Деловодна информация
00109Дирекция ПНООП
ИЗ-00-1873 29/06/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
29/06/2016 (дд/мм/гггг)
00109-2016-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Благоевград 000024695
пл. Георги Измирлиев № 1
Благоевград BG413 2700 България
инж. Камелия Вълкова, инж. Румен Еленков +359 73884456
mlalev@blgmun.com +359 73884451

Интернет адрес/и

www.blgmun.com

http://www.blgmun.com/cat175/2489/ZOP-2016-18.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.blgmun.com/cat175/2489/ZOP-2016-18.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Благоевград”
09310000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка се отнася за доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Благоевград, в т.ч. детски ясли, детски градини, социални заведения, улично осветление, дейности по кулутура /Ансамбъл „Пирин”, Център по изкуствата, Художествена галерия/, Зала 22-ри Септември, външни обекти /кметства, клубове на пенсионера, ОМП, Център за ранно детско развитие, Спортен комплекс в ж.к. „Еленово”, паркове, светофари/, за срок от 36 /тридесет и шест/ месеца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3495000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Общинска администрация Благоевград и съответните общински обекти по приложен списък – Приложение № 1.

Настоящата обществена поръчка се отнася за доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Община Благоевград, в т.ч. детски ясли, детски градини, социални заведения, улично осветление, дейности по кулутура /Ансамбъл „Пирин”, Център по изкуствата, Художествена галерия/, Зала 22-ри Септември, външни обекти /кметства, клубове на пенсионера, ОМП, Център за ранно детско развитие, Спортен комплекс в ж.к. „Еленово”, паркове, светофари/, за 36 /тридесет и шест/ месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3495000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

да


След изтичане на договора за доставка на електроенергия.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник следва да притежава валиден лиценз/и за дейността „Търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „Координатор на стандартна балансираща група”, в съответствие със Закона за енергетиката и други относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране - заверени от участника копия.
За доказване изпълнението на това изискване участниците представят заверени копия на лиценз/и за дейността „Търговия с електрическа енергия“, включително за дейността „Координатор на стандартна балансираща група”. В случай, че е налице решение за изменение на лиценза, то се представя ведно с него.
Когато участникът е обединение, документът се представя само за участника, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Когато участникът е чуждестранно лице, документът се представя в официален превод, ако не е на български език.
Представянето на валиден лиценз е задължително!
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник следва да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малък от 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/ лева без ДДС, както и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката /специализиран оборот/ в размер не по-малък от 2 000 000 /два милиона/ лева без ДДС, в рамките на последните 3 /три/ отчетни години.
За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
3. справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки участник следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил успешно минимум 2 (два) договора с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
За „договор с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката“, възложителят ще приема договори с предмет: „Доставка на електрическа енергия”.
За доказване на техническите и професионалните способности на участниците се представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП.
*** Доказателство за извършената доставка може да бъде под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
В случай, че участникът е клон на чуждестранно лице и за участието си в обществената поръчка се позовава на ресурсите на търговеца, трябва да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/08/2016 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Зала №101 в сградата на Общинска администрация Благоевград

Получените заявления оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел III.2.2) В случай,че участникът е обединение,което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ,участниците в обед-то сключват нот.заверен договор/спогодба/споразумение. Актът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде представен в оригинал или в нот.заверено копие,като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата,за която се обединяват партньорите в него.
Актът трябва да съдържа следните клаузи:определяне на партньор,който да представлява обед-то за целите на поръчката;уговаряне на солидарна отговорност на членовете на обед-то за изпълнението на договора,когато такава не е предвидена съгласно приложимото законод-во;правата и задълженията на участниците в обед-то;правното основание за създаване на обед-то;разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението.
Участниците могат да използват подизпълнители,като посочат в офертата подизпълнителите и дела от поръчката,който ще им възложат.В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения–декларация за съгласие от подизпълнител.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Подизпълнителите представят ЕЕДОП.
Участниците могат да използват капацитете на трети лица независимо от правната връзка между тях,по отношение на критериите,свързани с икон. и фин. състояние,техн. способности и проф. компетентност.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,той трябва да може да докаже,че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Участниците-ЮЛ се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата,което се доказва с изрично нот.заверено пълномощно. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник.Пълномощното следва да посочва кои документи е оправомощен да подписва пълномощникът,ако такива пълномощия се предвиждат.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, който:е осъден с влязла в сила присъда,освен ако ререабилитиран,за престъпление по чл.108а,чл.159а-159г,чл.172, чл.192а, чл.194-217,чл.219-252,чл.253-260,чл.301-307,чл. 321,321а и чл.352 - 353е от НК;
е осъден с влязла в сила присъда,освен ако е реабилитиран,за престъпление,аналогично на тези по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП,в друга държава членка или трета страна;има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите по тях,към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника,или аналогични задължения,установени с акт на компетентен орган,съгласно законодателството на държавата,в която кандидатът или участникът е установен,освен ако е допуснато разсрочване,отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
-установено,че:е представил документ с невярно съдържание,свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;не е предоставил изискваща се информация,свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
-е установено с влязло в сила нак.постановление или съд. решение,че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118,чл.128, чл.245 и чл.301-305 от КТ или аналогични задължения,установени с акт на компетентен орган,съгласно законодателството на държавата,в която участникът е установен;е налице конфликт на интереси,който не може да бъде отстранен; в случаите по чл.55,ал.1, т.1-4 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т . 1 от Закона за обществените поръчки жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата.
Жалба може да се подава в 10 дневен срок от получаването на решенията за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедура съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва