/06/2016 (дд/мм/гггг)
не
00274-2016-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Руен 000057211
ул. Първи май № 18
село Руен BG341 8540 България
Цветелина Стойчева +359 5944-6233
obstina_ruen@mail.bg +359 5944-6476

Интернет адрес/и

http://www.obstinaruen.com

http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha/00274-2016-0005.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен” по осем обособени позиции
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е "Основен ремонт общински пътища и улици по населени места с асфалт на територията на Община Руен” по осем обособени позиции. Състои се в извършване на основен ремонт на общинска пътна мрежа и улици в населените места с асфалт, така както са посочени в предмета на поръчката. За обособена позиция 8 (осем) конкретните населени места, където ще се извършват ремонтни дейности в обхвата на поръчката, ще бъдат посочени от Възложителя при подписване на договор за обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
341663      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Основен ремонт на общински път BGS 3199/ BGS1195, Припек-Мрежичко/-с. Топчийско/ BGS1192 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Руен

Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт на общинска пътна мрежа в населените места чрез полагане на асфалтова настилка, така както са посочени в предмета на поръчката.Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Преди полагането на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща равнинноста и носимоспособността е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите биват: разрушениия, деформации и др.Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки и кръпки.Ремонта на общинската пътна мрежа и улици ще се осъществява чрез възстановяване на участъци от пътна настилка, по следния начин и технология:
?Фрезоване, пристъргване и профилиране на съществуващата асфалтобетонова настилка - на участъци където това се налага (включително извозване на фрезования материал до указаните места от Възложителя),
?почистване на пътна настилка асфалтово покритие,
?направа на свързващ битумен разлив,
?/превоз/ доставка и полагане плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., /с дебелина минимум 5 см./
?доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина за изравняване на настилката и подобряване на носимоспособността в участъци където това е необходимо.
?Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, включително всички свързани с това разходи.
?Запечатване фуги около новоположена асфалтова настилка /кърпежи/ с битумна фугираща паста.
Изпълнението на предмета на поръчката следва да включва:
?Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти;
?Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;
?Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
?Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
Пълното описание и естеството на строителните работи се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
29166      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Основен ремонт на общински път BGS 1184 от с.Соколец до с.Каравельово 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Руен

Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт на общинска пътна мрежа в населените места чрез полагане на асфалтова настилка, така както са посочени в предмета на поръчката.Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Преди полагането на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща равнинноста и носимоспособността е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите биват: разрушениия, деформации и др.Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки и кръпки.Ремонта на общинската пътна мрежа и улици ще се осъществява чрез възстановяване на участъци от пътна настилка, по следния начин и технология:
?Фрезоване, пристъргване и профилиране на съществуващата асфалтобетонова настилка - на участъци където това се налага (включително извозване на фрезования материал до указаните места от Възложителя),
?почистване на пътна настилка асфалтово покритие,
?направа на свързващ битумен разлив,
?/превоз/ доставка и полагане плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., /с дебелина минимум 5 см./
?доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина за изравняване на настилката и подобряване на носимоспособността в участъци където това е необходимо.
?Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, включително всички свързани с това разходи.
?Запечатване фуги около новоположена асфалтова настилка /кърпежи/ с битумна фугираща паста.
Изпълнението на предмета на поръчката следва да включва:
?Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти;
?Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;
?Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
?Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
Пълното описание и естеството на строителните работи се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20833      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Основен ремонт на общински път BGS 2190 разклон Снягово- с.Снягово 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Руен

Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт на общинска пътна мрежа в населените места чрез полагане на асфалтова настилка, така както са посочени в предмета на поръчката.Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Преди полагането на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща равнинноста и носимоспособността е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите биват: разрушениия, деформации и др.Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки и кръпки.Ремонта на общинската пътна мрежа и улици ще се осъществява чрез възстановяване на участъци от пътна настилка, по следния начин и технология:
?Фрезоване, пристъргване и профилиране на съществуващата асфалтобетонова настилка - на участъци където това се налага (включително извозване на фрезования материал до указаните места от Възложителя),
?почистване на пътна настилка асфалтово покритие,
?направа на свързващ битумен разлив,
?/превоз/ доставка и полагане плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., /с дебелина минимум 5 см./
?доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина за изравняване на настилката и подобряване на носимоспособността в участъци където това е необходимо.
?Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, включително всички свързани с това разходи.
?Запечатване фуги около новоположена асфалтова настилка /кърпежи/ с битумна фугираща паста.
Изпълнението на предмета на поръчката следва да включва:
?Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти;
?Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;
?Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
?Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
Пълното описание и естеството на строителните работи се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Основен ремонт на общински път BGS 1186 от с. Дъскотна – Планиница 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Руен

Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт на общинска пътна мрежа в населените места чрез полагане на асфалтова настилка, така както са посочени в предмета на поръчката.Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Преди полагането на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща равнинноста и носимоспособността е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите биват: разрушениия, деформации и др.Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки и кръпки.Ремонта на общинската пътна мрежа и улици ще се осъществява чрез възстановяване на участъци от пътна настилка, по следния начин и технология:
?Фрезоване, пристъргване и профилиране на съществуващата асфалтобетонова настилка - на участъци където това се налага (включително извозване на фрезования материал до указаните места от Възложителя),
?почистване на пътна настилка асфалтово покритие,
?направа на свързващ битумен разлив,
?/превоз/ доставка и полагане плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., /с дебелина минимум 5 см./
?доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина за изравняване на настилката и подобряване на носимоспособността в участъци където това е необходимо.
?Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, включително всички свързани с това разходи.
?Запечатване фуги около новоположена асфалтова настилка /кърпежи/ с битумна фугираща паста.
Изпълнението на предмета на поръчката следва да включва:
?Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти;
?Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;
?Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
?Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
Пълното описание и естеството на строителните работи се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Основен ремонт на общински път BGS 2180-III-208 с. Дъскотна/-с. Заимчево 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Териториятя на Община Руен

Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт на общинска пътна мрежа в населените места чрез полагане на асфалтова настилка, така както са посочени в предмета на поръчката.Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Преди полагането на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща равнинноста и носимоспособността е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите биват: разрушениия, деформации и др.Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки и кръпки.Ремонта на общинската пътна мрежа и улици ще се осъществява чрез възстановяване на участъци от пътна настилка, по следния начин и технология:
?Фрезоване, пристъргване и профилиране на съществуващата асфалтобетонова настилка - на участъци където това се налага (включително извозване на фрезования материал до указаните места от Възложителя),
?почистване на пътна настилка асфалтово покритие,
?направа на свързващ битумен разлив,
?/превоз/ доставка и полагане плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., /с дебелина минимум 5 см./
?доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина за изравняване на настилката и подобряване на носимоспособността в участъци където това е необходимо.
?Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, включително всички свързани с това разходи.
?Запечатване фуги около новоположена асфалтова настилка /кърпежи/ с битумна фугираща паста.
Изпълнението на предмета на поръчката следва да включва:
?Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти;
?Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;
?Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
?Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
Пълното описание и естеството на строителните работи се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Основен ремонт на общински път BGS 1193 от III-2085/ разклон Разбойна-с. Разбойна 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Руен

Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт на общинска пътна мрежа в населените места чрез полагане на асфалтова настилка, така както са посочени в предмета на поръчката.Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Преди полагането на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща равнинноста и носимоспособността е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите биват: разрушениия, деформации и др.Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки и кръпки.Ремонта на общинската пътна мрежа и улици ще се осъществява чрез възстановяване на участъци от пътна настилка, по следния начин и технология:
?Фрезоване, пристъргване и профилиране на съществуващата асфалтобетонова настилка - на участъци където това се налага (включително извозване на фрезования материал до указаните места от Възложителя),
?почистване на пътна настилка асфалтово покритие,
?направа на свързващ битумен разлив,
?/превоз/ доставка и полагане плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., /с дебелина минимум 5 см./
?доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина за изравняване на настилката и подобряване на носимоспособността в участъци където това е необходимо.
?Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, включително всички свързани с това разходи.
?Запечатване фуги около новоположена асфалтова настилка /кърпежи/ с битумна фугираща паста.
Изпълнението на предмета на поръчката следва да включва:
?Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти;
?Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;
?Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
?Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
Пълното описание и естеството на строителните работи се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Основен ремонт на общински път BGS 2196 Сини рид-Рожден 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Руен

Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт на общинска пътна мрежа в населените места чрез полагане на асфалтова настилка, така както са посочени в предмета на поръчката.Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Преди полагането на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща равнинноста и носимоспособността е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите биват: разрушениия, деформации и др.Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки и кръпки.Ремонта на общинската пътна мрежа и улици ще се осъществява чрез възстановяване на участъци от пътна настилка, по следния начин и технология:
?Фрезоване, пристъргване и профилиране на съществуващата асфалтобетонова настилка - на участъци където това се налага (включително извозване на фрезования материал до указаните места от Възложителя),
?почистване на пътна настилка асфалтово покритие,
?направа на свързващ битумен разлив,
?/превоз/ доставка и полагане плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., /с дебелина минимум 5 см./
?доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина за изравняване на настилката и подобряване на носимоспособността в участъци където това е необходимо.
?Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, включително всички свързани с това разходи.
?Запечатване фуги около новоположена асфалтова настилка /кърпежи/ с битумна фугираща паста.
Изпълнението на предмета на поръчката следва да включва:
?Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти;
?Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;
?Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
?Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
Пълното описание и естеството на строителните работи се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОР на улици по населени места с асфалт 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Територията на Община Руен

Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт на улици в населените места чрез полагане на асфалтова настилка, така както са посочени в предмета на поръчката.Видът на ремонтните работи и технологията за тяхното извършване се определя в зависимост от вида на покритието, характера на повредата, интензивността на движението, наличните материали, машини, местни условия и др. Преди полагането на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща равнинноста и носимоспособността е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката. Повредите биват: разрушениия, деформации и др.Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки и кръпки.Ремонта на общинската пътна мрежа и улици ще се осъществява чрез възстановяване на участъци от пътна настилка, по следния начин и технология:
?Фрезоване, пристъргване и профилиране на съществуващата асфалтобетонова настилка - на участъци където това се налага (включително извозване на фрезования материал до указаните места от Възложителя),
?почистване на пътна настилка асфалтово покритие,
?направа на свързващ битумен разлив,
?/превоз/ доставка и полагане плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., /с дебелина минимум 5 см./
?доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина за изравняване на настилката и подобряване на носимоспособността в участъци където това е необходимо.
?Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонови настилки, включително всички свързани с това разходи.
?Запечатване фуги около новоположена асфалтова настилка /кърпежи/ с битумна фугираща паста.
Изпълнението на предмета на поръчката следва да включва:
?Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти;
?Осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа;
?Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
?Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
Конкретните населени места, където ще се извършват ремонтни дейности в обхвата на поръчката, ще бъдат посочени от Възложителя при подписване на договор за обществена поръчка.
Пълното описание и естеството на строителните работи се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
191666      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи трета категория на основание чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.
В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да е вписан в ЦПРС за дейността, която ще изпълнява.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да притежават валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума , съгласно чл.5, ал.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа - предмета на поръчката.

Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер на 200 000/ двеста хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи трета категория или еквивалент.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Всеки участник следва да разполага с минимум 3 (три) технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване контрола на качеството, отговарящи за изпълнението на обществената поръчката.
3.Всеки участник трябва да разполага с техническо оборудване/техника за изпълнение на поръчката.
4. Всеки участник трябва да притежава внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство или еквивалент, съгаслно чл. 64, ал.6, ал.7 и ал.8 от ЗОП.


1.Участникът следва да има изпълнено строителство на най-малко един обект за изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под «строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчкаю», следва да се разбира: СМР – пътни работи и/или асфалтиране и/или рехабилитация и/или ремонт на улична мрежа/улици/ пътища.
2. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:
?Технически ръководител – технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, със стаж минимум 2 (две) години като технически ръководител;
? Специалист - контрол на качеството – лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по-малко от 1 (една) година по контрол на качеството;
?Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – лице с най-малко 1 (една) година стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 2/2004 на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството; съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
3. Всеки участник трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване/техника за изпълнение на поръчката:
- асфалтополагач- 1бр.
- бандажен валяк- 1бр.
- бандажен валяк до 3т.- 1бр.
- пневматичен валяк- 1бр.
- фреза- 1бр;
- фугорезачка-2 бр;
- автогудронатор- 1бр;
- самосвал- 3бр;
-компресор- 1бр;
4. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Финансирането на провежданата обществена поръчка е от целеви субсидии за капиталови разходи по бюджета на Община Руен за 2016г. Начин на плащане: в български лева по банков път на база реално извършени и приети СМР и надлежно оформени документи в срок от 10 дни, считано от получаване на целевата субсидия за капиталови разходи, предназначена за изграждане и основен ремонт на общински пътища по ЗДБРБ за 2016г.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/07/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/07/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Община Руен, с. Руен, ул. Първи май 18, етаж втори, "Заседателна зала"

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка участник, при когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1от ЗОП, а именно:
- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.3.1, в друга държава членка или трета страна;
-има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
- е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
- установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
-е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
-е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
В случай, че участника участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за всеки член на обединението/консорциума поотделно. Когато се предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието.
Всеки участник следва да удостовери липсата на основания за отстраняване чрез попълване на приложения към Документацията на настоящата обществена поръчка, образец на ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва