Деловодна информация
00073
 
да
да
21/06/2016 (дд/мм/гггг)
00073-2016-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Велико Търново 000133634
град Велико Търново, пл. Майка България, № 2
Велико Търново BG321 5000 България
Надя Петрова, Русанка Александрова +359 62619231
mop_vt@abv.bg +359 62619251

Интернет адрес/и

https://www.veliko-tarnovo.bg

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Община Велико Търново 000133634
град Велико Търново, пл. Майка България, № 2
Велико Търново BG321 5000 България
инж. Цанко Бояджиев - Началник отдел Техническа инфраструктура +359 62619512
mop_vt@abv.bg +359 62619251

Интернет адрес/и

https://www.veliko-tarnovo.bg

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Велико Търново, пл. Майка България № 2 000133634
Община Велико Търново, град Велико Търново, пл. Майка България № 2
Велико Търново BG321 5000 България
Иво Лазаров - Началник на отдел ОЦУИГ +359 62619108
mop_vt@abv.bg +359 62619251

Интернет адрес/и

https://www.veliko-tarnovo.bg

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и о
45000000      
Строителство

„Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико Търново.”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9700000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

община Велико Търново

Изпълнението на обществената поръчка включва дейности,които са свързани с извършването на поддържане (превантивно,текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт/рехабилитация/,реконструкция и ново /капитално/ строителство:1.Превантивно поддържане–Включва комплекс от планирани и икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за съхраняване на настилките, пътните съоръжения и принадлежности, удължаване на техния експлоатационен живот и повишаване на удобството и безопасността.То се прилага при настилки и съоръжения в добро състояние, значителен остатъчен експлоатационен живот и включва дейности, насочени към намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите. В обхвата са изпълнение на работи като: затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на уличните и пътни настилки; полагане на нов износващ пласт на покритието / пренастилане / на трошено-каменни,паважни,асфалтови,бетонови и тротоарни настилки; профилиране на пътни банкети и др. работи 2.Текущо поддържане – представлява планирана ежедневна дейност, която има за цел да осигури състояние на улицата, тротоара, пътя, пътните съоръжения и принадлежности, съответстващо на прието ниво на обслужване. Към текущото поддържане се отнасят и дейностите, свързани с отстраняването на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на улицата, пътя, пътните съоръжения и принадлежности и предотвратяване на по нататъшното им развитие. В обхвата са изпълнение на работи като: почистване на малки свличания на земни и скални маси върху пътното платно и наноси; окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети; окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици и други тревни площи; запълване и укрепване на откоси на отделни места;почистване и/или възстановяване на берми, “джоб” стени и други укрепващи съоръжения; почистване и отстраняване на отделни малки повреди по настилките (тротоарни, улични и пътни); и др. работи. 3.Основният ремонт / рехабилитация / - обхваща изпълнението на комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на улиците, тротоарите и пътищата. При основния ремонт се извършва частично възстановяване и / или частична замяна на конструктивни елементи, основни части и съоръжения, както и строително-монтажни работи, с които първоначално вложени, но амортизирани материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове. В обхвата са изпълнение на работи като: възстановяване на улични оттоци, дъждоприемни шахти, окопи, дренажи и други отводнителните съоръжения; коригиране и изместване на съществуващата пътна/улична ос в отделни участъци с лоша ситуация, нивелета или видимост; и др. работи. 4.Реконструкцията е дейност, която се извършва при необходимост от преустройство на елементите на улиците, тротоарите и пътищата, при запазване на основното направление на съществуващото трасе. При реконструкцията се извършва промяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения и инженерни мрежи, включително и изпълнението на нови такива / когато пътната или уличната ос се коригира или при допълнително възникнала необходимост/, с което се увеличават устойчивостта на земното тяло, носимо-способността на пътната, уличната настилка и товароносимостта и габарита на мостови съоръжения. При реконструкцията се извършва промяна и на геометрични елементи на път и/или улица/трасе, габарит, радиуси на хоризонтални и вертикални криви, надлъжни и напречни наклони и други/ 5. Новото строителство - е дейност, свързана с изграждането на нови пътища, улици и тротоари /пътни и улични участъци/, пътни и улични съоръжения и принадлежности. 6. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти. 7.Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Отстраняване на проявени дефекти през гаранцион. срокове, предложени от участника. Други работи съгласно Техн. спецификация.
Критериите по-долу
 
ДА Методология за изпълнение- П1, включва оценка по А. Организация на работа с макс. брой точки -60 и Б. Управление на риска с макс. брой точки-40.    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
9700000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Копие от удостоверение за вписване в ЦПРС, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, удостоверено с еквив. документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. В случай, че участника не е регистриран в ЦПРС, респ. в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен, той прилага декларация, че е запознат с изискванията за регистрация в ЦПРС, отговаря на тях и в случай на избирането му за изпълнител ще се регистрира в едномесечен срок от датата на определянето му за изпълнител.
Минимално изискване за допустимост: Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на категорията на обекта- трета и четвърта категория, ІІ група или еквивалентен документ за чуждестранни участници или деклариране на изисканите обстоятелства.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1 Участника представя Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по чл. 62, ал.1, т.4 от ЗОП за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот от изпълнение на дейности по изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици и/или пътища и тротоари- Образец № 11
2 Участника представя по чл. 62, ал.1, т.3 от ЗОП годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква.
3 Участника представя доказателства по чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ и НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, респ. еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


По 1. Участника трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на най-малко 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева без ДДС.Оборот в сферата на обхвата на поръчката се приема оборот от изпълнение на дейности по изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици и/или пътища и тротоари.
По 2. Участника трябва да е постигнал положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП. Изчислява се, съгласно чл.61, ал.6 от ЗОП, чрез Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП. Методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви е приложена към документацията за участие- Приложение № 1
По 3.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал.1 от ЗУТ и НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи за изисканата категория в ІІІ.1.1 или еквивалент
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът представя по чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания - Образец №12;
2 Участникът да представи валиден Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент- (заверено копие). Участникът да представи валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент - (заверено копие).Участникът да представи валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето и безопасността на труда при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент - (заверено копие).
3 Списък на технически лица, включително на тези, които отговарят за контрола на качеството и на лицата, които ще изпълняват строителството по чл. 64, ал.1, т.3 от ЗОП- образец № 13
4 Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП по образец № 14
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. /Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие./


По 1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет сходен с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години, а именно дейности по изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици и/или пътища и тротоар;По 2.Участ-ът трябва да притежава сертификат по ISO9001:2008– за внедрена система за управление на качеството или екв. или др. доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент.Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или екв. или др. доказателства за екв. мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват "Строителство, ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент.Участникът трябва да има разработена и внедрена система за управление на здравето и без-та на труда при работа OHSAS18001:2007 или екв. или др. доказателства за екв. мерки за здравословни и безопасни условия на труд, с предметен обхват "Строителство,ремонт и поддръжка на обекти от транспортната инфраструктура" или еквивалент.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини; По 3.Участникът трябва да разполага с минимум персонал /квалифициран технически персонал и изпълнителски състав/ за изпълнение на работите, с долу посочените образование и квалиф. или еквивалентни, както следва:Ръководител екип-1 лице:строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” с опит миним. 5г. при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици;Помощник ръководител- 1 лице-строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или „ПГС” или професионална квалификация строителен техник с опит миним. 3г. при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици;Отговорник по контрола на качеството 1 лице със средно или висше образование и с обучение по системи за управление на качеството и опит минимум 1г. на такава позиция при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд 1- лице, притежаващ удостоверение или друг документ за правоспособност за извършване на тази дейност, с проф. опит мин. 1 год.; Правоспособни машинисти на пътно строителни машини-12 лица.;Шофьори на специализирани автомобили–10 лица;Автомонтьор 1- лице. Продължава в ІІІ.2.2
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Продължава от ІІІ.1.3) По 4 Участниците трябва да разполагат с минимално изискуемо оборудване или еквивалентно на, както следва: Пътна фреза с ширина 1000мм - 1 бр.; Пътна фреза с ширина 500 мм- 1 бр.;Автогудронатор- 2 бр.;Асфалтополагаща машина- 2 бр.; Валяк двубандажен вибрационен 8 - 10 т - 2 бр.;Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т -2 бр.;Пневматичен колесен валяк- 2 бр.;Автогрейдер- 1 бр.;Челен товарач- 1 бр.; Автомобил - поливомияч с мотометачка - 2 бр.;Колесен багер (комбиниран) - мин. 0,5 м3- 1 бр.;Автомобил – самосвал - 4 бр.;Автомобил - бордови- 1 бр.; Машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини на асфалтовата настилка /Печматик/ – - 1 бр.;Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности -1 бр.;Моторна виброплоча- 1 бр.;Моторна дърворезачка - 1 бр.;Моторна клонокастрачка /храсторез/- 1 бр.;Моторна духалка- 1 бр.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/08/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/08/2016 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

В административната сграда на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. "Майка България",№2, заседателна зала.

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на Община Велико Търново.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Организацията на работа трябва да включва минимум етапите по- долу:дейности по подготвителни дейности на строителната площадка,предварителна проверка на строителната документация; мобилизация на ресурсите;подготовка на строителната площадка, обезопасяване; временно строителство;план за технологична последователност на строителните процеси;мерки за намаляване на потенциалните въздействия върху околната среда;мерки по изпълнение на изискванията за управление на отпадъци приемане и измерване на работите;завършване на обекта; изготвяне на документи за въвеждане на строежа в експлоатация и отговорности през гаранционен период,обвързване на строителя с гаранционни срокове за работите в обхвата на поръчката и посочване на конкретни действия при проява на дефект; определяне поименно в предложената организация на работа на отговорностите и задълженията на екипа за изпълнението на дейностите по- горе.Количеството и обема на работите са съгласно осигуреното финансиране. Възложените СМР се изпълняват при спазване на изискванията за изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци, както и на другите изисквания на ЗУО и НУСОВРСМ. В организацията си на работа участниците посочват конкретни мерки за изпълнение на горните изисквания.Всеки участник в процедурата следва да се запознае със ЗОП и ППЗОП по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в решението, обявлението или документацията за участие и може да се възползва от всички правни възможности, предвидени в ЗОП и ППЗОП, във връзка с подготовката на офертата и участието си в процедурата.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в д-ра за създаване на обединението.1.Участ-те могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.2.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.3.Когато участ-ът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица зад-я.4.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на тези условията.Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или ЮЛ, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.2–4 по-горе.Клон на чужд. лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законода-вото на държавата, в която е установен.В тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и проф. способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца,клонът представя доказателства, че при изпълнение на ОП ще има на разположение тези ресурси.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва